Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk
Frysk

Site-oersjoch

Mooie woorden

"As it net sile wol, moat men lavearje"

Als men niet kan zeilen moet men laveren


Frysk Frysk