Skip to main content

Nijsberjochten

sep

23

Mercator's Meartaligens Lêzing 2022 op 22 novimber sil gean oer 'Hoe't taallearders 'flow' ûnderfine yn frjemdetaallessen'.

Mear lêze

sep

21

De Fryske Akademy is ien fan de partners fan it Wykein fan de Wittenskip (1/2 oktober). Dr. Simon Halink fersoarget in famyljekolleezje Skiednis.

Mear lêze

sep

21

It EBLT en Mercator (Fryske Akademy) fiere op 26 septimber it taalferskaat yn Nederlân en Europa mei in feestlike gearkomste yn Ljouwert.

Mear lêze

sep

19

Hindrik Sijens, leksikograaf by de Fryske Akademy, is keazen yn it bestjoer fan de European Association for Lexicography (Euralex).

Mear lêze

sep

17

Foar syn masterskripsje 'Phonetic Aspects of Centring Diphthongs in Frisian. The case of /iə/ and /ɪə/' krige Martijn Kingma de Skripsjepriis útrikt...

Mear lêze

Sjoch mear nijsberjochten of eveneminten

Eveneminten

sep

26

In feestlike gearkomste yn Tresoar, mei spesjale oandacht foar talich ferskaat op ’e skoalle. Elkenien is wolkom, de tagong is fergees.

Mear lêze

sep

30

Jelske Dijkstra (Fryske Akademy): 'Speakaboo: duurzame en inclusieve logopedische screening van spraakontwikkeling bij meertalige kinderen (3-6 jaar)'

Mear lêze

okt

01

Dr. Simon Halink (Fryske Akademy) fersoarget yn it Wykein fan 'e Wittenskip in wier famyljekolleezje: 'Fan wa is it ferline?'

Mear lêze

okt

08

De Wurkgroep Maritime Skiednis fan de Fryske Akademy organisearret in sympoasium oer de houtfeart en houthannel yn de iermoderne tiid.

Mear lêze

nov

18

Prof. dr. mr. Hylkje de Jong (heechlearaar Rjochtsskiednis): 'Romeins recht in Context’ / Rob Bruntink (ekspert palliative soarch): ‘Hopen op het...

Mear lêze

Wat wy dogge

De Fryske Akademy rjochtet him op it wittenskiplik ûndersyk nei de Fryske taal, meartaligens en regionale skiednis. Wy jouwe boeken en taalhelpmiddels út en organisearje sympoasia, lêzingen en kongressen.

De Fryske Akademy is oprjochte yn 1938 en sûnt 1990 oan 'e KNAW liearre.

Projekten


Frysker: Help by it Frysk skriuwen

Frysker.nl is in site mei helpmiddels foar elkenien dy't Frysk skriuwe wol, lykas in oersetter, staveringshifkers en wurdboeken. De earste 30.000 wurden fan it nije Nederlânsk-Frysk wurdboek steane ek op Frysker.

Mear lêze


Mercator Europeesk Kennissintrum

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen makket diel út fan de Fryske Akademy en ûndersiket meartalich ûnderwiis en taallearen yn Europa.

Mear lêze


Historisch Geografisch Informatiesysteem

Yn it âldste kadaster (1832) binne op HisGIS.nl 3 miljoen perselen krekt yn kaart brocht. Dêrop slute kaartlagen oan - fan loftfoto's oant iermoderne lânmetersopnamen - dy't mei-inoar te kombinearjen binne.

Mear lêze


Mear oer ús ûndersykstema's

 

Undersyksoutput


Taaldatabank Frisian.eu

In webside mei in grut ferskaat oan (âld)Fryske taalboarnen, lykas data, tools en tsjinsten. Datasets kinne delhelle wurde, Json services binne frij beskikber. De ûnderlizzende data wurdt hieltyd ûnderhâlden.

Mear lêze


Fryske Agri & Foodscan

It doel fan de Fryske Agri & Foodscan wie om betroubere sifers en analyzes te bieden, kânsen en bedrigings foar de Agri & Food sektor te identifisearjen en metoades foar regionaal ûndersyk te ûntwikkeljen.

Mear lêze


Taalportaal

Taalportaal is in Ingelsktalich digitaal neislachwurk dêr't alle grammatikale kennis fan it Nederlânsk, Frysk en Afrikaansk byinoar brocht is troch ûndersikers út Fryslân, Nederlân en Súd-Afrika.

Mear lêze­


Mear oer ús ûndersyksoutput

Leden en stipers fan 'e Fryske Akademy

As wittenskiplik ynstitút hat de Fryske Akademy al sûnt syn oprjochting leden. Akademyleden binne persoanen fan rûnom op 'e wrâld dy't dy ûnderskieding wurdich binne op grûn fan fertsjinsten op it mêd fan de Fryske wittenskip, foar de Fryske kultuer, of fanwegen in grutte niget oan de wittenskip of foar de Fryske kultuer yn it algemien. Lês mear oer leden en lidmaatskip

De Fryske Akademy hat in grutte ploech stipers, dy’t it wurk fan de Fryske Akademy in waarm hert ta drage. Allegearre minsken dy’t niget hawwe oan de Fryske taal, kultuer en wittenskip. De Fryske Akademy hat in ANBI-status. Dêrtroch kinne jo as stiper jeften fan ’e ynkomste- of fennoatskipsbelesting ôflûke. Lês mear oer it stiperskip

 

Subsidiïnten