Skip to main content

Nijsberjochten

nov

18

Hjoed sette wy útein mei in nije rige Akademylêzingen yn Ljouwert en op 'e Jouwer.

Mear lêze

nov

15

Wethâlder Evert Stellingwerf rikte in Fairtradesertifikaat út oan de Fryske Akademy en alve oare organisaasjes.

Mear lêze

nov

11

De Ried fan de Fryske Beweging, Tresoar, de Fryske Akademy en de Ljouwerter Krante nûgje jo fan herten út foar de Fedde Schurerlêzing 2022.

Mear lêze

nov

09

Yn it ramt fan Holland Dag, oer it graafskip Hollân tusken 900 en 1300, is de bondel 'Nieuwe vergezichten op een oud verhaal' ferskynd.

Mear lêze

nov

09

Lêzing #1: Ir. Petra Berkhout oer 'Kansrijke verdienmodellen voor de Friese boer en Agrofood sector: Benadering vanuit de wetenschap'.

Mear lêze