Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk

De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan Fryslân

De Fryske Akademy is in űndernimmend ynstitút dat wittenskiplik űndersyk docht op it męd fan de Fryske taal, kultuer, skiednis en maatskippij. 

Op dizze website lęze jo űnder oaren oer de doelstellings fan de Fryske Akademy en kinne jo in part fan ús boeken en publikaasjes besjen. Ek kinne jo fia dizze website de saakkundigen fan ús Taalburo om taaladvys freegje.

Ha jo in fraach? Nim dan kontakt mei ús op.

'r-atics 5

Ynternasjonale taalkundeworkshop om de ferskate r-klanken hinne (rhotics). Fan 18 oant 20 maaie 2016 yn Ljouwert. Mear ynfo

Dei fan de Fryske Taalkunde

Sjoch de foto-ympresje fan de Taalkundedei (23 oktober 2015) op ús Flickr-pagina.

 

 

Fakatueres

Wy hawwe plak foar ű.o. stazjęres. Lęs mear.

Frysk Frysk