Skip to main content

Jiergong 80 (2018) | nûmer 3/4

Aspekten fan Fryske literatuer

 

 

  Ynhâld

Eric Hoekstra en Reinier Salverda

  Friese letterkunde: ogen open, nieuwe ontdekkingen. (Een inleidend kader.) 85

Jesse Van Amelsvoort

  Bemiddelende minderheden. Literatuur in een tijd van woede 105

Mareike Böhmer

  Die Kreisform im friesischsprachigen Werk von James Krüss 117

David Colmer

  On Translating Ellin Nickelsen’s ‘Min hidj hee hööl’ into English 138

Wilken Engelbrecht

  Fries en Friese literatuur vanuit een Centraal-Europees perspectief 146

Michele Hutchison

  Imagining the Frisian farm (or the Notable Absence of Green Cheese) 164

Marja Kingma

  The Frisian Collections in the British Library 174

Jelle Krol

  Reculer Pour Mieux Sauter: Towards a Pattern in the Work of Four Minority Language Literature Writers 182

Jantsje Post

  Brêge-oersetters, in-between-translations 192

Johanneke Sytsema

  Frisian(s) in Oxford Libraries 202

Cornelie van Uuden

  Nine van der Schaaf (1882-1973) 221

Wendy Vanselow

  Die nordfriesische Erzählliteratur nach 1945: vier Schrifsteller/innen und ihre Werke  231

Jabik Veenbaas

  It kreakjen fan de âlde beam. Oer it Fryske wurk fan Theun de Vries en de oerienkomsten en ferskillen mei syn lette Nederlânsktalige fersen 247

Paul Vincent

  Discoveries and Pitfalls in Translating Seventeenth and  Eighteenth-Century Frisian Literature 258

Abe de Vries

  Konstruksje fan sosjale identiteit yn it Fryske realisme. It betide wurk (1848-1860) fan Waling Dykstra 268