Skip to main content
  Wannear: tongersdei 11 april 2019 fan 9.30 oant likernôch 17.00 oere (ynrin fan 9.00 oere ôf)
  Plak:Van Hall Larenstein, Agora 1, 8934 CJ Ljouwert
  Tagong: fergees; yn it foar oanmelde is lykwols al needsaaklik
  Fiertaal: Nederlânsk

 

Fotografy fan Daniël Hartog

It Biologysk en it Lânboukundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy organisearje yn nau oparbeidzjen mei Veenweide Fryslân in sympoasium oer de feangreideproblematyk. Sintraal stiet hoe ’t it yn Fryslân en it oarepart fan Nederlân stiet mei de kennis, dy 't nedich is om oplossings te bieden.

Wy wolle kennis en ynnovaasjes foar de takomst fan feangreidegebieten diele: wat is beskikber, wêr wurdt (lanlik) oan wurke, wat mist noch en hoe geane wy dêr mei te set? Njonken in pear plenêre ûnderdielen binne der trije omgongen mei wurkwinkels. Underwerpen dy't oan bod komme binne:

 • Hoe is it fean wieter te meitsjen en hokker ynfloed hat soks op de delgong fan it meanfjild en de emisjes fan broeikasgassen?
 • Hoe is de wikselwurking tusken in wieter feangebiet en de regionale wettersystemen?
 • Hoe is wieter fean mei in takomstperspektyf foar de lânbou te kombinearjen?
 • Hoe kinne wiete tylten en ekosysteemtsjinsten in bydrage leverje oan in nij takomstperspektyf?
 • Hoe kinne natuer en lânskip yn it feangreidegebiet fuortsterke wurde?
 • Hoe binne fundearrings fan gebouwen wiet te hâlden?

  

Programma

tongersdei 11 april 2019, Van Hall Larenstein, Ljouwert
taljochting op de programma-ûnderdielen (pdf, Nederlânsktalich)

Fan eltse lêzing/presintaasje is in pdf tafoege, foar safier beskikber.

9.00-9.30 oere Ynrin mei kofje/tee

9.30-10.00 oere

a. Yntroduksje fan it tema
- doel fan de gearkomste
- Willem Smink, direkteur-bestjoerder a.i. Fryske Akademy
- Arthur Cremers, programmamanager Uitvoeringsprogramma Veenweide Fryslân
- Gertjan van den Born, PBL, Waar liep het PBL tegenaan bij het doorrekenen van de klimaatopgave voor veenweide

10.00-10.45 oere

b. Hoe is wieter fean mei in takomstperspektyf foar de lânbou te kombinearjen?
- Uitkomsten van de Doorrekening Casestudy Aldeboarn De Deelen, Lenneke Büller, projektlieder gebietsûntjouwing Aldeboarn De Deelen
- Grondbeleid voor integrale ontwikkeling van veenweidgebieden, Hans van der Werf, Friese Mileufederatie

10.45-11.00 oere

Wikselje

11.00-12.00 oere

OMGONG 1 WURKWINKELS

 

c. Hoe kinne wiete tylten in bydrage leverje oan it takomstperspektyf foar wieter fean?
- Landelijke ontwikkelingen en perspectieven, Roelof Westerhof, lûker Kennisexpeditie Natte teelten van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling
- Natte teelten in Fryslân; ontwikkelingen, stand van zaken, perspectieven, Ernst Oosterveld, Altenburg&Wymenga

d. Hoe kinne maatskiplike tsjinsten bydrage oan takomstperspektyf foar wieter fean?
- Valuta voor Veen, Arnoud de Vries, Friese Milieu Federatie
- Groene diensten, Jetze Genee, provinsje Fryslân
- Waterdiensten, Jan van Rijen, Wetterskip Fryslân
- Kansen voor biologische landbouw op nat veen, Kees Water, Ekopart

12.00-13.00 oere

LUNCH

13.00-14.15 oere

OMGONG 2 WURKWINKELS

 

e. Hoe is de wikselwurking tusken wietere feangebieten en regionale wettersystemen?   
- Lange termijn effecten van het veenweidebeleid op het grondwatersysteem, Johan Medenblik, provinsje Fryslân
- Doorwerking hogere peilen, onderwater- en drukdrainage op regionale watersystemen, Jos Schouwenaars, Wetterskip Fryslân

f. Hoe kinne wy mei it oanpakken fan de feangreideproblematyk natuer en lânskip fuortsterkje?
- Perspectieven voor het landschap, Femke Visser, Feddes/Olthof
- Kansen voor natuur en agrobiodiversiteit, Eddy Wymenga, Altenburg&Wymenga

14.15-14.30 oere

Wikselje

14.30- 15.30 oere

OMGONG 3 WURKWINKELS

 

g. Hoe is fean wieter te meitsjen en hoe wurket soks út op feanoksidaasje - meanfjilddelgong - broeikasemisjes? 
- Effect van hydrologische maatregelen op maaivelddaling, Jan van den Akker, Wageningen Environmental Research
- Effect van hydrologische maatregelen op broeikasemissies, Christian Fritz, Radboud Universiteit Nijmegen

h. Hoe kinne wy kwetsbere fundearrings (langer) beskermje?
- Kunnen we funderingen nathouden met bijv. hoogwatersloten of infiltratiedrains? Andreas Hartman, Wetterskip Fryslân
- Schade aan funderingen en gebouwen, kennis en inzicht uit West-Nederland en Fryslân, Dick de Jong, Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek

15.30-15.45 oere

Sammelje

15.45-16.15 oere

i. Plenêre ôfsluting

- Wat hawwe wy yn de wurkwinkels oan kennisfragen ophelle?
- Hoe passe dy yn in lanlik ûndersyksprogramma feangreide?
- Wat dogge we mei de ûnderfinings fan hjoed yn it Uitvoeringsprogramma Veenweide Fryslân?

16.15 oere en fierder

Ofsluting mei in hapke en in drankje.

 

Oer de organisatoaren

De Fryske Akademy set him sûnt 1938 yn foar it fûneminteel en tapast wittenskiplik ûndersyk nei de Fryske taal, skiednis en kultuer. De wurkgroepen en stúdzjerûnten fan de Fryske Akademy fungearje as platfoarm foar boargerwittenskip en as moetingsplak foar kennisdieling.

Veenweide Fryslân is in gearwurkingsferbân tusken provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân en sân lânboupartijen en natuer- en miljeuorganisaasjes.