Skip to main content

Nijsberjochten

dec

08

Histoarysk taalkundige dr. Alex Kerkhof levere in bydrage oan de útstalling ‘Het jaar 1000’ yn it RijksMuseum voor Oudheden te Leien.

Mear lêze

dec

04

Mercator/ Fryske Akademy wurdt koördinator fan Read with MEE, in gearwurkingsprojekt mei kennisynstituten út Ierlân, Spanje, België en Fryslân.

Mear lêze

nov

20

Dr. Han Nijdam fan de Fryske Akademy en dr. Johan Nicolai fan de Ryksuniversiteit Grins, begeliede in ûndersyk nei Wapens en wapenrissing yn Frisia.

Mear lêze

nov

13

De Ostfriesische Landschaft en it Niedersächsische Landesarchiv, organisearje yn 'e mande mei de Fryske Akademy de Dei fan de Eastfryske skiednis.

Mear lêze

nov

10

Klassikus André Looijenga en histoarikus Dirk Jan Muntendam binne ynstallearre as nije herauten by de Fryske Rie foar Heraldyk.

Mear lêze

Sjoch mear nijsberjochten.

Eveneminten

dec

15

Ir. Henk Westhoek (programmaleider/ senior researcher landbouw en voedsel, Planbureau voor de Leefomgeving) sprekt oer it EU-belied fan boer ta board.

Mear lêze

jan

19

Jurgen Tiekstra en Herman van Vliet binne de sprekkers op dizze twadde dei yn de nije rige Akademylêzingen.

Mear lêze

feb

03

It tema fan dizze edysje: 'Friezen in de gewestelijke admiraliteiten (16de-18de eeuw). Bevelhebbers, bemanningen en bestuurders'. Mear ynformaasje...

Mear lêze

maa

12

Michiel Galama en Janneke Spoelstra binne de sprekkers op dizze tredde en lêste dei yn de nije rige Akademylêzingen.

Mear lêze

Sjoch mear eveneminten

Segel Fryske Akademy

Fryske Akademy

Wy binne in akademysk ûndersyksynstitút foar de Fryske kasus, bewoartele yn de Fryske maatskippij en operearjend yn de ynternasjonale wittenskiplike wrâld.

Wy meitsje it Frysktalich en histoarysk erfguod tagonklik foar wittenskip, ûnderwiis en maatskippij en ûntwikkelje digitale ynstruminten en kolleksjes foar ynnovearjend ûndersyk.

 

Undersyksoutput


Publikaasjes

Op it ûndersyksportaal PURE fan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) fine jo in oersjoch fan alle ûndersykspublikaasjes en -aktiviteiten en ferwizingen nei open access-publikaasjes fan de Fryske Akademy.

Mear lêze


Taaldatabank Frisian.eu

In webside mei in grut ferskaat oan (âld)Fryske taalboarnen, lykas data, tools en tsjinsten. Datasets kinne delhelle wurde, Json services binne frij beskikber. De ûnderlizzende data wurdt hieltyd ûnderhâlden.

Mear lêze


Taalportaal

Taalportaal is in Ingelsktalich digitaal neislachwurk dêr't alle grammatikale kennis fan it Nederlânsk, Frysk en Afrikaansk byinoar brocht is troch ûndersikers út Fryslân, Nederlân en Súd-Afrika.

Mear lêze­


Mear oer ús ûndersyksoutput

 

Projekten


Frysker: Help by it Frysk skriuwen

Frysker.nl is in site mei helpmiddels foar elkenien dy't Frysk skriuwe wol, lykas in oersetter, staveringshifkers en wurdboeken. De earste 30.000 wurden fan it nije Nederlânsk-Frysk wurdboek steane ek op Frysker.

Mear lêze


Mercator Europeesk Kennissintrum

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen makket diel út fan de Fryske Akademy en ûndersiket meartalich ûnderwiis en taallearen yn Europa.

Mear lêze


Historisch Geografisch Informatiesysteem

Yn it âldste kadaster (1832) binne op HisGIS.nl 3 miljoen perselen krekt yn kaart brocht. Dêrop slute kaartlagen oan - fan loftfoto's oant iermoderne lânmetersopnamen - dy't mei-inoar te kombinearjen binne.

Mear lêze


Mear oer ús ûndersykstema's

 

Leden en stipers fan 'e Fryske Akademy

As wittenskiplik ynstitút hat de Fryske Akademy al sûnt syn oprjochting leden. Akademyleden binne persoanen fan rûnom op 'e wrâld dy't dy ûnderskieding wurdich binne op grûn fan fertsjinsten op it mêd fan de Fryske wittenskip, foar de Fryske kultuer, of fanwegen in grutte niget oan de wittenskip of foar de Fryske kultuer yn it algemien. Lês mear oer leden en lidmaatskip.

De Fryske Akademy hat in grutte ploech stipers, dy’t it wurk fan de Fryske Akademy in waarm hert ta drage. Allegearre minsken dy’t niget hawwe oan de Fryske taal, kultuer en wittenskip. De Fryske Akademy hat in ANBI-status. Dêrtroch kinne jo as stiper jeften fan ’e ynkomste- of fennoatskipsbelesting ôflûke. Lês mear oer it stiperskip.