Skip to main content

Meiwurkers

direkteur-bestjoerder ad interim

Mear lêze

ûndersyksmeiwurker

Mear lêze

promovendus

Mear lêze

haad algemiene saken

Mear lêze

senior ûndersiker en lid managementteam

Mear lêze

frijwilliger/ûndersiker

Mear lêze

projektmeiwurker

Mear lêze

leksikograaf en taalkundich ûndersiker

Mear lêze

projektmeiwurker

Mear lêze

P&O-adviseur

Mear lêze

gastûndersiker (honorary research fellow)

Mear lêze

kommunikaasjemeiwurker

Mear lêze