Skip to main content

Nijsberjochten

mai

24

Mei sân flaters yn syn Grut Frysk Diktee wûn Lútsen Bakker fan Grins it Gouden Dakje, lykas foarich jier.

Mear lêze

mai

23

Foar it Online Nederlânsk-Frysk Wurdboek sykje wy in redaksje-assisint foar 19 oeren wyks.

Mear lêze

mai

22

Op tiisdei kinne jo sjen nei 'It Grut Frysk Diktee-De Opwaarmer' en op woansdei is de útstjoering fan It Grut Frysk Diktee! Dogge jo wer mei?

Mear lêze

mai

15

Op sneon 24 juny organisearret de Fryske Akademy in kongres oer it Sealterfrysk, de 'Tag der Saterfriesen/ Dai fon do Seelter'.

Mear lêze

mai

14

Mei it DIACLEU-projekt wurket Hans Van de Velde (Fryske Akademy) oan in oersjoch fan dialektklassifikaasjes fan de yn Europa sprutsen endogene talen.

Mear lêze

Sjoch mear nijsberjochten.

Eveneminten

mai

26

'‘Losers of the South, but Winners of the North!’ The Battle of Warns (1345) as a Contested Lieu de Mémoire in Frisian National Culture.'

Mear lêze

jun

02

Abe de Vries, gastûndersiker by de Fryske Akademy, sil dizze edysje fan Waling Dijkstra's ferhalesyklus oanbiede oan mar leafst fjouwer Waling...

Mear lêze

jun

16

Mercator (Fryske Akademy) en de universiteiten fan Graz, Bologna en Newcastle nûgje jo fan herten út foar harren konferinsje yn Graz.

Mear lêze

jun

16

Organisearre troch Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, mei û.o. Han Nijdam ('Das Landrecht in den Niederlanden') en Oebele Vries ('Landrechte und...

Mear lêze

jun

24

Op sneon 24 juny organisearret de Fryske Akademy in kongres oer it Sealterfrysk, de 'Tag der Saterfriesen/ Dai fon do Seelter'.

Mear lêze

Sjoch mear eveneminten

Segel Fryske Akademy

Fryske Akademy

Wy binne in akademysk ûndersyksynstitút foar de Fryske kasus, bewoartele yn de Fryske maatskippij en operearjend yn de ynternasjonale wittenskiplike wrâld

Wy meitsje it Frysktalich en histoarysk erfguod tagonklik foar wittenskip, ûnderwiis en maatskippij en ûntwikkelje digitale ynstruminten en kolleksjes foar ynnovearjend ûndersyk.

 

Projekten


Frysker: Help by it Frysk skriuwen

Frysker.nl is in site mei helpmiddels foar elkenien dy't Frysk skriuwe wol, lykas in oersetter, staveringshifkers en wurdboeken. De earste 30.000 wurden fan it nije Nederlânsk-Frysk wurdboek steane ek op Frysker.

Mear lêze


Mercator Europeesk Kennissintrum

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen makket diel út fan de Fryske Akademy en ûndersiket meartalich ûnderwiis en taallearen yn Europa.

Mear lêze


Historisch Geografisch Informatiesysteem

Yn it âldste kadaster (1832) binne op HisGIS.nl 3 miljoen perselen krekt yn kaart brocht. Dêrop slute kaartlagen oan - fan loftfoto's oant iermoderne lânmetersopnamen - dy't mei-inoar te kombinearjen binne.

Mear lêze


Mear oer ús ûndersykstema's

 

Undersyksoutput


Taaldatabank Frisian.eu

In webside mei in grut ferskaat oan (âld)Fryske taalboarnen, lykas data, tools en tsjinsten. Datasets kinne delhelle wurde, Json services binne frij beskikber. De ûnderlizzende data wurdt hieltyd ûnderhâlden.

Mear lêze


Fryske Agri & Foodscan

It doel fan de Fryske Agri & Foodscan wie om betroubere sifers en analyzes te bieden, kânsen en bedrigings foar de Agri & Food sektor te identifisearjen en metoades foar regionaal ûndersyk te ûntwikkeljen.

Mear lêze


Taalportaal

Taalportaal is in Ingelsktalich digitaal neislachwurk dêr't alle grammatikale kennis fan it Nederlânsk, Frysk en Afrikaansk byinoar brocht is troch ûndersikers út Fryslân, Nederlân en Súd-Afrika.

Mear lêze­


Mear oer ús ûndersyksoutput

Leden en stipers fan 'e Fryske Akademy

As wittenskiplik ynstitút hat de Fryske Akademy al sûnt syn oprjochting leden. Akademyleden binne persoanen fan rûnom op 'e wrâld dy't dy ûnderskieding wurdich binne op grûn fan fertsjinsten op it mêd fan de Fryske wittenskip, foar de Fryske kultuer, of fanwegen in grutte niget oan de wittenskip of foar de Fryske kultuer yn it algemien. Lês mear oer leden en lidmaatskip

De Fryske Akademy hat in grutte ploech stipers, dy’t it wurk fan de Fryske Akademy in waarm hert ta drage. Allegearre minsken dy’t niget hawwe oan de Fryske taal, kultuer en wittenskip. De Fryske Akademy hat in ANBI-status. Dêrtroch kinne jo as stiper jeften fan ’e ynkomste- of fennoatskipsbelesting ôflûke. Lês mear oer it stiperskip

 

Subsidiïnten