Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Nederlands

Werkverbanden en werkgroepen

Meedoen aan het Akademywerk
Wie studie wil maken van of geïnteresseerd is in onderwerpen op het terrein van de doelstelling van de Fryske Akademy, kan zich aansluiten bij de werkgroepen en werkverbanden; dit zijn groepen waarin wetenschappers en amateurs met elkaar samenwerken. Er zijn groepen o.a. op het gebied van:

archeologie

literatuurgeschiedenis

biologie

maritieme geschiedenis

Friese oorkonden     

musicologie

genealogie

heraldiek

taalkunde

landbouwkunde


Mededelingenbladen voor donateurs (stipers)
Ut de smidte en It Beaken

Informatie
Informatie over de werkverbanden kunt u opvragen bij: Gelbrich Haringsma

Stiper wurde
Formulier om donateur (stiper) te worden en informatie

Frysk Frysk