Skip to main content

Nijsberjochten

nov

03

​​​​​​​De tiid fan dichtsjen en rymjen komt wer oan as Sinteklaas ynkoarten foet oan wâl set. By it dichtsjen en rymjen is aanst stipe mooglik.

Mear lêze

okt

25

Op it sympoasium yn Gent (BE) hâlde Hielke Vriesendorp en Remco Knooihuizen presintaasjes oer sosjolinguistyk en fariaasjes yn it sprutsen Frysk.

Mear lêze

okt

22

Hoe komme wurden yn it wurdboek? Oan de hân fan it wurd Omstekeard fertelt ús wurdboekskriuwer Hindrik Sijens hoe’t dat giet.

Mear lêze

okt

20

Ferheugd kundigje wy oan dat de online Mercator Meartaligens Lêzing op 28 novimber jûn wurde sil troch Dr. Sharon Unsworth (Centre for Language Studies).

Mear lêze

okt

18

Hans Van de Velde, Charlie Robinson-Jones en Nelleke IJssennagger-van der Pluijm presintearren op de konferinsje 'Lingue “minori”, opportunità maggiori'.

Mear lêze