Skip to main content

Nijsberjochten

aug

24

24 augustus 2016 – It earste ûndersyk út in rige fan fjouwer stúdzjes nei ekonomysk belied yn 'e regio Noardeast-Fryslân is publisearre.

Mear lêze

aug

24

24 augustus 2016 - Renommearre (keunst)histoarisy rekonstruearje de bouskiednis fan de Fryske Akademy yn in rynsk yllustrearre boek.

Mear lêze

aug

12

12 augustus 2016 – Har Keninklike Heechheid Prinses Laurentien iepenet freed 9 septimber ús fernijde en restaurearre gebouwekompleks.

Mear lêze

aug

08

8 augustus 2016 - In nije en folle wiidweidiger ferzje fan it Woa'deboek fan ut Amelands ferskynt yn novimber 2016. Tekenje no yn!

Mear lêze

jul

18

18 july 2016 - De Fryske Akademy hat hjoed syn nije website lansearre. It wie sa njonkenlytsen ek tiid foar in nij jaske.

Mear lêze

Sjoch mear nijsberjochten

Eveneminten

sep

08

Iepeningskongres oer Fryslân yn it ûndersyk fan de KNAW-ynstituten. Wittenskippers jouwe lêzingen oer nijsgjirrige Fryske tema’s.

Mear lêze

sep

09

Akademydei 2016 – dit jier yn it Natuermuseum Fryslân – stiet foar in grut part yn it teken fan arsjitektuer en de werbestimming fan gebouwen.

Mear lêze

sep

10

De Fryske Akademy is op sneon 10 septimber fan 10.00 oant 17.00 oere iepen foar it publyk. Jo binne wolkom om ús nijbou en restauraasje te besjen!

Mear lêze

sep

22

Op 22 en 23 septimber is de Fryske Akademy gasthear fan in ynternasjonale konferinsje oer midsiuwske rjochtsskiednis.

Mear lêze

okt

07

Lêzingen en diskusje op it mêd fan de Fryske skriftekennisse steane sintraal op de earste Letterkundedei.

Mear lêze

okt

21

Fan studint oant emeritus, frisisten treffe elkoar freed 21 oktober op de achtste Taalkundedei.

Mear lêze

Wat wy dogge

De Fryske Akademy rjochtet him op it wittenskiplik ûndersyk nei de Fryske taal, meartaligens en regionale skiednis. Wy jouwe boeken en taalhelpmiddels út en organisearje sympoasia, lêzingen en kongressen.

De Fryske Akademy is oprjochte yn 1938 en sûnt 1990 oan 'e KNAW liearre.

Projekten

jul

07

Taalportaal is in Ingelsktalich digitaal neislachwurk dêr't alle grammatikale kennis fan it Nederlânsk, Frysk en Afrikaansk byinoar brocht is.

Mear lêze

jul

07

Geschiedenisnetwerk stimulearret de gearwurking op it mêd fan regionale skiednis en erfgoed yn Noard-Nederlân en Noardwest-Dútslân.

Mear lêze

Utjeften

jun

27

Alles oer it wittenskiplik tydskrift fan 'e Fryske Akademy is no online op ien plak te finen, mei de meast resinte jiergongen yn PDF.

Mear lêze

Fisitaasjerapport 2009-2014

De KNAW hâldt it finansjeel en wittenskiplik tafersjoch oer de Fryske Akademy. Yn dat ramt wurdt ien kear yn 'e seis jier yn opdracht fan 'e KNAW in ûndersyksevaluaasje fan it ynstitút útfierd troch in eksterne fisitaasjekommisje. De meast resinte fisitaasje fûn plak yn novimber 2015.

Lês mear oer de fisitaasje 2009-2014 

Leden fan 'e Fryske Akademy

As wittenskiplik ynstitút hat de Fryske Akademy al sûnt syn oprjochting leden. Akademyleden binne persoanen fan rûnom op 'e wrâld dy't dy ûnderskieding wurdich binne op grûn fan fertsjinsten op it mêd fan de Fryske wittenskip, foar de Fryske kultuer, of fanwegen in grutte niget oan de wittenskip of foar de Fryske kultuer yn it algemien. Stipers en leden fan 'e Akademy kinne it hiele jier troch lju foar beneaming ta lid fan 'e Fryske Akademy foardrage.

Lês mear oer leden en lidmaatskip

Stiper wurde?

De Fryske Akademy hat in grutte ploech stipers, dy’t it wurk fan de Fryske Akademy in waarm hert ta drage. Allegearre minsken dy’t niget hawwe oan de Fryske taal, kultuer en wittenskip. En dy’t fia wurkgroepen en stúdzjerûnten ek sels in bydrage leverje kinne oan it wurk fan de Fryske Akademy.

Op 'e hichte en belutsen
As stiper fan de Fryske Akademy bliuwe jo goed op ‘e hichte en wurde jo nûge foar ferskate aktiviteiten: lêzingen, sympoasia en fansels de jierlikse Akademydei yn septimber.

Sa krije stipers krije twa kear it jier it stipersblêd Ut de Smidte thús stjoerd. As stiper hawwe jo de mooglikheid fergees diel te nimmen oan de aktiviteiten fan wurkgroepen en stúdzjerûnten fan de Fryske Akademy. Stipers kinne gauris fergees of mei koarting dielnimme oan kongressen en sympoasia. 

De Fryske Akademy hat in ANBI-status. Dêrtroch kinne jo as stiper jeften fan ’e ynkomste- of fennoatskipsbelesting ôflûke (neffens de besteande wetlike regelingen).

Lês mear oer it stiperskip

 

Subsidiïnten