Skip to main content

Nijsberjochten

okt

07

7 oktober 2016 – Op 'e earste Dei fan 'e Fryske Letterkunde is de Skripsjepriis 2014-2016 útrikt oan Nienke Jet de Vries.

Mear lêze

okt

04

4 oktober 2016 – Us byld fan Frysk sulver is in 19de-iuwske konstruksje, stelt Peter Schoen, dy't tongersdei oansteande yn Leien promovearret.

Mear lêze

sep

29

29 septimber 2016 - De website Taalweb.frl is hjoed fernijd mei nije staveringshifkers en in digitaal Frysk Hânwurdboek.

Mear lêze

sep

23

23 septimber 2016 – By de restauraasje fan 'e tsjerke fan Terkaple is in net-alledeiske fynst dien, meldet ús grêfskriftekommisje.

Mear lêze

sep

09

9 septimber 2016 - Saskia Bak, Jannewietske de Vries, Cees Buisman en Johannes Boonstra binne hjoed ta Akademylid beneamd.

Mear lêze

Sjoch mear nijsberjochten

Eveneminten

okt

21

Fan studint oant emeritus, frisisten treffe elkoar freed 21 oktober op de achtste Taalkundedei.

Mear lêze

nov

11

Sympoasium fan Mercator Research Centre oer hoe’t migraasje de posysje fan minderheidstalen beynfloedet.

Mear lêze

nov

18

De 59ste rige Akademylêzingen fan de Fryske Akademy set út ein op freed 18 novimber 2016 en biedt wer in ferskaat oan nijsgjirrige sprekkers.

Mear lêze

dec

16

In team fan histoarisy groef nei de woartels fan de Fryske kennisekonomy. Dit nije ûndersyk wurdt presintearre yn it Ljouwerter WTC.

Mear lêze

Wat wy dogge

De Fryske Akademy rjochtet him op it wittenskiplik ûndersyk nei de Fryske taal, meartaligens en regionale skiednis. Wy jouwe boeken en taalhelpmiddels út en organisearje sympoasia, lêzingen en kongressen.

De Fryske Akademy is oprjochte yn 1938 en sûnt 1990 oan 'e KNAW liearre.

Projekten

jul

07

Taalportaal is in Ingelsktalich digitaal neislachwurk dêr't alle grammatikale kennis fan it Nederlânsk, Frysk en Afrikaansk byinoar brocht is.

Mear lêze

jul

07

Geschiedenisnetwerk stimulearret de gearwurking op it mêd fan regionale skiednis en erfgoed yn Noard-Nederlân en Noardwest-Dútslân.

Mear lêze

Utjeften

jun

27

Alles oer it wittenskiplik tydskrift fan 'e Fryske Akademy is no online op ien plak te finen, mei de meast resinte jiergongen yn PDF.

Mear lêze

Fisitaasjerapport 2009-2014

De KNAW hâldt it finansjeel en wittenskiplik tafersjoch oer de Fryske Akademy. Yn dat ramt wurdt ien kear yn 'e seis jier yn opdracht fan 'e KNAW in ûndersyksevaluaasje fan it ynstitút útfierd troch in eksterne fisitaasjekommisje. De meast resinte fisitaasje fûn plak yn novimber 2015.

Lês mear oer de fisitaasje 2009-2014 

Leden fan 'e Fryske Akademy

As wittenskiplik ynstitút hat de Fryske Akademy al sûnt syn oprjochting leden. Akademyleden binne persoanen fan rûnom op 'e wrâld dy't dy ûnderskieding wurdich binne op grûn fan fertsjinsten op it mêd fan de Fryske wittenskip, foar de Fryske kultuer, of fanwegen in grutte niget oan de wittenskip of foar de Fryske kultuer yn it algemien. Stipers en leden fan 'e Akademy kinne it hiele jier troch lju foar beneaming ta lid fan 'e Fryske Akademy foardrage.

Lês mear oer leden en lidmaatskip

Stiper wurde?

De Fryske Akademy hat in grutte ploech stipers, dy’t it wurk fan de Fryske Akademy in waarm hert ta drage. Allegearre minsken dy’t niget hawwe oan de Fryske taal, kultuer en wittenskip. En dy’t fia wurkgroepen en stúdzjerûnten ek sels in bydrage leverje kinne oan it wurk fan de Fryske Akademy.

Op 'e hichte en belutsen
As stiper fan de Fryske Akademy bliuwe jo goed op ‘e hichte en wurde jo nûge foar ferskate aktiviteiten: lêzingen, sympoasia en fansels de jierlikse Akademydei yn septimber.

Sa krije stipers krije twa kear it jier it stipersblêd Ut de Smidte thús stjoerd. As stiper hawwe jo de mooglikheid fergees diel te nimmen oan de aktiviteiten fan wurkgroepen en stúdzjerûnten fan de Fryske Akademy. Stipers kinne gauris fergees of mei koarting dielnimme oan kongressen en sympoasia. 

De Fryske Akademy hat in ANBI-status. Dêrtroch kinne jo as stiper jeften fan ’e ynkomste- of fennoatskipsbelesting ôflûke (neffens de besteande wetlike regelingen).

Lês mear oer it stiperskip

 

Subsidiïnten