Skip to main content

Nijsberjocht sykje

Nijsargyf

feb

14

De meartalige augmented reality game ‘BabelAR’, ûntwurpen troch in kollektyf fan kennisynstituten út Fryslân, België, Baskenlân en Ierlân, hat de earste priis wûn yn de kategory Digital Product fan de prestizjeuze Belgyske designpriis Henry van de Velde Awards. It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, ûnderdiel fan de Fryske Akademy yn Ljouwert, wie de koördinator fan VirtuLapp, it projektkollektyf dat de game ‘BabelAR’ betocht en ûntwikkele hat. NHL Stenden Hegeskoalle wie teffens nau belutsen by it projekt as associate partner.

Mear lêze

feb

09

Op 21 febrewaris is it de Ynternasjonale Memmetaaldei, in inisjatyf fan de Feriene Naasjes. Yn it ramt dêrfan organisearje it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) en it Mercator Europeesk Kennissintrum yn de mande mei Slieker Film de Nederlânske premjêre fan de meartalige film Der Krug an der Wiedau/Æ kro ve æ Virå/ E krouf bai e Wiidou/ De Krooch an de Wiedau/ Kroen ved Vidåen.

Mear lêze

feb

07

By de Fryske Akademy is in fakatuere foar in Lid fan de Ried fan Tafersjoch. Wy sykje in entûsjaste, konstruktive en posityf krityske kandidaat, dy’t har/him mei de kollega’s yn de Ried ynsette wol foar it tafersjoch op in boeiende en ambisjeuze organisaasje op it mêd fan de Fryske taal, kultuer en skiednis.

Mear lêze

jan

26

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, ûnderdiel fan de Fryske Akademy yn Ljouwert, hat in Europeeske subsydzje krigen foar it projekt OWL+,  ‘Ownership and Leadership: Pathways for (Endangered) Languages’ Use in School'.

Mear lêze

jan

18

It European Journal of Psychology of Education hat koartlyn in artikel publisearre fan Dr. Evelyn Bosma, taalwittenskipper fan de Fryske Akademy. Yn ‘e mande mei Prof. Dr. Elma Blom, Dr. Arthur Bakker en Linda Zenger van Schuppen MSc ûndersocht Bosma hoe’t twataligens yn it brein wurket en wat we dêrmei moatte yn it ûnderwiis. Dizze review lit sjen hoe't de wurdskatûntwikkeling fan twatalige bern stipe wurde kin troch translanguaging, it doelbewust trochinoar brûken fan ferskate talen yn it ûnderwiis.

Mear lêze

jan

05

Ein 2021 hat de Fryske Akademy de earste ferzje oplevere fan in grammatika fan it Frysk fan Sealterlân: Grammatik des Saterfriesischen. Saterfrysk is it iennichste Frysk dat noch oer is fan it East-Frysk, dat eartiids praat waard tusken de Lauwers en de Wezer.

Mear lêze

dec

14

De Fryske Akademy syket memmetaalsprekkers fan it Frysk dy’t meidwaan wolle oan in koart ynterview yn it Frysk en it Nederlânsk. Dêrby wurdt spraak sammele foar in ûndersyk nei de werkenning fan aksinten.

Mear lêze

dec

14

Wurdsto HisGIS citizen scientist? En helpst mei it noch restearjende part fan it âldste kadaster fan Nederlân foar HisGIS te digitalisearjen? Wy sykje entûsjaste frijwilligers foar dit wittenskiplik projekt fan nasjonaal belang.

Mear lêze

dec

07

Ein novimber is it Genealogysk Jierboek 2021 presintearre. Yn dit jierboek bydragen fan Ida Verhaar - Parenteel van Gerrit Robberts Radijs, Jan de Vries - Blom fan Hylpen, Jan Borleffs - Het nageslacht van Hillebrand Croes uit Leeuwarden en Jan T. Anema – Hibma. De Fryske Rie foar Heraldyk slút dit jierboek wer ôf en docht dit mei – Wapenregistraasje.

Mear lêze

dec

03

De gedichten fan de priiswinners fan de sinteklaasgedichtewedstriid steane online. Lokwinske Brecht Bolink fan de St. Gregoriusskoalle yn Blauhús, Erwin van den Bosch út Harkema en Titia Lindeboom út Minnertsgea.

Mear lêze

nov

30

Mercator's Erasmus+ projekt VirtuLApp hat de twadde priis krigen fan it Europeeske Talenlabel foar ynnovatyf ûnderwiis. VirtuLApp's spultsje BabelAR is ek noch ien fan de trije winners in de kategory 'Digitaal Produkt' fan de Belgyske Henry van de Velde Awards '22.

Mear lêze

nov

18

Broadening Perspectives in the History of Dictionaries and Word Studies. It boek befettet fyftjin bydragen dêr 't de taalkundige en literêre grûnslaggen fan leksikografy en leksikology yn ûndersocht wurde. It boek is gearstald en redigearre troch Hans Van de Velde (Fryske Akademy) en Frederic T. Dolezal en publisearre troch Cambridge Scholars Publishers.

 

Mear lêze

nov

18

It Taalkundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy organisearret dit jier de 11e Dei fan de Fryske Taalkunde, as ûnderdiel fan de ‘Myn Taal’-fiering om Kneppelfreed hinne. De 11e Dei fan de Fryske Taalkunde is fan belang foar elkenien dy’t niget hat oan de stúdzje fan it Frysk yn brede sin.

 

Mear lêze

nov

13

De Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân organisearje in gedichtewedstriid foar jong en âld mei prizen yn ferskate leeftiidskategoryen. Oanlieding is de lansearring fan it nije online taalportaal Frysker.nl

Mear lêze

nov

02

Yn it berneprogramma Het Klokhuis giet it op 17 novimber oer twataligens. Oanlieding is de Klokhuis Wetenschapsprijs dy't foarich jier wûn is troch Evelyn Bosma (Fryske Akademy) en Naomi Nota.

Mear lêze

okt

19

Oant koartlyn wiene der gjin logopedyske ynstruminten foarhannen om de klankferwerving by jonge Frysktalige bern te ûndersykjen. Dêrom is der no in Fryske ferzje fan de Speakaboo-app ûntwikkele.

Mear lêze

okt

19

Sneon 16 oktober wie de presintaasje fan de blomlêzing ‘Do draachst de leafde oan’. Literatuer fan Fryslân troch in rôze bril / Jij draagt de liefde aan, Literatuur van Friesland door een roze bril.

Mear lêze

okt

11

Wolle jo de Akademydei nochris sjen? De fideo is no online.

Mear lêze

okt

08

Gearfetting fan it rapport Taalvariatie in Zuid-Lauwersland.

Mear lêze

okt

01

Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen,1250-1580.

Mear lêze

sep

29

Akademylêzingen 2021-2022 geane troch. Opjefte kin oant 25 oktober 2021.

 

Mear lêze

sep

20

Freed 10 septimber is op de Akademydei de blomlêzing út it wurk fan Jouwert Jouwertsma presintearre: Lang haw 'k net nei skoalle west.

Mear lêze

sep

17

Wat soe it moai wêze dat dyn telefoan Frysk ferstiet en prate kin! Takomstmuzyk? Der wurdt al oan wurke en wy hawwe dyn stipe derby nedich!

Mear lêze

jul

01

1 july 2021 - De 11de Dei fan de Fryske Taalkunde is op freed 19 novimber 2021. Wy roppe elk op om him of har oan te melden foar in lêzing.

Mear lêze

jun

24

Mei de publikaasje 'Frisians of the Early Middle Ages' wurde de 'Friezen' tusken de oare iermidsiuwske groepen en kultueren fan Noardwest-Europa pleatst en op it ynternasjonale wittenskiplike poadium set.

Mear lêze