Skip to main content

Telefoan
058-213 14 14

Mail
bhoogeboom@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

LinkedIn
linkedin.com/pub/bart-hoogeboom/b4/746/44b

De AyO-tún (webloch)
deayotun.wordpress.com

Hoogeboom, B. (Bart) MA

promovendus

Telefoan
058-213 14 14

Mail
bhoogeboom@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

LinkedIn
linkedin.com/pub/bart-hoogeboom/b4/746/44b

De AyO-tún (webloch)
deayotun.wordpress.com

Spesjalismen

ekonomyske skiednis; regionale ûntwikkeling; skiednis ekonomysk tinken yn 'e 19de en 20ste iuw

  

Biografy

Bart Hoogeboom (Zwolle 1988) studearre Moderne Skiednis oan 'e Rijksuniversiteit Groningen. Syn researchmaster hie as ûnderwerp de ekonomyske ûntwikkeling fan Noardeast-Fryslân tusken 1975 en 2015.

Yn oktober 2015 is Hoogeboom út ein set as promovendus oan 'e Fryske Akademy en de Rijksuniversiteit Groningen. Hy docht ferlykjend ûndersyk nei regionaal belied yn West-Europeeske plattelânsgebieten.

 

Publikaasjes (seleksje)

Hoogeboom, B. (2014). De lange weg naar krimp. Anderhalve eeuw ontvolking in oostelijk Friesland. It Beaken, 76(4), 311-338.