Skip to main content

Nijsberjochten

nov

28

Yn dit ûndersyksprojekt nei teäter en festivals is Mercator (Fryske Akademy) assosjearre partner fan de universiteiten fan Grins, Falmouth en Tartu.

Mear lêze

nov

25

Frysker is fernijd. De website mei taalhelpmiddels foar it Frysk hat njonken in Fryske no ek in Ingelske en Nederlânske interface.

Mear lêze

nov

23

De Fryske Akademy biedt yn gearwurking mei de Universiteit van Amsterdam ien promoasjeplak oan foar fjouwer jier op it mêd fan de Fryske taal en...

Mear lêze

nov

21

Janneke Spoelstra hat in ynterview holden mei dichter/skriuwer Aggie van der Meer foar it projekt ‘ynterviewbondel Fryske dichteressen’.

Mear lêze

nov

18

Jelske Dijkstra (Fryske Akademy) en Phat Do (RUG/ Campus Fryslân) joegen presintaasjes oer Fryske taal, kultuer en Fryske spraaksynteze.

Mear lêze

Sjoch mear nijsberjochten.

Eveneminten

nov

29

De ledegearkomsten fan it Argeologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy binne fergees tagonklik; lêzingen binne in fêst ûnderdiel.

Mear lêze

nov

30

Dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm FSA (Fryske Akademy) sil in lêzing jaan oer de Frysk-Britske ferbiningen, fan de ier-midsiuwske migraasje oan...

Mear lêze

dec

02

'Kansrijke verdienmodellen voor de Friese boer: een benadering vanuit de economische situatie op Friese melkveebedrijven en hun concurrentiepositie'.

Mear lêze

dec

02

Dizze (online) lêzing fan Mercator-ûndersiker Kircher makket diel út fan it Joint Seminar on Cross-Germanic Linguistics/ Séminaire Tournant de...

Mear lêze

dec

11

Han Nijdam (Fryske Akademy) is foar de de lêzingenrige MuseumUniversiteit útnûge troch Campus Fryslân, Tresoar, Fries Museum en dbieb.

Mear lêze

Sjoch mear eveneminten

Segel Fryske Akademy

Fryske Akademy

Wy binne in akademysk ûndersyksynstitút foar de Fryske kasus, bewoartele yn de Fryske maatskippij en operearjend yn de ynternasjonale wittenskiplike wrâld

Wy meitsje it Frysktalich en histoarysk erfguod tagonklik foar wittenskip, ûnderwiis en maatskippij en ûntwikkelje digitale ynstruminten en kolleksjes foar ynnovearjend ûndersyk.

 

Projekten


Frysker: Help by it Frysk skriuwen

Frysker.nl is in site mei helpmiddels foar elkenien dy't Frysk skriuwe wol, lykas in oersetter, staveringshifkers en wurdboeken. De earste 30.000 wurden fan it nije Nederlânsk-Frysk wurdboek steane ek op Frysker.

Mear lêze


Mercator Europeesk Kennissintrum

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen makket diel út fan de Fryske Akademy en ûndersiket meartalich ûnderwiis en taallearen yn Europa.

Mear lêze


Historisch Geografisch Informatiesysteem

Yn it âldste kadaster (1832) binne op HisGIS.nl 3 miljoen perselen krekt yn kaart brocht. Dêrop slute kaartlagen oan - fan loftfoto's oant iermoderne lânmetersopnamen - dy't mei-inoar te kombinearjen binne.

Mear lêze


Mear oer ús ûndersykstema's

 

Undersyksoutput


Taaldatabank Frisian.eu

In webside mei in grut ferskaat oan (âld)Fryske taalboarnen, lykas data, tools en tsjinsten. Datasets kinne delhelle wurde, Json services binne frij beskikber. De ûnderlizzende data wurdt hieltyd ûnderhâlden.

Mear lêze


Fryske Agri & Foodscan

It doel fan de Fryske Agri & Foodscan wie om betroubere sifers en analyzes te bieden, kânsen en bedrigings foar de Agri & Food sektor te identifisearjen en metoades foar regionaal ûndersyk te ûntwikkeljen.

Mear lêze


Taalportaal

Taalportaal is in Ingelsktalich digitaal neislachwurk dêr't alle grammatikale kennis fan it Nederlânsk, Frysk en Afrikaansk byinoar brocht is troch ûndersikers út Fryslân, Nederlân en Súd-Afrika.

Mear lêze­


Mear oer ús ûndersyksoutput

Leden en stipers fan 'e Fryske Akademy

As wittenskiplik ynstitút hat de Fryske Akademy al sûnt syn oprjochting leden. Akademyleden binne persoanen fan rûnom op 'e wrâld dy't dy ûnderskieding wurdich binne op grûn fan fertsjinsten op it mêd fan de Fryske wittenskip, foar de Fryske kultuer, of fanwegen in grutte niget oan de wittenskip of foar de Fryske kultuer yn it algemien. Lês mear oer leden en lidmaatskip

De Fryske Akademy hat in grutte ploech stipers, dy’t it wurk fan de Fryske Akademy in waarm hert ta drage. Allegearre minsken dy’t niget hawwe oan de Fryske taal, kultuer en wittenskip. De Fryske Akademy hat in ANBI-status. Dêrtroch kinne jo as stiper jeften fan ’e ynkomste- of fennoatskipsbelesting ôflûke. Lês mear oer it stiperskip

 

Subsidiïnten