Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk

De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan Fryslân

De Fryske Akademy is in űndernimmend ynstitút dat wittenskiplik űndersyk docht op it męd fan de Fryske taal, kultuer, skiednis en maatskippij. 

Op dizze website lęze jo űnder oaren oer de doelstellings fan de Fryske Akademy en kinne jo in part fan ús boeken en publikaasjes besjen. Ek kinne jo fia dizze website de saakkundigen fan ús Taalburo om taaladvys freegje.

Ha jo in fraach? Nim dan kontakt mei ús op.

Akademy-dei 2015

In lęzing fan Jouke de Vries oer de 11de RUG-fakulteit yn Ljouwert, muzyk fan Kapriol'! en folle mear op 11 septimber oansteande. Sjoch ús útnűging.

Akademy-lęzingen 2015-2016

De ynskriuwing foar de nije rige Akademy-lęzingen is iepen. Jou jo op foar 15 oktober!

Mear ynformaasje en opjefte

dr. Wiebe Bergsma (1955-2015)

Us wurdearre kollega histoarikus Wiebe Bergsma is op snein 28 juny 2015 hommels ferstoarn. Wy tinke oan him werom as in entűsjast, skerpsinnich en tawijd wittenskipper.

Frysk Frysk