Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk
Frysk

Mooie woorden

“Equipped with his five senses, man explores the universe around him and calls the adventure Science.”

“Mei syn fiif sintugen ferkent de minske de wrâld om him hinne en neamt dat aventoer Wittenskip.” Edwin Powell Hubble (1889-1953)


Frysk Frysk