Skip to main content

It Genealogysk Jierboek wurdt sûnt 1951 útjûn troch de Fryske Akademy en stiet ûnder redaksje fan leden fan it Genealogysk Wurkferbân. De redaksjegearstalling is op it stuit: Ype Brouwers, Harmen Foekema, Jelle de Jong, Anne Hielke Lemstra, Pieter Nieuwland en heraldysk meiwurker Rudolf J. Broersma.

It jierboek befettet genealogyske bydragen, lykas kertiersteaten, parentelen en oare rekonstruksjes fan famyljerelaasjes út eardere tiden, en in oersjoch fan wapenregistraasjes troch de Fryske Rie foar Heraldyk.

Op dizze side binne âlde jiergongen fan 1990 ôf beskikber, mar alle eardere jiergongen wurde sa gau as mooglik tafoege. Foar de jierren 1987-2006 kinne de yndeksen Index op Genealogyske Jierboeken as sykhelpmiddel rieplachte wurde. Oant 'e mei it jier 1986 binne de yndeksen op nammen op mikrofysjes beskikber yn 'e stúdzjeseal fan Tresoar.

Sjoch ek de side fan it Genealogysk Wurkferbân.

 

Nijste jiergong: Genealogysk Jierboek 2022

Genealogysk Jierboek 2022

Ynhâld:

 • Nico van der Woude - De Friese komaf van Meindert Hobbema
 • Jan T. Anema en Ype Brouwers - Franckena van Ooststellingwerf
 • Jelle de Jong - Franckena van Weststellingwerf
 • Onno Hellinga†, Pieter Nieuwland en André Buwalda - Aysma, Lauta van Aysma
 • Fryske Rie foar Heraldyk - Wapenregistraasje 

 

 

Yndeksen

Index op Genealogyske Jierboeken 2002-2006

Index op Genealogyske Jierboeken 1997-2001

Index op Genealogyske Jierboeken 1992-1996

Index op Genealogyske Jierboeken 1987-1991

    

Genealogysk Jierboek 1990-2021

Genealogysk Jierboek 2021

 • Ida Verhaar: Parenteel van Gerrit Robserts Radijs
  Jan de Vries: Blom fan Hylpen
  Jan Borleffs: Het nageslacht van Hillebrand Croes uit Leeuwarden
  Jan T. Anema: Hibma
  Fryske Rie foar Heraldyk : Wapenregistraasje

Genealogysk Jierboek 2020

 • Andries Koornstra † : Koornstra                                                                              
  Ron Postma : De Sevensma’s fan Sleat                                                       
  Pieter Nieuwland : Ypkje                                                                                     
  Ype Brouwers : Lauswolt 
  Fryske Rie foar Heraldyk : Wapenregistraasje
   

Genealogysk Jierboek 2019

 • Jan T. Anema: Heslinga fan Marsum
  Otto Schutte: Peaux
  Jan de Vries: Nakomelingen van Anck Boldewyns te Hindeloopen
  Fryske Rie foar Heraldyk: Wapenregistraasje
   

Genealogysk Jierboek 2018

 • Jan de Vries: Bruinsma en Hylckema van Warns
  Petronella J.C. Elema: Libarius
  Gosse van der Plaats: Voor- en nageslacht van Aechje Heres (ca. 1703 – 1788) op de Lytse Geast onder Tietjerk
  Harmen Foekema/Ype Brouwers: Titus Brandsma III (auteur Henk Zeinstra †)
  Pieter Nieuwland: De verkoping van de laatste Friese kloostergoederen
  Fryske Rie foar Heraldyk: Wapenregistraasje
   

Genealogysk Jierboek 2017

 • Bouwe van der Meulen en Pieter Nieuwland: Voorouders en verwanten van Mata Hari (7)
  Lieuwe Jagersma †, Jelle de Jong, Harmen Foekema en Ype Brouwers: Memorie van Hoytema (79)
  Henk Zeinstra en Rudolf J. Broersma: Eenige treffelycken geslachtenswaepens (375)
  Fryske Rie foar Heraldyk (383)
   

Genealogysk Jierboek 2016

 • Pieter Nieuwland: De Valk (7)
  Wytse Tjoelker: In santjende iuws boerelaach yn Duerswâld/Bakkefean, mei patriottys neiteam (39)
  Henk Zeinstra: De Fryske kertieren fan Petrus Jozef Sijtse de Jong (83)
  Otto Schutte: Kwartieren van de echtelieden Seerp Fransen (Donia, ex matre Tania) en Wytske Fransen (ex matre Tania), in parentelen (95)
  Fryske Rie foar Heraldyk (247)
   

Genealogysk Jierboek 2015

 • Melle Koopmans en redaksje: In memoriam Jarich Renema (7)
  Jan de Vries: Nakomelingen van Reinert Allerts, eigenerfde te Koudum (11)
  Han Nijdam: Een opmerkelijk stuk Fries materieel erfgoed: de wapenlepel van Douwe Lieuwes Nijdam uit 1665 en het familiewapen Nijdam (67)
  Otto Schutte: Kwartierstaat Sipkes (Ameland) - Gerkes (Terschelling) in parentelen (93)
  Jarich Renema: Renema, Boazum Skearnegoutum (155)
  Pieter Nieuwland: Georg Ulbo van Burmania (1715-1777), geen parel aan de kroon van Menaldumadeel (185)
  Fryske Rie foar Heraldyk (253)
   

Genealogysk Jierboek 2014

 • Ron Postma: Epke, the flying Dutchman fan De Lemmer (7)
  Petronella J.C. Elema: Stamreeks Ringersma (Lippenhuizen) (43)
  Kees P. de Boer: Rispens, de neiteam fan Ocke (57)
  Pieter Nieuwland: Tresling (119)
  Jan de Vries: Bencke Abes en Otte Jacobs Hinnema van Koudum (137)
  Fryske Rie foar Heraldyk (295)

 

Genealogysk Jierboek 2013

 • Jan Th.M. Melssen: Een kroniekje van de familie Hachtingius (7)
  Otto Schutte: Kwartierstaat Van de Veen (Harlingen), in parentelen (81)
  Kees P. de Boer: Rispens, de neiteam fan âlde Ulbet (167)
  Ype Brouwers: Parenteel Walpert (211)
  Fryske Rie foar Heraldyk (287)

 

Genealogysk Jierboek 2012

 • Melle Koopmans en Jarich Renema: Yn memoriam Reid van der Ley (7)
  Mr. O. Schutte: Kwartierstaat van de kinderen van Jacob Simons Kuiper (overl. 1779) en Maria Esges (overl. 1782), Doopsgezinden te Harlingen, in parentelen (19)
  Jan T. Anema, Pieter Nieuwland en Simon Wierstra: Rienks, Sipma, Blijstra en Koopmans, fjouwer slagen út itselde laach (117)
  Jarich Renema: Parenteel Bocke Bockes (229)
  Fryske Rie foar Heraldyk (341)

 

Genealogysk Jierboek 2011

 • Jan de Vries: Zeventiende-eeuwse Staversen, naar aanleiding van het inventariseren van de grafschriften in de Nicolaaskerk (7)
  Onno Hellinga en Paul N. Noomen: Genealogia Ayttana (125)
  Fryske Rie foar Heraldyk (309)

 

Genealogysk Jierboek 2010

 • Gerrit Boeijinga: Fullenius (7)
  Leo van der Hoff: Het nageslacht van Jurrien en Peter Albertsz (101)
  Joop Woudstra: De famlie Doma van kloostermeiers tot kloosterbeziters (177)
  Mr J.T. Anema: Lambsma parenteel van Symen Scheltes (209)
  Menno de Lange en Rob Boom: Genealogie Jellema (Jellum, Leeuwarden) (233)
  Onno Hellinga: Friese Meinsma har erf- en rjochtsopfolgers: Herbranda en Meynsma (263)
  Fryske Rie foar Heraldyk (353)

   

Genealogysk Jierboek 2009

 • Mr J.T. Anema: Het Friese geslacht Van Sinderen (7)
  Onno Hellinga: Hanya fan Holwert (37)
  Nico L. van der Woude: Boeren op Onser Lyewe Vrouwen Smelligeraconvent. Nazaten van Arent Saeckes (ca.1571-ca.1624) (67)
  Menno de Lange en Reid van der Leij: Parenteel van Keimpe Feitzes (99)
  Mr O. Schutte en drs Ype Brouwers: Kwartierstaat Van der Mey in parentelen (147)
  Pieter Fokkes Visser: De grafkelders op het kerkhof te Oudwoude (309)
  Fryske Rie foar Heraldyk (319)

 

Genealogysk Jierboek 2008

 • Andries Koornstra: Tjebbinga (7)
  Rindertje Bouma: Boelens/Boeles III. It foargeslach fan ds. Pieter Jitses Boeles (1795-1875) (123)
  Reitze Jonkman: Genealogie Posthuma (151)
  Pieter Nieuwland: Albert Hendriks Maneveld (1803-1861): het levensverhaal van een "loser" (223)
  Fryske Rie foar Heraldyk (261)

 

Genealogysk Jierboek 2007

 • Gerrit Boeijinga: Bornaeus (7)
  Reid van der Ley: Kwartierstaat van Ireen Wüst (51)
  Jarich Renema: It erfskip fan Froukje Willems (67)
  Reid van der Ley: Het nageslacht van Andries Jans (1668-1730) en Antje Pieters op de Harste onder Sumar (81)
  Melle Oenesz Koopmans: Het nageslacht van Carst Douwes uit Oudega (Sm.) ca. 1600 (98)
  A.S. Miedema: Aantekeningen over het wapen van het geslacht Van Harinxma thoe Slooten, vroeger Van Harinxma thoe Slooten en Sneek (172)
  Fryske Rie foar Heraldyk (176)

 

Genealogysk Jierboek 2006

 • Nico L. van der Woude: Luyden van eren. Voorouders en nageslacht van Saco van Teyens (1601-1650) (7)
  Harmen Foekema: De froulju fan Foocklama (86)
  Kees P. de Boer: Eit Jacobs Fennema, in wâldman dy't klaaiboer waard (132)
  Henk Zeinstra: Kerstiersteat fan Titus Brandsma II (Terwisscha van Scheltinga) (146)
  Fryske Rie foar Heraldyk (215)

 

Genealogysk Jierboek 2005

 • Nico L. van der Woude: Bote! (7)
  Wytse Tjoelker: De kertiersteat fan Japik Berga (Weinterp 1885 - De Tynje 1944) (58)
  Henk Zeinstra: Kerstiersteat fan Titus Brandsma (120)
  Fryske Rie foar Heraldyk (183)

 

Genealogysk Jierboek 2004

 • Gerrit Boeijinga: Het boekdrukkersgeslacht Olingius (7)
  Jolt Oostra: Kertiersteat fan Roelof, Wytske en Jolt Jetse Oostra (47)
  Siebe van Dam: In stikje út it libben fan Jelle-Antsje út Wiuwert (151)
  Fryske Rie foar Heraldyk (161)

 

Genealogysk Jierboek 2003

 • K. Terpstra, B.D. van der Meulen, A.T. van der Meulen-van Wijk en Reid van der Ley: Kertiersteat fan Douwe Jans van der Meer (1917-2002) (7)
  Harmen Foekema: De Foeckema's oer heech en leech (25)
  M. Schuppisser-Bollinger, M.C. Teichert en M. Dalstra: Fan Switsersk hierling ta Frysk kastlein; foarâlden fan Marx Schudel (115)
  Ype Brouwers: Drie eeuwen Risselada (125)
  Jan A. Paasman: Gepensioneerde en andere oud-militairen die gediend hebben tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden en de Bataafse Republiek, wonende in 1810 en 1811 in Friesland (163)
  Reid van der Ley: Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans (1834-1859) (179)
  Fryske Rie foar Heraldyk (201)

 

Genealogysk Jierboek 2002

 • Anne Hielke Lemstra: Familie Lemstra, nageslacht van Sible Attes uit Lemmer (7)
  Gerrit Jan Exoo: Kwartierstaat van Baukje Maria Spaan (56)
  Onno Hellinga: Alde famyljeoantekeningen fan Knijff, Mellema van Oosterzee en Wigara, de skoanfamylje fan Sibrandus Lubbertus (99)
  Reid van der Ley: Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans (186)
  Fryske Rie foar Heraldyk (201)

 

Genealogysk Jierboek 2001

 • S. Wierstra: Nageslacht van Hidde Sioerdts en Swob Jacobs te Sexbierum, ouders van admiraal Tjerck Hiddes de Vries (6)
  Henk Zeinstra: De Nes 1600-1800 (63)
  Hein Walsweer: It Capellefrijlien fan Minnertsgea (89)
  Reid van der Ley: Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans (1834-1859) (150)
  Fryske Rie foar Heraldyk (165)

 

Genealogysk Jierboek 2000

 • Leo van der Hoff: Hottinga (7)
  Reid van der Ley: De neiteam fan ds. Atzo Nicolai (1640-1701) yn fiif generaasjes (49)
  Hein Walsweer: It komôf fan dûmny Atso Nicolai (81)
  Reid van der Ley: Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans (107)
  Paul Noomen: De genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania (Burmania) (129)
  Fryske Rie foar Heraldyk (180)

 

Genealogysk Jierboek 1999

 • Jelle de Jong: Buwa Wabbaz te Sandfirden (7)
  S. ten Hoeve: Fryske portrettearre persoanen út de wurklist fan J.A.M. Haak (1831-1903) (95)
  Johan Nota: Bruysma (111)
  M.F.L. (Mia) Flapper: Kwartierstaat Bote Flapper (152)
  Fryske Rie foar Heraldyk (215)

 

Genealogysk Jierboek 1998

 • Johan Nota: Jorna II (7)
  Jan A. Paasman: Lycklama à Nijeholt, tûke Wûnseradiel (41)
  Hein Walsweer: It Hear-Symonslien fan Hjerbeam (97)
  Reid van der Ley: Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans (1834-1859) (113)
  Paul Noomen: De genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania (Botnia) (133)
  Fryske Rie foar Heraldyk (151)

 

Genealogysk Jierboek 1997

 • Johan Nota: Jorna I (7)
  Freerk J. Veldman en Reid van der Ley: Hermannus Collenius en syn famylje (73)
  Rindertje Bouma: Boelens II (83)
  Nynke Huizing-de Vries: Kwartierstaat van Theunis Uilke de Vries (105)
  Ype Brouwers en Hein Walsweer: Fan Hylcama ta Heemstra (125)
  Reid van der Ley: Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans (1834-1859) (145)
  Paul Noomen en Hein Walsweer: De genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania (Albada) (161)
  Fryske Rie foar Heraldyk (201)

 

Genealogysk Jierboek 1996

 • R.M.A. de Jong: De Gavere (7)
  Johannes Tjaardstra: Genealogie Van der Zee (Hommerts, Joure) (31)
  H.A. Zeinstra: Tolsma (57)
  Onno Hellinga: Kerstiersteat fan Tina Annes Voolstra (99)
  Pieter Nieuwland: Huis ten Bosch (139)
  Reid van der Ley: Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans (1834-1859) (157)
  Paul Noomen: De genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania (Abbema van Huizum)
  Fryske Rie foar Heraldyk (188)

 

Genealogysk Jierboek 1995

 • Y. Houkes-Winter: Kertiersteat fan Ankje Aaltje Houkes (7)
  Reid van der Ley: Friese veroordeelden in Veenhuizen en Ommerschans (1896-1901) (49)
  D.J. van der Meer: Lijst van dorpen en steden (1716-1721) (128)
  Paul Noomen en Gerrit Verhoeven: De genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania (Aelua van Witmarsum, Aelua van Bornwerd) (141)
  Fryske Rie foar Heraldyk (177)

 

Genealogysk Jierboek 1994

 • Rindertje Bouma: Sioert Boeles, syn foar- en neigeslacht (7)
  D.J. van der Meer: De pseudo-Burmania's en Rienck van Hemmema te Hitsum (23)
  Hein Walsweer: De Broekster Rouckema's, "Desen allen ende meer anderen" (41)
  D.J. van der Meer: Lijst van dorpen en steden (1710-1716) (102)
  Reid van der Ley: Friezen in Groningen (1792-1813) (114)
  Paul Noomen en Gerrit Verhoeven: De genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania (Aebingha van Hijum, Aebingha van Blija) (141)
  Fryske Rie foar Heraldyk (164)

 

Genealogysk Jierboek 1993

 • L.H.M. van der Hoff: (van) Assema (Asma) (7)
  Onno Hellinga: Kertiersteat fan Gabe Pieters Hellinga (27)
  J.C. Terluin et. al.: Borgerlijke wapenen fan Gerrit Hesman (49)

 

Genealogysk Jierboek 1992

 • Johannes Tjaardstra: Genealogie Ferf (7)
  Mr. J. Belonje: Een adellijke Friezin verliet haar familie (26)
  Reid van der Ley: Kertiersteat Dam Jaarsma (31)
  D.J. van der Meer: Feddrick Philipuss út Boalsert (79)
  Robert Schriek: Frederick Philipse in Nieuw Nederland (88)
  H. Zwart: Langdurige twist om erfenis (103)
  Gerrit Verhoeven: Het voor-reformatorisch doopregister van Molkwerum (114)
  D.J. van der Meer: Lijst van dorpen en steden (1707-1710) (125)
  Reid van der Ley: Friezen in Groningen (1763-1791) (132)
  Fryske Rie foar Heraldyk (154)

 

Genealogysk Jierboek 1991

 • K.P. de Boer: Seis generaasjes Holtrop (7)
  Jacob van Sluis en D.J. van der Meer: Het geslacht Hemsterhuis (30)
  Petronella J.C. Elema en Reid van der Ley: Rijpema, een Fries-Groningse familie (45)
  Dr. ir. Johan P.N.L. van Eysinga: Genealogie Roorda - Roorda van Eysinga (80)
  Melle Koopmans, Reid van der Ley en Hein Walsweer: Garypster Wiarda's, neiteam en komôf (114)
  D.J. van der Meer: Lijst van dorpen en steden (1701-1706) (139)
  Reid van der Ley: Friezen in Groningen (1739-1762) (148)
  Fryske Rie foar Heraldyk (170)

 

Genealogysk Jierboek 1990

 • Auke de Vries: Fierdere foarâlden fan Beppe Vroukje (7)
  ir. G.L. Meesters: De Petri en Pauliprebinde te Boalswert (36)
  Reid van der Ley: Eskes fan Kollum (63)
  H.A. Zeinstra: Homminga/Buwalda (77)
  Johanna B.J. Douma: Kwartierstaat Douma (81)
  K. Zandberg: Lijst van Leeuwarder oud-strijders uit de veldtochten van 1813-1815 anno 1865 (101)
  Ype Brouwers: Mok (107)
  D.J. van der Meer: Lijst van dorpen en steden (1697-1700) (114)
  Reid van der Ley: Friezen in Groningen (1719-1739) (124)
  Fryske Rie foar Heraldyk (146)

 

Genealogysk Jierboekje 1960-1989

Genealogysk Jierboekje 1989

  Kuipers, C.E.: Abrahamy (de Melverda) (5)
  Noomen, P.: Buwaldaburen te Tjerkwerd (31)
  Nieuwland, P.: Meylema (49)
  Walsweer, H.: Famylje-oantekenings; de kertieren fan Jancke Piers Seta (61)
  Dykstra, Sipke G.: Kertiersteat fan Jan Jelte Ykema (79)
  Meer, D.J. van der: Lijst van dorpen en steden, voorkomende in de registers van decretale verkopingen III nr. 25 van het Hof van Friesland (1684-1697) (92)
  Ley, R. van der: Friezen in Groningen (1685-1719) (107)
  Wapenregistraasje (135)
  Doarpswapens (Aldehaske, Balk, Blauhûs, Skearnegoutum, Wikel en Wurdum) (151)

 

Genealogysk Jierboekje 1988

  Schuit, F.H.K. van der: Pieter Heerbels (5)
  Ley, R. van der, et al.: Kertiersteat fan Andr‚ Zwart (15)
  Feitsma, F.: Fantasy en feiten by de famyljelist Teenstra (64)
  Meer, D.J. van der & Y. Brouwers: AEbinga van Humalda (76)
  Vries, A. de: De kertiersteat fan prof. dr. Willem Banning (87)
  Meer, D.J. van der: Lijst van dorpen en steden, voorkomende in de registers van decretale verkopingen III nr. 24 van het Hof van Friesland (1683-1684) (90)
  Ley, R. van der: Friezen in Groningen (1623-1685) (101)
  De doarpswapens en flaggen fan de gemeente Dongeradiel (123)

 

Genealogysk Jierboekje 1987

  Nieuwland, P.: Kertiersteat fan Pieter Nieuwland (5)
  Tjaardstra, J.: Marcus/Markus, genealogie van een Joods-Fries geslacht (91)
  Sluis, J. van: De afstammelingen van Eeltje Martens van Sluis (105)
  Boer, K.P. de: Kertiersteat fan Jan Hepkes (125)
  Meer, D.J. van der: Lijst van dorpen en steden, voorkomende in de registers van decretale verkopingen III nr. 23 van het Hof van Friesland (1685-1688) (134)
  Ley, R. van der: Friezen in Groningen (1594-1623) (141)
  Wapenregistraasje (151)
  De wapens en flaggen fan Rinsumageast en Surhústerfean (158)

 

Genealogysk Jierboekje 1986

  Vries, A. de: Beppe Vroukje har foarâlden (5)
  Bekkema, K.J.: Foar- en neiteam fan Heyn Botes (35)
  Hoff, L.H.M. van der: Kwartierstaat Van der Hoff (45)
  Muizelaar, O.: Kertiersteat fan Douwe S. Muizelaar (61)
  Meer, D.J. van der: De Fryske ôfstamming fan myn fiere efternicht Jane Fonda (64)
  Vermeulen, D.: Namen van eilanders, voorkomende in de trouwregisters op de vaste wal (Baarderadeel, Ferwerderadeel, Opsterland, Schoterland, Tietjerksteradeel, Utingeradeel en Wymbritseradeel) (69)
  Visser, J.: Friezen yn it leger fan Napoleon (73)
  Meer, D.J. van der: Lijst van dorpen en steden, voorkomende in de registers van decretale verkopingen III nr. 22 van het Hof van Friesland (77)
  Wapenregistraasje (87)
  Bultsma, P.: de oerheidswimpels yn Fryslân (95)
  De wapens en flaggen fan de nije gemeenten yn Fryslân (103)
  Bultsma, P.: Doarpswapens en -flaggen fan de gemeente Boarnsterhim (107)
  Bultsma, P.: De wapens en flaggen fan Wâldsein, Drachten en Haulerwyk) (116)

 

Genealogysk Jierboekje 1985

  Rollema, E.J.: Rollema (5)
  Ley, R. van der: Haersma fan Eastermar (58)
  Haagsma, J.: De de Way's, kosters fan de Martinitsjerke (81)
  Tjaardstra, J.: De Tjaarda's uit Weidum (84)
  Vermeulen, D.: Namen van eilanders, voorkomende in de trouwregisters op de vaste wal (Doniawerstal, Gaasterland, Haskerland, Idaarderadeel, Lemsterland en Menaldumadeel) (99)
  Visser, J.: Friezen yn it leger fan Napoleon (102)
  Meer, D.J. van der: Lijst van dorpen en steden, voorkomende in de registers van decretale verkopingen III nrs. 20 en 21 van het Hof van Friesland (108)
  Wapenregistraasje (119)

 

Genealogysk Jierboekje 1984

  Vries, A. de, e.o.: It Pier en Sipcke Hoytes-folk (5)
  Meesters, G.L.: Roorda II (58)
  Walsweer, H.: Broersma, 16e eeuwse genealogie en huwelijksaanzoek in briefvorm (65)
  Vermeulen, D.: Namen van eilanders, voorkomende in de trouwregisters op de vaste wal (Franeker, Franekeradeel, IJlst, Kollumerland, Nieuw Kruisland, Leeuwarderadeel, Sloten en Sneek) (96)
  Visser, J.: Friezen yn it leger fan Napoleon (102)
  Meer, D.J. van der: Lijst van dorpen, voorkomende in de registers van decretale verkopingen III nrs. 18 en 19 van het Hof van Friesland (115)
  Wapenregistraasje (124)
  De doarpswapens en -flaggen fan de doarpen fan Tytsjerksteradiel (131)

 

Genealogysk Jierboekje 1983

  Bontekoe, F. & J.C. Kutsch Lojenga: Eilert Meinertsz, een Leeuwarder "sijdencramer", (ca. 1540-1616) en de zijnen (5)
  Roorda, B.: De kwartierstaat van Broer A. Roorda (34)
  Terpstra, K.: Kwartierstaat van Lourens Alma Tadema (60)
  Aukes, H.W.F.: Ta de kertiersteat fan Titus Brandsma (70)
  Datema, P.: Aldert Deelstra, de dichter van "Tuorrebouten" (75)
  Vries, A. de: Ta de neitins fan Wouter Teuniss. Zwart (82)
  Visser, J.: Friezen yn it leger fan Napoleon (II) (90)
  Meer, D.J. van der: Lijst van dorpen, voorkomende in de registers van decretale verkopingen III nrs. 16 en 17 van het Hof van Friesland (98)
  Vermeulen, D.: Namen van eilanders, voorkomend in de trouwregisters op de vaste wal (Leeuwarden, Oostdongeradeel, Stavoren, Westdongeradeel) (104)
  Wapenregistraasje (118)
  Bultsma,P.: Et waopen van Stellingwarf (122)
  Meer, D.J. van der: It wapen fan Grou (124)

 

Genealogysk Jierboekje 1982

  Nieuwland, P.: In memoriam Hessel Bierma (4)
  Meer, D.J. van der: In memoriam Gerrit van der Veer (6)
  Stoffelsma, J.: Stoffelsma (7)
  Tjaardstra, J.: Het geslacht Tjaardstra/Tjaarda (63)
  Visser, J.: Friezen yn it leger fan Napoleon (80)
  Zeinstra, H.A.: Huiszoeking bij Katholieken in 1734 (89)
  Vermeulen, D.: Namen van eilanders, voorkomend in de trouwregisters op de vaste wal (Bolsward, Dokkum, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Lemsterland) (92)
  Meer, D.J. van der: Lijst van dorpen, voorkomende in de registers van decretale verkopingen III nrs. 14 en 15 van het Hof van Friesland (99)
  Doarpswapens en -flaggen fan Terwispel en Oerterp (109)
  Doarpswapen en -flagge fan Aldegea (Sm.) (112)
  De Fryske wimpel (113)
  Wapenregistraasje (115)

 

Genealogysk Jierboekje 1981

  Zeinstra, H.A.: De familie Hollander van Herbayum (6)
  Wapenregistraasje: (Duim, Hoitinga, Ringnalda, Smorenburg) (41)
  Roorda, P.: Roorda (45)
  Brouwers, Y.: Decken Tietesoan (82)
  Terpstra, K.: Tadama/Tadema (Burum-Oostrum-Dokkum) (87)
  Belonje, J.: Twee wapens van de Friese adellijke Van Loo's (109)
  Vermeulen, D.: Namen van eilanders, voorkomend in de trouwregisters op de vaste wal (Hindeloopen, Oostdongeradeel, Westdongeradeel, Wonseradeel) (113)
  Meer, D.J. van der: Lijst van dorpen, voorkomende in de registers van decretale verkopingen III nrs. 11, 12 en 13 (1612-1642) van het Hof van Friesland (117)

 

Genealogysk Jierboekje 1980

  Vries, A. de: Van der Land, een familie uit Kollumerland (5)
  Bultsma, P.: Waopen en vlagge van et Oost-Stellingwarfer dörp Appelsche (82)
  Belonje, J.: De Roorda-zerk te Terkaple (86)
  Wapenregistraasje (88)
  Vermeulen, D.: Namen van eilanders, voorkomend in de trouwregisters op de vaste wal (Barradeel, Het Bildt, Harlingen, Workum) (93)
  Terluin, J.C.: Het dorpswapen van Gorredijk (106)
  Meer, D.J. van der: Lijst van dorpen, voorkomende in de registers van decretale verkopingen III nrs. 8, 9 en 10 (1588-1607) van het Hof van Friesland (109)

 

Genealogysk Jierboekje 1979

  Brouwers, Ype: Adama (5)
  Wapenregistraesje (44)
  Bos, Th.S.H.: Stachouwer (55)
  Meer, D.J. van der: Lijst van dorpen, voorkomende in de registers van decretale verkopingen III 4,5,6 en 7 van het Hof van Friesland (93)
  Belonje, J.: De oude Friese grafstenen (97)

 

Genealogysk Jierboekje 1978

  Boer, K.P. de: Een Pama-boerderij bij de Feanster heide (8)
  Meer, D.J. van der: Lijst van dorpen, voorkomende in de registers van decretale verkopingen (deel 1-3) van het Hof van Friesland (35)
  Wapenregistraesje (42)
  Bekkema, K.J.: De kwartierstaat van Klaes J. Bekkema (52)
  Bierma, Hessel: List fan testaminten yn de argiven fan de Nedergerjochten (86)
  Karstkarel, Peter en Pieter Nieuwland: Molenaar (101)
  Kuperus, J.A.: Nakomelingen van Hans Andries (II) (117)
  Oanfollings en forbetteringen op it Jierboekje 1977 (123)

 

Genealogysk Jierboekje 1977

  Nieuwland, P. en A. Rondema: Rondema (6)
  Vries, A. de, e.a.: Fierdere foarâlden fan Harmen de Vries en Lolkje de Jong (17)
  Wapenregistraesje (45)
  Bouma, C.: Een Bildtse boerenfamilie (parenteel van Klaas Sipkes Bouma [1765-1835]) (48)
  Terluin, J.C.: Wapen en flagge fan Ysbrechtum (97)
  Kuperus, J.A.: Nakomelingen van Hans Andries (Oudega-Sm., ca. 1650) (99)
  Noordbeek, B.: Noordbeek (104)
  Douwes, T.E.A.: Kwartieren van Beitj Tymens uit Hindeloopen (114)

 

Genealogysk Jierboekje 1976

  Terluin, J.C.: Wapen en vlag van Beetsterzwaag (5)
  Grevenstein, J.A.U.M. van: Het geslacht (Van) Grevenstein in de 17e en 18e eeuw in Friesland (8)
  Wapenregistraesje: (Klaver, Kuipers) (30)
  Kuipers, C.E.: Het geslacht Beilanus (32)
  Schutte, O.: Het geslacht Stuur (65)
  Terluin, J.C.: De wapens en vlaggen van de dorpen in de gemeente Kollumerland en Nieuw-Kruisland (75)
  Sluiter, J.T.F.: Hoen, een Leeuwarder familie (82)
  Haersma Buma, B. van: Wigmana (91)
  Kuperus, J.A.: Consequentie en inconsequentie in akten van de Burgerlijke Stand (Ritsma-Rinkema) (104)
  Wijngaarden, R. van: Eat oer Pake Sytse (Cavelier) (107)

 

Genealogysk Jierboekje 1975

  Buma, T.J.: De wapens Buma (6)
  Wapenregistraesje (15)
  Dokter, P.: Genealogy Dokter (20)
  Vries, A. de: De kertieren fan Harmen de Vries en Lolkje de Jong (72)
  Terluin, J.C.: Wapen, flagge en tsjerkesegel fan Nijlân (99)
  Hempenius, A.L. en B.S. Hempenius - van Dijk: Wilco van Holdinga en zijn drie testamenten (inclusief een verhandeling over het testament in de zestiende eeuw) (102)
  Hempenius, A.L.: Toelichting op de testamenten (109)
  Meer, D.J. van der: Lijst van testamenten, donatiebrieven e.d. voorkomende in band DDD 7 van het Hof Provinciaal. (126)

 

Genealogysk Jierboekje 1974

  Bokma de Boer, W.J.: Genealogie Klaasesz (5)
  Bokma de Boer, W.J.: Fragment genealogie (van) Peyma (24)
  Ley, Reid van der: De kertieren fan Sterke Hearke (Witteveen) (32)
  Terluin, J.C.: Wapen en flagge fan Warten (36)
  Vries, D. de: Aanvullingen Genealogie Bloembergen (37)
  Vries, D. de: Aanvullingen Genealogie Alma (40)
  Kooi, K.M. van der: Rjochtsetting en oanfolling kertiersteat Mr. J.T. Anema (42)
  Wapenregistraesje (43)
  Bouma, C.: Genealogie Du Houx de Grand' Cour (48)
  Hoeve, S. ten: Twa grêfstienrekkens út de 18de ieu (76)
  Meer, D.J. van der: Lijst van testamenten, donatiebrieven e.d. voorkomende in band DDD 5 en 6 van het Hof Provinciaal (RAL) (84)

 

Genealogysk Jierboekje 1973

  Schuttevaêr, H.: Het geslacht Oeds Oedses, Opsterland (6)
  Wapenregistraesje (37)
  Hempenius, A.L.: Hempenius I (40)
  Hempenius - van Dijk, B.S.: Het proces Oudewagen/Hempenius (49)
  Hempenius, A.L.: Hempenius II (55)

 

Genealogysk Jierboekje 1972

  Vreemde huwelijken ( Heslinga) (7)
  Kuperus, J.A.: Kwartierstaat van Dr. Jan Age Kuperus (8)
  Vreemde huwelijken (Sijmen Martens en Johannis Gosses) (17)
  Visser, J.: Kwartierstaat van Jan Antoons Wieringa (18)
  Smit, J.J.: Kwartierstaat van Jasper Jans Smit (24)
  Koning, G.M.: Kwartierstaat van Marten Gerrits Koning (30)
  Kutsch Lojenga, J.C.: Kwartierstaat van Reinder Frederik Kutsch Lojenga (36)
  Rechterlijk archief Schiermonnikoog A 2 (41)
  Kuypers, H.M.: Kwartierstaat van Frans Pasma Dr. med. (42)
  Hoeve, S. ten: Het geslacht Staak (54)
  Wapenregistraesje (61)
  Roarda, R.S.(+): Hûndertfyftich jier lyn moast elk in skaeinamme ha (enkele aparte familienamen) (65)
  Anema, J.T.: Kwartierstaat van Mr. Jan Taekele Anema (66)
  Meer, D.J. van der: Lijst van testamenten, donatiebrieven e.d. voorkomende in band DDD nr. 3 en 4 van het Hof Provinciaal (RAL) (99)

 

Genealogysk Jierboekje 1971

  Slooten, H.G. van: "My home is my castle" - Herinneringen aan J.Y. Feenstra (1898-1972) (3)
  Kertierstaet Atje Keulen-Deelstra (7)
  Wapenregistraesje (17)
  Meer, D.J. van der: Beknopte handleiding voor het bepalen van de ligging van huizen en boerderijen (19)
  Belonje, J.: Albada van Poppingawier (22)
  Jorritsma, H.: Genealogie Mensonides (25)
  Meer, D.J. van der: Genealogie Ulenburg (74)
  Hempenius, A.L.: Bisprek: T.H. van der Zee, it fiere foargeslacht. Oantekenings oer it foargeslacht fan de famyljes Van der Zee en Ypma (1971) (100)
  Meer, D.J. van der: Lijst van testamenten, donatiebrieven e.d. voorkomende in band DDD nr. 2 van het Hof Provinciaal (RAL) (101)

 

Genealogysk Jierboekje 1970

  Tamminga, D.A.: In apart slach fryske flaeinammen (13)
  Slooten, H.G. van: Overpeinzingen bij een kwartierstaat (Corée) (16)
  Visser, J.: Kwartierstaat van August Corée (18)
  Dull tot Backenhagen, A.B.: Wapen en vlag van Wymbritseradeel (20)
  Visser, J.: Wapenregistraesje (Cnossen en Bokma de Boer) (24)
  Hoeve, S. ten: It doarpswapen fan Nijlân (26)
  Meer, D.J. van der: Oldehuys en Nyehuys to Bears (29)
  Beintema van Peima (42)
  Visser, J.: Uttreksel út de genealogy Hermana fan Suffridus Petrus (1624) (43)
  Visser, J.: Famylje-oantekeningen Haerda 1526-1558 (48)
  Bokma de Boer, W.J.: Genealogie Bokma de Boer (51)
  Meer, D.J. van der: Herema en Siccama state to Leons (59)
  Crane, J.W. de: Langlevendheid in één gezin (Weijdema) (68)
  Vries, D. de: Genealogie Alma (70)
  Meer, D.J. van der: Lijst van testamenten voorkomende in band DDD nr. 1 van het Hof Provinciaal (98)

 

Genealogysk Jierboekje 1969

  Meer, D.J. van der: Aersum, Fûns en Hesens ûnder Jorwert (17)
  Palma, P.: Kwartierstaat van Sierd Lieuwes Jansma (38)
  Vries, A. de: Kwartierstaat van Gerben Martens van Manen (40)
  Dijk, D. van: Huiseigenaren van Hiddinga-state te Mantgum omstreeks 1600 (42)
  Dijk, D. van: In lytse neirispinge foar de neiteam fan Jencke Aerns (44)
  Wapenregistraesje (46)
  Ring, P. de: Genealogie De Ring(h) (48)
  Belonje, J.: Jarich van Tjepma, dienaar des Konings (57)
  Nanninga, G.W.: Van een Friese en een Fränkische Sybilla (63)
  Lennep, M.J. van: (Genealogie) Carolus - Crolis - Croles - Krolis - Kroles (69)

 

Genealogysk Jierboekje 1968

  Slooten, H.G. van: In memoriam Mevrouw Buisman (13)
  Wever, C.J.: Kwartierstaat van Mevrouw H.C. Buisman - Blok Wijbrandi (14)
  Hessling, J.N.: Genealogie van het Leeuwarder geslacht Hessling (16)
  Wapenregistraesje (36)
  Meer, D.J. van der: Popta-slot, Heringa-state, Aesgna-guedt to Marsum (39)
  Lennep, M.J. van: (Genealogie) Romein (45)
  Anema, J.T.: It selskip "Frisia" to Leijen II (73)
  Terluin, J.C.: De dorpswapens van Wonseradeel (89)
  Fasel, W.A.: Het geslacht d'Adama (93)
  Bevaart, D.C.J.: Friese soldaten in Noordholland 1572-1577 (95)
  Visser, J.: Genealogie Mellinga (aanvullingen) (97)

 

Genealogysk Jierboekje 1967

  Brinksma, A.: In skipper (11)
  Vries, A. de: Kwartierstaat van Siebren van Terwisga (12)
  Meer, D.J. van der: Hiddinga-state to Mantgum (17)
  Dijk, D. van: De neiteam fan Jencke Aerns en Anna Dircksdr. (21)
  Anema, J.T.: It selskip "Frisia" to Leijen (39)
  Lennep, M.J. van: Olivier (51)

 

Genealogysk Jierboekje 1966

  Alberda, S.G.: Kwartierstaat van Simke Kloosterman (16)
  Lennep, M.J. van: Genealogie Büsing, Buising(h), (Storm) Buysing (19)
  Visser, J.: Wapens van een aantal Leeuwarder burgers (39)
  Zondervan, W.: Huwelijken en dopen van Friezen te Zutphen (42)
  Laansma, S.: Genealogie Laansma (49)
  Dolk, W.: Leeuwarder begrafenissen "met de wezen" 1636-1721 (83)
  Visser, J.: De Nederlandse Leeuw en négligé (97)
  Meer, D.J. van der: Lijst van testamenten voorkomend in band EEE nr. 12 van het Hof Provinciaal (98)

 

Genealogysk Jierboekje 1965

  Lennep, M.J. van: Genealogie Bol(le)man (11)
  Kwartierstaat van Frederik Gerben van der Meer (30)
  Visser, J.: Bij de kwartierstaat van prof.Dr. F.G.L. van der Meer (32)
  Belonje, J.: Een vreemde herinnering aan Jr.T. van Cammingha (33)
  Anon.: Genealogie Mellinga (35)
  Lange, P.W. de: Klaas Tiglerleen (+ genealogie Tigler) (47)
  Roarda, R.S.: It Wûnseradielster Siersma-Siercxma-skaei (81)
  Wapenregistraesje (91)
  Meer, D.J. van der: Lijst van testamenten voorkomende in band EEE nr. 11 van het Hof Provinciaal (RAL) (94)

 

Genealogysk Jierboekje 1964

  Meer, D.J. van der: Sierdsma-state to Deinum (17)
  Visser, J.: Keningen en Hilligen yn in Fryske kertiersteat (fan A.C. van der Minne-Buma) (44)
  Vries, A. de: Kwartierstaat van Theunis Uilke de Vries (58)
  Alberda, S.G.: Kwartierstaat van H.Th.A. Jorritsma (60)
  Alberda, S.G.: Kwartierstaat van T. Gerbensma-Boschma (62)
  Wapenregistraesje (64)
  Slooten, H.G. van: Het Friese geslacht Halbetsma, Halbertsma, Halbesma (74)
  Dull tot Backenhagen, A.B.: Kronen (89)
  Meer, D.J.van der: Lijst van testamenten voorkomende in band EEE nr. 10 van het Hof Provinciaal (97)

 

Genealogysk Jierboekje 1963

  Lennep, M.J. van: Genealogie Römer (15)
  Visser, J.: Het wapen der familie Heringa (35)
  Palma, P.: Laansma-pleats to Winaem II (43)
  Alberda, S.G.: Kwartierstaat van Anne Joukes Osinga (44)
  Op het graf van .... Hermanus Ulrikus Hamerstar (46)
  Dull tot Backenhagen, A.B.: Iets over overheidsheraldiek in ons gewest (47)
  Dolk, W.: Roucoma's Kroniek van Dronrijp 1690-1717, I (49)
  Roorda, R.S.: Genealogie Canter (67)
  Visser, J.: Baronnen van Grouw ? (73)
  Faber, H.F. & R.S. Roorda: Greate Pier en syn folk (75)
  Visser, J.: Oolgaard (76)
  Rolf-Copini, C.G.T.: Genealogie Rolf (77)
  Keikes, W.H.: Streekarchivariaat "Noordoost-Friesland" (93)
  Visser, J.: Registraesje fan famyljewapens (94)
  Meer, D.J. van der: Lijst van testamenten voorkomende in band EEE nr. 9 van het Hof Provinciaal (95)

 

Genealogysk Jierboekje 1962

  Lennep, M.J. van: (Genealogie) Kutsch (15)
  Meer, D.J. van der: Beslinga state to Friens (33)
  Tjepkema, H.S.: Register fan geboren en gestorwen van Sake Tomas fam. (53)
  Palma, P.: Kwartierstaat van Jantje Gerrits Palma-Fierstra (54)
  Dolk, W.: Camminga en Vellinga (56)
  Laansma, Sj.: Laansma-plaats en haar eigenaars (57)
  Registraesje fan famyljewapens (59)
  Feenstra, J.IJ.: Het geslacht Hoogland (61)
  Meer, D.J. van der: Lijst van testamenten voorkomende in band EEE nr. 8 van het Hof Provinciaal (108)

 

Genealogysk Jierboekje 1961

  Slooten, H.G. van: Kwartierstaat van D.J. Kamminga, boekhandelaar- uitgever te Dokkum (13)
  Wijzigingen in de richtlijnen voor de bewerking der "Grafschriften tussen Flie en Lauwers" (16)
  Meer, D.J. van der: De byldhouwer Hans Lourenss. Schuyneman yn Boalsert (17)
  Dolk, W.: Genealogie Van der Kam (21)
  Dijkstra, G.: It wapenboerd fan Easterwierrum (47)
  Visser, J.: Fryske archivalia yn Bergen (Henegouwen) (54)
  Woude, D.M. van der: Lijst van gedoopten, enz., in de Waterlandse Doopsgezinde gemeente van Heerenveen-Knijpe (1706-1778) (55)
  Lennep, M.J. van: Enkele errata en addenda op het artikel Beekhuis in Jierboekje 1960 (68)
  Meer, D.J. van der: Lijst van testamenten voorkomende in band EEE nr. 7 van het Hof Provinciaal (69)
  Roarda, R.S.: In to hege stienhouwersrekken (80)
  Lennep, M.J. van: Genealogie Wassenbergh (81)
  Lennep, M.J. van: De stamvader van het geslacht Bloembergen (116)

 

Genealogysk Jierboekje 1960

  Kalma, J.J.: Genealogysk wurk: nuttich en needsaeklik (15)
  Wielen, H.G.W. van der: Genealogie: middel tot grotere onderlinge binding (17)
  Buijtenen, M.P. van: Er zijn genealogieën en genealogieën (19)
  Piebenga, J.T.: De stambeam en de dichter (20)
  Kwartierstaat van Ane Jan Glastra van Loon (22)
  Kwartierstaat van Jan Piebenga (24)
  Kwartierstaat van Hendrik Gerardus Wilhelmus van der Wielen (26)
  Kwartierstaat van Jacob Jetzes Kalma (28)
  Meer, D.J. van der: Nij ljocht op de âldste generaesjes fan de slachten Van Scheltinga en Heixan (30)
  Miedema, H.: Grafschriften tussen Flie en Lauwers (38)
  Dolk, W.: Familie-aantekeningen Cahais (39)
  Cahais, S.: Aan mijne kinderen (40)
  Dolk, W.: Genealogie Cahais (51)
  Kooi, K.M. van der: Tsjerke en heraldyk (60)
  Lennep, M.J. van: Beekhuis (63)
  Meer, D.J. van der: Lijst van testamenten voorkomende in band EEE nr. 6 van het Hof Provinciaal (RAL) (99)
  Anon.: Memoarjeboerd to Spannum (103)
  Anon.: Memoarjeboerd to Skettens (104)

 

Jierboekje fan it Genealogysk Wurkforbân 1951-1959

Jierboekje fan it Genealogysk Wurkforbân 1959

  Slooten, H.G. van: Het Halbertsma-wapen (14)
  Woude, D.M. van der: Het geslacht Langeraap II (22)
  Roarda, R.S.: Kertiersteat E.B. Folkertsma (26)
  Algra, H.: E.B.F. (= E.B. Folkertsma) (28)
  Meer, D.J. van der & W. Dolk: De verwanten van Vincent Lucas (29)
  Meer, D.J. van der: It wapen fan Tytsjerksteradiel (32)
  Roarda, R.S.: De fornimstige ûntwerper fan bipaelde skipstypen Folkert van Loon hie in mienskiplike foarfaer mei Gysbert Japiks (33)
  Huitema, T.: Naschrift (35)
  Zonderman, W.: Genealogische aantekeningen uit het kerkeboek der vroegere Doopsgezinde Gemeente Kromwal (bij Britswerd) (39)
  Dolk, W.: Van Fürsten- tot Vossenberg (51)
  Dolk, W.: Bibliografie (74)
  Meer, D.J. van der Meer: Lijst van testamenten (82)
  Lennep, Jhr.M.J. van: Nalezing op vroeger in het Genealogysk Jierboekje verschenen artikelen (aanvullingen op Van Snitsevorg, Beekkerk en Bloembergen) (88)

 

Jierboekje fan it Genealogysk Wurkforbân 1958

  Kwartierstaat van Simon Gerrit Alberda (14)
  Kwartierstaat van Abraham Cornelis Beeling (16)
  Kwartierstaat van Watze Tjebbe Beetstra (18)
  Kwartierstaat van Uldrik Bottema (22)
  Vleer, W.Tsj.: Het wonder van Zurich (25)
  Kwartierstaat van Otto Johannes Faber (26)
  Kwartierstaat van Harm van der Hoek (28)
  Kwartierstaat van Arjen Holkema (30)
  Kwartierstaat van Pieter Pieters de Jong (34)
  Kwartierstaat van Anthonius van der Kooi (36)
  Kwartierstaat van Minne Douwes van der Kooi (38)
  Dolk, W.: Benedictus Gerbrants (47)
  Kwartierstaat van Douwe Bokkes Miedema (48)
  Kwartierstaat van Douwe Dirks Osinga (50)
  Kwartierstaat van Nanne Ottema (52)
  Kwartierstaat van Pieter Jacobs Palma (54)
  Kwartierstaat van Ir. Oene Sietzema (56)
  Kwartierstaat van Goffe Struiksma (58)
  Kwartierstaat van Albertus Martein Sustring (60)
  Kwartierstaat van Hendricus Sakes Tjepkema (62)
  Kwartierstaat van Klaas Visser (64)
  Kwartierstaat van Tjerk Willems Vleer (70)
  Kwartierstaat van Pieter Hessel Wagenmakers (72)
  Kwartierstaat van Haite Zondervan (74)
  Stonenbrink (77)
  Walta State to Boazum (78)
  Lennep, M.J. van: Genealogie Bloembergen (94)
  Friese 18de-eeuwse militairen (122)
  Woude, D.M. van der: Het geslacht Langeraap (125)

 

Jierboekje fan it Genealogysk Wurkforbân 1957

  Visser, J.: Familie-aantekeningen De Blocq (13)
  Dolk, W.: Van hardhouwers, antieksnijders en advocaten (25)
  Meer, D.J. van der: Vincent Lucas z. (39)
  Wapen Van Heemstra (41)
  Roarda, R.S.: Kertiersteat fan Mr. J. Algera, minister fan forkear en wettersteat (42)
  Vleer, W.Tsj.: Kwartierstaat van Dreves Uitterdijk, esperantopionier in Nederland en een trouwe zoon van Friesland (44)
  Roarda, R.S.: Schotanus-Nauta (48)
  Visser, J.: Familia Stapertica Perantiqua. Aanvullingen en verbeteringen (50)
  Feenstra, J.Y.: Het geslacht Bierma (54)
  Buytenen, M.P. van: Afscheid van den heer A. Corée (87)
  Kooi, K.M. van der: In nijsgjirrich signet(88)
  Meer, D.J. van der: Lijst van testamenten voorkomende in band EEE nr. 4 van het Hof Provinciaal (RAL) (90)

 

Jierboekje fan it Genealogysk Wurkforbân 1956

  Slooten, H.G. van: Beslommeringen van een Dokkumer Burgervader (11)
  Vlis, Ir.Ch.C. van der: In Friesland geboren militairen in Franse krijgsdienst overleden in de jaren 1792-1815 (22)
  Vlis, Ir.Ch.C. van der: Kwartierstaat van Th.M.Th. van Welderen baron Rengers (32)
  Lennep, M.J. van: Genealogie Beekkerk (36)
  Meer, D.J. van der: Martena State of it slot Terhorne to Bitgum (44)
  Vleer, W.Tsj.: Het wonder van Zurich (53)
  Dolk, W.: Genealogisch onderzoek op het Gemeente-archief van Leeuwarden met behulp van de daar aanwezige klappers (55)
  Dolk, W.: De heer R. Ter Horst met pensioen (58)
  Meer, D.J. van der: Lijst van testamenten voorkomende in band EEE nr. 3 van het Hof Provinciaal (RAL) (60)

 

Jierboekje fan it Genealogysk Wurkforbân 1955

  Flaggen fan Fryslân. De resultaten fan in ûndersiik nei flaggen fan doarpen, eilannen, goaën en stêdden yn Fryslân, biskreaun fan Kl. Sierksma BIPR en B.J. Sierksma-Zeeff (11)
  Visser, J.: Familia Stapertica Perantiqua (23)
  Wegener Sleeswijk, F.W.: De voorouders van Rienk Cornelis Sleeswijk en Tettje Sjoerds Stapert, getrouwd in de Lemmer 6 juli 1788 (61)
  Vlis, Ir.Ch.C. van der: Kwartierstaat Pier Pander (69)
  Roarda, R.S.: Barradielster Nammen (72)
  Lennep, M.J. van: Friese Priesters uit het begin der XVIe eeuw (79)
  Meer, D.J. van der: Lijst van testamenten in band EEE nr. 2 van het Hof Provinciaal (Rijksarchief Leeuwarden) (85)

 

Jierboekje fan it Genealogysk Wurkforbân 1954

  Feenstra, J.Y.: Het geslacht Jelgerhuis - Genealogie (10)
  Feenstra, J.Y.: Bijzonderheden over de familie Jelgerhuis 1646-1954 (20)
  Hoekema, Teake: In heraldyske flater yn de Noard-Fryske krúsflagge (32)
  Feenstra, J.Y.: De 64 kwartieren van Jan Koopmans en Alida Christiana Hanekamp van Harinxma (33)
  Miedema, Mr.A.S.: Een apotheker en zijn familie (Suardus Jacobus Posthuma 1694-1770) (38)
  Woude, D.M. van der: De Miedema's út Aldekleaster (54)
  Lennep, M.J. van: Van Snitsevorg (60)
  Vlis, Ir.Ch.C. v.d.: De Gardes d'Honneur van Friesland (63)
  Kooi, K.M. van der: It hânskrift Siderius (70)
  Vleer, W.Tsj.: Slimme gefallen by de 'Burgerlijke Stand' (78)
  Meer, D.J. van der: Lijst van testamenten voorkomende in band EEE nr. 1 van het Hof Provinciaal (RAL) (79)

 

Jierboekje fan it Genealogysk Wurkforbân 1953

  J.G.A. Fontein: Genealogie van het geslacht Fontein, Matak Fontein en Van Dalsen Fontein (9)
  J.W. Dykstra: Libbensbeskriuwing fan Waling Dykstra (34)
  R.S. Roarda: Kertiersteat fan Waling Dykstra (36)
  Ir. Ch.C. v.d. Vlis: De Gardes d'Honneur van Friesland (38)
  A.F. Koopmans: Ta de neitins oan in dûmnyspear út de sawntjinde ieu (49)
  A.P. Oosterhof: Genealogie Antonides (57)
  R.S. Roarda: Hwer kin men testaminten fine? (70)

     

    Jierboekje fan it Genealogysk Wurkforbân 1952

     Hoekema, Ds.C.P.: Ta de Ofkomst fan Geart Lourens van der Zwaag (11)
     Roarda, R.S.: Stambeam Roorda (16)
     Sipma, Dr.P.: By de stambeam Roorda (26)
     Aantekeningen Marten Hylkes Kingma 1746-1825  (30)
     Slooten, H.G. van: Verkorte genealogie van de reders- en koopmansfamilie Kingma te Makkum (36)
     Kooi, K.M. van der: It Rypster Doarpswapen .(40)
     Woude, D.M. v.d.: De Dantuma's as Mennisteprekers en Bakkers (42)
     Murray Bakker, H.J.: De Oude Friesche Adel (48)
     Roarda, R.S.: Hwer kin men testaminten fine? (53)
     Ut âlde Bibelbledden (57)

     

    Jierboekje fan it Genealogysk Wurkforbân 1951

     In Memoriam Dr. A.L. Heerma van Voss (6)
     Feenstra, J.Y.: Genealogie Wybrandi (16)
     Dijkstra, G.: Inkelde genealogyske oantekens by in gedicht (31)
     Slooten, H.G. van: 32 kwartieren van Bodina Kramer-Maas (37)
     Wijland, T. van: Iets over Friese Lenen (46)
     Roarda, R.S.: Hwer kin men testaminten fine? (58)