Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk
Nederlands

Mooie woorden

“Ús âldfaars taal ferhúnd, ferstaat, ferproppe wie nêsteby yn it reach betiisd, yn it jierfek stoppe”

“Our ancestral language despised, orphaned, neglected had almost been deposed, a relic of ancient history.” Meelcke Lasis (1630? - ?)


Frysk Frysk