Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk

De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan Fryslân

De Fryske Akademy is in űndernimmend ynstitút dat wittenskiplik űndersyk docht op it męd fan de Fryske taal, kultuer, skiednis en maatskippij. 

Op dizze website lęze jo űnder oaren oer de doelstellings fan de Fryske Akademy en kinne jo in part fan ús boeken en publikaasjes besjen. Ek kinne jo fia dizze website de saakkundigen fan ús Taalburo om taaladvys freegje.

Ha jo in fraach? Nim dan kontakt mei ús op.

14de Genealogyske Kontaktdei

De fjirtjinde edysje fan 'e Fryske Genealogyske Kontaktdei is op sneon 17 oktober 2015 yn Tresoar (Ljouwert). Mear ynfo

Akademy-lęzingen 2015-2016

De ynskriuwing foar de nije rige Akademy-lęzingen is iepen. Jou jo op foar 15 oktober!

Mear ynformaasje en opjefte

Dei fan de Fryske Taalkunde

Freed 23 oktober yn Tresoar (Ljouwert): in dei foar elkenien dy't dwaande is mei de taalkunde fan it Frysk. Lęs mear.

Frysk Frysk