Skip to main content

Nijsberjochten

dec

05

5 desimber 2016 - Wa’t troch iernjoggentjinde-iuwsk Leien strune wol, kin de 'sleutelstad' no fine op HisGIS.

Mear lêze

nov

24

24 novimber 2016 - It weromkennen fan wurden troch twatalige bern hinget ôf fan ynhoefier’t de twa talen inoar oerlaapje.

Mear lêze

nov

18

18 novimber 2016 – It Biltsk is net in dialekt, mar in mingtaal, skriuwe trije auteurs yn International Journal of the Sociology of Language.

Mear lêze

nov

07

7 novimber 2016 - De Akademy sil yn 'e mande mei it kennissintrum KEI NOF ûndersyk dwaan nei de metaalsektor yn Noardeast-Fryslân.

Mear lêze

nov

02

2 novimber 2016 – De Akademy moat him ûntjaan ta it bêste saakkundichheidssintrum meartaligens fan Europa, fynt ús Maatskiplike Advysried.

Mear lêze

Sjoch mear nijsberjochten

Eveneminten

dec

09

Sympoasium fan Mercator en SOAS op 9 en 10 desimber yn Ljouwert oer taaldokumintaasje en learmiddels as kâns foar lytse en bedrige talen.

Mear lêze

dec

16

In team fan histoarisy groef nei de woartels fan de Fryske kennisekonomy. Dit nije ûndersyk wurdt presintearre yn it Ljouwerter WTC.

Mear lêze

jan

13

Twa Akademylêzingen op 13 jannewaris: Angela Maas oer hertklachten by froulju en Arjen Dijkstra oer de Frjentsjerter universiteit.

Mear lêze

jan

21

Jiersympoasium fan de Wurkgroep Maritime Skiednis beljochtet de Ingelske Fuery mei de ynsjoggen fan no. Plak: Maritieme Academie Harlingen.

Mear lêze

Wat wy dogge

De Fryske Akademy rjochtet him op it wittenskiplik ûndersyk nei de Fryske taal, meartaligens en regionale skiednis. Wy jouwe boeken en taalhelpmiddels út en organisearje sympoasia, lêzingen en kongressen.

De Fryske Akademy is oprjochte yn 1938 en sûnt 1990 oan 'e KNAW liearre.

Projekten

jul

07

Taalportaal is in Ingelsktalich digitaal neislachwurk dêr't alle grammatikale kennis fan it Nederlânsk, Frysk en Afrikaansk byinoar brocht is.

Mear lêze

jul

07

Hoe twatalich moatst wêze om dêr kognityf foardiel fan te hawwen? Evelyn Bosma docht ûndersyk by Frysk-Nederlânske twatalige bern.

Mear lêze

Utjeften

aug

09

Dit nije wurdboek fan it Amelânsk, basearre op it wurk fan Anton Oud, ferskynt 15 novimber 2016. De yntekenpriis by de Afûk is oant dan € 35,00.

Mear lêze

jun

27

Nim in abonnemint op it wittenskiplik tydskrift fan 'e Fryske Akademy. It nijste nûmer en eardere jiergongen binne hjir te finen.

Mear lêze

Fisitaasjerapport 2009-2014

De KNAW hâldt it finansjeel en wittenskiplik tafersjoch oer de Fryske Akademy. Yn dat ramt wurdt ien kear yn 'e seis jier yn opdracht fan 'e KNAW in ûndersyksevaluaasje fan it ynstitút útfierd troch in eksterne fisitaasjekommisje. De meast resinte fisitaasje fûn plak yn novimber 2015.

Lês mear oer de fisitaasje 2009-2014 

Leden fan 'e Fryske Akademy

As wittenskiplik ynstitút hat de Fryske Akademy al sûnt syn oprjochting leden. Akademyleden binne persoanen fan rûnom op 'e wrâld dy't dy ûnderskieding wurdich binne op grûn fan fertsjinsten op it mêd fan de Fryske wittenskip, foar de Fryske kultuer, of fanwegen in grutte niget oan de wittenskip of foar de Fryske kultuer yn it algemien. Stipers en leden fan 'e Akademy kinne it hiele jier troch lju foar beneaming ta lid fan 'e Fryske Akademy foardrage.

Lês mear oer leden en lidmaatskip

Stiper wurde?

De Fryske Akademy hat in grutte ploech stipers, dy’t it wurk fan de Fryske Akademy in waarm hert ta drage. Allegearre minsken dy’t niget hawwe oan de Fryske taal, kultuer en wittenskip. En dy’t fia wurkgroepen en stúdzjerûnten ek sels in bydrage leverje kinne oan it wurk fan de Fryske Akademy.

Op 'e hichte en belutsen
As stiper fan de Fryske Akademy bliuwe jo goed op ‘e hichte en wurde jo nûge foar ferskate aktiviteiten: lêzingen, sympoasia en fansels de jierlikse Akademydei yn septimber.

Sa krije stipers krije twa kear it jier it stipersblêd Ut de Smidte thús stjoerd. As stiper hawwe jo de mooglikheid fergees diel te nimmen oan de aktiviteiten fan wurkgroepen en stúdzjerûnten fan de Fryske Akademy. Stipers kinne gauris fergees of mei koarting dielnimme oan kongressen en sympoasia. 

De Fryske Akademy hat in ANBI-status. Dêrtroch kinne jo as stiper jeften fan ’e ynkomste- of fennoatskipsbelesting ôflûke (neffens de besteande wetlike regelingen).

Lês mear oer it stiperskip

 

Subsidiïnten