Skip to main content

Nijsberjochten

okt

16

Direkteur-bestjoerder dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm is mei yngong fan tiisdei 17 oktober 2023 mei kreamferlof.

Mear lêze

okt

13

Histoarikus Marvin Wiegand ferdigenet op tiisdeitemiddei 17 oktober syn proefskrift oan de Universiteit van Amsterdam.

Mear lêze

okt

12

Yn de Twadde Keamer wurdt op tongersdeitemiddei 12 oktober 2023 in rûnetafelpetear holden oangeande de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer.

Mear lêze

okt

09

Yn Café Neushoorn is troch Marc van Oostendorp en Anne Merkuur it nije Frisistyk.nl én Frisistyk.frl presintearre. Skriuwe jo mei?

Mear lêze

okt

02

85 jier Fryske Akademy: it Genealogysk Wurkferbân organisearret, yn ‘e mande mei de Fryske Rie foar Heraldyk, in middei oer de skiednis fan Jirnsum.

Mear lêze