Skip to main content

Nijsberjochten

maa

23

23 maart 2017 - Yn 2016 klattere de Noardeast-Fryske ekonomy wer wat by de wâl op. It paad is no frij foar ynnovaasje.

Mear lêze

maa

08

8 maart 2017 - Kwalifisearje foar it Grut Frysk Diktee kin dit jier foar it earst online. Nammentlik fan 8 oant 19 maart fia www.fryskdiktee.nl.

Mear lêze

maa

07

7 maart 2017 - It Mercator Research Centre skreau in rapport oer minderheidstalen en ûnderwiis foar it Europeesk Parlemint.

Mear lêze

feb

02

2 febrewaris 2017 - Op 4 april wurdt it fyftjinde Grut Frysk Diktee holden. Minsken kinne har yn maart kwalifisearje mei in proefdiktee.

Mear lêze

feb

01

1 febrewaris 2017 - Nei in skoft fan siik-wêzen is yn 'e âldens fan 63 jier ús meiwurkster Gelbrich Haringsma-Bandsma ferstoarn.

Mear lêze

Sjoch mear nijsberjochten

Eveneminten

apr

01

De Lededei biedt lêzingen en diskusjes en is de gelegenheid by útstek om yn 'e kunde te kommen mei de leden fan de Akademy.

Mear lêze

apr

01

De Nacht fan de Filosofy Fryslân bestiet 10 jier en dat wurdt trije dagen lang fierd om 'e Aldehou hinne, ek by de Fryske Akademy.

Mear lêze

apr

06

De twadde konferinsje fan it Skiednisnetwurk fynt plak yn Lingen (Dútslân) en hat migraasje en migraasjeskiednis as sintraal tema.

Mear lêze

apr

20

Lêzing fan Menno Keulen oer de produksje fan boustiennen yn de Midsiuwen. Aktiviteit fan it Argeologysk Wurkferbân.

Mear lêze

maa

19

Sympoasium oer guozzepopulaasjes yn Nederlân en wrâldwiid. Aktiviteit fan it Biologysk Wurkferbân en de Nederlandse Ornithologische Unie.

Mear lêze

Wat wy dogge

De Fryske Akademy rjochtet him op it wittenskiplik ûndersyk nei de Fryske taal, meartaligens en regionale skiednis. Wy jouwe boeken en taalhelpmiddels út en organisearje sympoasia, lêzingen en kongressen.

De Fryske Akademy is oprjochte yn 1938 en sûnt 1990 oan 'e KNAW liearre.

Projekten

jul

07

Taalportaal is in Ingelsktalich digitaal neislachwurk dêr't alle grammatikale kennis fan it Nederlânsk, Frysk en Afrikaansk byinoar brocht is.

Mear lêze

jul

07

Hoe twatalich moatst wêze om dêr kognityf foardiel fan te hawwen? Evelyn Bosma docht ûndersyk by Frysk-Nederlânske twatalige bern.

Mear lêze

Utjeften

aug

09

Dit nije wurdboek fan it Amelânsk, basearre op it wurk fan Anton Oud, ferskynt 15 novimber 2016. De yntekenpriis by de Afûk is oant dan € 35,00.

Mear lêze

jun

27

Nim in abonnemint op it wittenskiplik tydskrift fan 'e Fryske Akademy. It nijste nûmer en eardere jiergongen binne hjir te finen.

Mear lêze

Fisitaasjerapport 2009-2014

De KNAW hâldt it finansjeel en wittenskiplik tafersjoch oer de Fryske Akademy. Yn dat ramt wurdt ien kear yn 'e seis jier yn opdracht fan 'e KNAW in ûndersyksevaluaasje fan it ynstitút útfierd troch in eksterne fisitaasjekommisje. De meast resinte fisitaasje fûn plak yn novimber 2015.

Lês mear oer de fisitaasje 2009-2014 

Leden fan 'e Fryske Akademy

As wittenskiplik ynstitút hat de Fryske Akademy al sûnt syn oprjochting leden. Akademyleden binne persoanen fan rûnom op 'e wrâld dy't dy ûnderskieding wurdich binne op grûn fan fertsjinsten op it mêd fan de Fryske wittenskip, foar de Fryske kultuer, of fanwegen in grutte niget oan de wittenskip of foar de Fryske kultuer yn it algemien. Stipers en leden fan 'e Akademy kinne it hiele jier troch lju foar beneaming ta lid fan 'e Fryske Akademy foardrage.

Lês mear oer leden en lidmaatskip

Stiper wurde?

De Fryske Akademy hat in grutte ploech stipers, dy’t it wurk fan de Fryske Akademy in waarm hert ta drage. Allegearre minsken dy’t niget hawwe oan de Fryske taal, kultuer en wittenskip. En dy’t fia wurkgroepen en stúdzjerûnten ek sels in bydrage leverje kinne oan it wurk fan de Fryske Akademy.

Op 'e hichte en belutsen
As stiper fan de Fryske Akademy bliuwe jo goed op ‘e hichte en wurde jo nûge foar ferskate aktiviteiten: lêzingen, sympoasia en fansels de jierlikse Akademydei yn septimber.

Sa krije stipers krije twa kear it jier it stipersblêd Ut de Smidte thús stjoerd. As stiper hawwe jo de mooglikheid fergees diel te nimmen oan de aktiviteiten fan wurkgroepen en stúdzjerûnten fan de Fryske Akademy. Stipers kinne gauris fergees of mei koarting dielnimme oan kongressen en sympoasia. 

De Fryske Akademy hat in ANBI-status. Dêrtroch kinne jo as stiper jeften fan ’e ynkomste- of fennoatskipsbelesting ôflûke (neffens de besteande wetlike regelingen).

Lês mear oer it stiperskip

 

Subsidiïnten