Skip to main content

Eveneminten

jun

16

Mercator (Fryske Akademy) en de universiteiten fan Graz, Bologna en Newcastle nûgje jo fan herten út foar harren konferinsje yn Graz.

Mear lêze

sep

08

De Fryske Akademy nûget alle leden, stipers en relaasjes fan herte út ta it bywenjen fan de jierlikse Akademydei, yn 2023 ús 85e dies natalis!

Mear lêze

nov

30

Dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm FSA (Fryske Akademy) sil in lêzing jaan oer de Frysk-Britske ferbiningen, fan de ier-midsiuwske migraasje oan de iene kant, oant de ympakt fan in ferbûn Fikingwrâld oan de oare kant.

Mear lêze