It nijste nûmer:

Jiergong 80 (2018) | 1/2

    Ynhâld

De redaksje 

    It Beaken yn 2018 1

Jarich Hoekstra

    De nije molke farsc ind fris, sa as se fenne kou komd is. Pronominaal slachte by stoffen yn it (âldere) Frysk 2-21

Ferenc Postma

    Das Testament des verstorbenen ungarischen Studenten Johannes/János N. Szepsi (Franeker, den 28. April 1658) und die erfreuliche Entdeckung von etlichen Büchern aus seinem Nachlass 22-58

Riemer Reinsma

    Zorgen over het cultureel erfgoed: Taalkeuze op plaatsnaamborden in Friesland: eentalig Fries, tweetalig (FN, NF) of eentalig Nederlands? 59-79

Oankundiging 80-82

Auteurs 83


Eardere nûmers

Jiergong 80 | 2018
nûmer 1/2

Jiergong 79 | 2017
nûmer 3/4: 1666: De Ingelske fuery op Flylân en Skylge
nûmer 1/2

Jiergong 78 | 2016
nûmer 3/4: Fryske literatuer, oars!
nûmer 1/2: Erasmus en de Friezen, Friezen en Erasmus

Jiergong 77 | 2015
nûmer 3/4
nûmer 1/2

Jiergong 76 | 2014
nûmer 4
nûmer 2/3: David Gorlaeus (1591-1612)
nûmer 1

Jiergong 75 | 2013
nûmer 3/4: 175 jier Fries Godgeleerd Gezelschap
nûmer 1/2: famylje-argyf Van Eysinga-Vegilin van Claerbergen

Jiergong 74 | 2012
nûmer 3/4: Wigle van Aytta (1507-1577)
nûmer 1/2: Spoaren fan it Frysk en de Friezen yn Noard-Hollân

Jiergong 73 | 2011
nûmer 3/4
nûmer 1/2: Piter Jelles Troelstra

Jiergong 72 | 2010
nûmer 3/4
nûmer 1/2

Jiergong 71 | 2009
nûmer 3/4: Het geheim van Tolsum. Een herinterpretatie van een Romeins schrijfplankje
nûmer 1/2: Biografie en Arbeidersbeweging

 

Sykje yn It Beaken