Skip to main content

Nijsberjochten

jul

18

18 july 2016 - De Fryske Akademy hat hjoed syn nije website lansearre. It wie sa njonkenlytsen ek tiid foar in nij jaske.

Mear lêze

jul

15

15 july 2016 - Postdoktoraal ûndersiker Marjoleine Sloos kriget in Veni-beurs foar har ûndersyk nei taalregels en twataligens ûnder Friezen.

Mear lêze

jun

18

18 juny 2016 - Sosjolinguïst Van de Velde freget mear omtinken yn taalbelied foar it sprutsen Frysk. Hjoed ljochtet er himsels neier ta yn 'e LC.

Mear lêze

maa

20

20 maaie 2016 - Yn 'e mande mei hegeskoalle Van Hall Larenstein sil de Fryske Akademy ûndersyk dwaan nei de eardere suvelskoalle yn Boalsert.

Mear lêze

maa

17

17 maaie 2016 - Trije dagen lang wurdt de Fryske Akademy alhiel dominearre troch de r-lûden. Undersikers út de hiele wrâld strike del foar 'r-atics 5.

Mear lêze

Sjoch mear nijsberjochten

Eveneminten

sep

08

Iepeningskongres oer Fryslân yn it ûndersyk fan de KNAW-ynstituten. Wittenskippers jouwe lêzingen oer nijsgjirrige Fryske tema’s.

Mear lêze

sep

09

Akademydei 2016 – dit jier yn it Natuermuseum Fryslân – stiet foar in grut part yn it teken fan arsjitektuer en de werbestimming fan gebouwen.

Mear lêze

sep

22

Op 22 en 23 septimber is de Fryske Akademy gasthear fan in ynternasjonale konferinsje oer midsiuwske rjochtsskiednis.

Mear lêze

okt

07

Lêzingen en diskusje op it mêd fan de Fryske skriftekennisse steane sintraal op de earste Letterkundedei.

Mear lêze

okt

21

Fan studint oant emeritus, frisisten treffe elkoar freed 21 oktober op de achtste Taalkundedei.

Mear lêze

nov

18

De 59ste rige Akademylêzingen fan de Fryske Akademy set út ein op freed 18 novimber 2016 en biedt wer in ferskaat oan nijsgjirrige sprekkers.

Mear lêze

Wat wy dogge

De Fryske Akademy rjochtet him op it wittenskiplik ûndersyk nei de Fryske taal, meartaligens en regionale skiednis. Wy jouwe boeken en taalhelpmiddels út en organisearje sympoasia, lêzingen en kongressen.

De Fryske Akademy is oprjochte yn 1938 en sûnt 1990 oan 'e KNAW liearre.

Projekten

jul

07

Taalportaal is in Ingelsktalich digitaal neislachwurk dêr't alle grammatikale kennis fan it Nederlânsk, Frysk en Afrikaansk byinoar brocht is.

Mear lêze

jul

07

Geschiedenisnetwerk stimulearret de gearwurking op it mêd fan regionale skiednis en erfgoed yn Noard-Nederlân en Noardwest-Dútslân.

Mear lêze

Utjeften

Gjin nijs beskikber.

Fisitaasjerapport 2009-2014

De KNAW hâldt it finansjeel en wittenskiplik tafersjoch oer de Fryske Akademy. Yn dat ramt wurdt ien kear yn 'e seis jier yn opdracht fan 'e KNAW in ûndersyksevaluaasje fan it ynstitút útfierd troch in eksterne fisitaasjekommisje. De meast resinte fisitaasje fûn plak yn novimber 2015.

Lês mear oer de fisitaasje 2009-2014 

Leden fan 'e Fryske Akademy

As wittenskiplik ynstitút hat de Fryske Akademy al sûnt syn oprjochting leden. Akademyleden binne persoanen fan rûnom op 'e wrâld dy't dy ûnderskieding wurdich binne op grûn fan fertsjinsten op it mêd fan de Fryske wittenskip, foar de Fryske kultuer, of fanwegen in grutte niget oan de wittenskip of foar de Fryske kultuer yn it algemien. Stipers en leden fan 'e Akademy kinne it hiele jier troch lju foar beneaming ta lid fan 'e Fryske Akademy foardrage.

Lês mear oer leden en lidmaatskip

Stiper wurde?

De Fryske Akademy hat in grutte ploech stipers, dy’t it wurk fan de Fryske Akademy in waarm hert ta drage. Allegearre minsken dy’t niget hawwe oan de Fryske taal, kultuer en wittenskip. En dy’t fia wurkgroepen en stúdzjerûnten ek sels in bydrage leverje kinne oan it wurk fan de Fryske Akademy.

Op 'e hichte en belutsen
As stiper fan de Fryske Akademy bliuwe jo goed op ‘e hichte en wurde jo nûge foar ferskate aktiviteiten: lêzingen, sympoasia en fansels de jierlikse Akademydei yn septimber.

Sa krije stipers krije twa kear it jier it stipersblêd Ut de Smidte thús stjoerd. As stiper hawwe jo de mooglikheid fergees diel te nimmen oan de aktiviteiten fan wurkgroepen en stúdzjerûnten fan de Fryske Akademy. Stipers kinne gauris fergees of mei koarting dielnimme oan kongressen en sympoasia. 

De Fryske Akademy hat in ANBI-status. Dêrtroch kinne jo as stiper jeften fan ’e ynkomste- of fennoatskipsbelesting ôflûke (neffens de besteande wetlike regelingen).

Lês mear oer it stiperskip

 

Subsidiïnten