Skip to main content

23-26 april 2018: 1st Conference on Frisian Humanities

De Fryske Akademy organisearret it earste Frysk Geasteswittenskiplik Kongres (Conference on Frisian Humanities), yn Stedsskouboarch De Harmonie yn Ljouwert, fan 23 o/m 26 april 2018, as ûnderdiel fan it projekt Lân fan taal fan Ljouwert-Fryslân 2018.

It kongres is in foarum foar wittenskiplik debat oer taal en kultuer yn de Fryske lannen, no en yn it ferline en yn ynternasjonaal perspektyf, mei it doel om te redendielen oer empiryske, metodologyske en teoretyske kwestjes.

 

 

It Frysk Geasteswittenskiplik Kongres bestiet út in rige fan fjouwer sympoasiums, dy't har rjochtsje op de folgjende ûnderwerpen:

Moandei 23 en tiisdei 24 april 2018

Woansdei 25 en tongersdei 26 april 2018

Ynskriuwe kin fia de boppesteande links, of streekrjocht fia: www.frisianhumanities.nl. It Frysk Geasteswittenskiplik Kongres is de opfolger fan it Frysk Filologekongres.