Skip to main content

Eveneminten

okt

05

Campus Fryslân, Fryske Akademy, Tresoar, Dbieb, en Natuermuseum Fryslân jouwe ynsjoch yn 'e wrâld fan wittenskip en technology.

Mear lêze

okt

12

Op de iepeningsdei fan it Akademysk Jier hâldt direkteur-bestjoerder Dr. Nelleke IJssennagger (Fryske Akademy) in lêzing foar it Kolleezje fan Heechleararen.

Mear lêze

okt

25

Elk dy't ynteresse hat foar taalkunde en it Frysk is fan herte wolkom by in dei fol lêzingen, presintaasjes en moetingen.

Mear lêze

nov

07

It Mercator Europeesk Kennissintrum nûget jo út om diel te nimmen oan it twadaagse kongres mei it tema 'Shaping Policy for Minority Languages and Multilingualism'.

Mear lêze