Skip to main content

Akademylêzingen 2020-2021
Foar it 63ste winterskoft fan de Akademylêzingen is besletten dat de rige oergiet, omdat de rige neffens de jildende koroanamaatregels net holden wurde kin lykas wenst. De rige skoot dêrom troch nei seizoen 2021-2022.

 

Organisaasje
Wurkgroep Akademylêzingen

 

Opset en lokaasjes

De Akademylêzingen fine trije kear yn it winterskoft tagelyk plak yn Ljouwert en op 'e Jouwer.

Lêzing 1, moarns 10.00-12.00 oere (45 min lêzing, kofjeskoft, 45 min fragen/diskusje)
Lêzing 2, middeis 13.30-15.30 oere (45 min lêzing, teeskoft, 45 min fragen/diskusje)

 

Groep I, Ljouwert
Grand Café Restaurant De Koperen Tuin, Prinsetún 1, 8911 DE Ljouwert, tel. (058) 213 11 00

Groep II, De Jouwer
Party- en Sealesintrum It Haske, Vegelinswei 20, 8501 BA De Jouwer, tel. (0513) 41 52 81

 

Programma

Jo kinne it folsleine programma fan de 62ste rige (winterskoft 2019-2020) hjir iepenje: klik hjir (pdf). De lêzingedei fan tiisdei 17 maart 2020 moat noch holden wurde. Dy lêzingen sille no lykwols yn ferkoarte foarm holden wurde fia in twatal You Tube filmkes dy't yn novimber 2020 op de Akademy-website ferskine sil. It giet om de lêzingen fan prof. dr. ir. Pier Vellinga, Waadakademy: ‘Klimaatverandering en hoe dat ingrijpt op het leven en werken in Fryslân, nu en in de toekomst’ en prof. dr. Eline van der Beek: 'De rol van voeding op groei en (metabole) ontwikkeling tijdens de eerste 1000 dagen en het risico op ziekten in het latere leven'.

Gearfetting lêzingen:

Gearfetting lêzingen:

17 jannewaris 2020:
Jonathan Bos - Gescheiden en verbonden door bezit (Friesland tussen 1350 - 1600)

19 novimber 2019:
Mr. dr. Wiene van Hattum - Levenslange gevangenisstraf’ : wat betekent dat eigenlijk?
Jan de Vries - Verzwegen Zeeheld – Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld

 

Sosjolooch Evelien Tonkens joech in lêzing yn ús jubileumprogramma op 13 maart 2018 (foto: Studio Aksento).

2017-2018: Jubileum 60 jier Akademylêzingen

Yn 2018 waarden de Akademylêzingen foar de 60ste kear organisearre. Dêrta wie der in jubileumedysje op tiisdei 13 maart 2018 yn De Harmonie yn Ljouwert, mei in lêzing fan sosjologe Evelien Tonkens en muzyk fan Tet Rozendal.