Skip to main content

Wurkje by de Fryske Akademy

Wurkje by de Fryske Akademy betsjut wurkje yn in bysûndere, histoaryske omjouwing yn 'e mande mei ynspirearjende kollega's en partnerorganisaasjes. 

Optheden hawwe wy ien fakatuere:

  • Ynterviewers (yn oerlis, net mear as 30 oeren yn 'e moanne) (Frysk) (Nederlânsk).