Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk

De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan Fryslân

De Fryske Akademy is in ûndernimmend ynstitút dat wittenskiplik ûndersyk docht op it mêd fan de Fryske taal, kultuer, skiednis en maatskippij. 

Op dizze website lêze jo ûnder oaren oer de doelstellings fan de Fryske Akademy en kinne jo in part fan ús boeken en publikaasjes besjen. Ek kinne jo fia dizze website de saakkundigen fan ús Taalburo om taaladvys freegje.

Ha jo in fraach? Nim dan kontakt mei ús op.

Noardlik skiednisnetwurk 

Histoarysk ûndersyk wjerskanten fan 'e grins: dat is it stribjen fan it troch ús ynisjearre Dútsk-Nederlânsk Geschiedenisnetwerk.

'r-atics 5

Ynternasjonale taalkundeworkshop om de ferskate r-klanken hinne (rhotics). Fan 18 oant 20 maaie 2016 yn Ljouwert. Mear ynfo

Grut Frysk Diktee

It Grut Frysk Diktee is op tiisdei 10 maaie! Klik hjir foar mear ynformaasje.

Frysk Frysk