Skip to main content

Dijkstra, dr. J.E. (Jelske)

project manager

Spesjalismen

bernetaalûntjouwing; meartaligens; spraaktechnology; fonetyk 

 

Projekten

FAME! (Frisian Audio Mining Enterprise) (ûndersiker) 

 

Biografy 

Jelske Dijkstra (Ljouwert, 1979) hat logopedy studearre oan de Hanzehogeschool Groningen en algemiene taalwittenskippen mei in spesjalisaasje yn spraaktechnology en spraakkommunikaasje oan de Universiteit van Amsterdam. Dêrnei wurke se as wittenskiplik ûndersiker oan it Fryske logopedyske taalynstrumint F-TARSP by de Fryske Akademy.

Yn 2008 begûn se har promoasje-ûndersyk nei de twatalige (Frysk-Nederlânsk) taalûntwikkeling fan pjutten yn Fryslân by de Fryske Akademy en de Universiteit van Amsterdam, om hjir yn 2013 op te promovearjen te Frjentsjer. Dêrnei wurke se as HBO-dosint by de oplieding logopedy oan de Windesheim Hogeschool te Zwolle en as universitêr dosint by de oplieding Europeeske talen en kultueren oan de Rijksuniversiteit Groningen.

Se wurket op it stuit as postdoktoraal ûndersiker by de Fryske Akademy by it projekt FAME! (Frisian Audio Mining Enterprise). Binnen dit projekt wurdt in spraakwerkenner foar it Frysk ûntwikkele en docht sy ûndersyk nei koade wikseljen (code switching).

  

Publikaasjes (seleksje) 

Dijkstra, J.E., Kuiken, F., Jorna, R.J. & Klinkenberg, E.L. (2016). The role of majority and minority language input in the early development of a bilingual vocabulary. Bilingualism: Language and Cognition, 19(1), 191-205.

Dijkstra, J.E., Kuiken, F., Jorna, R.J. & Klinkenberg, E.L. (2014). The Early Bilingual Acquisition of a Minority and a Majority Language. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 63(1-2), 10-30.

Dijkstra, J.E. (2013). Growing up with Frisian and Dutch: The role of language input in the early development of Frisian and Dutch among preschool children in Friesland. (Dissertatie) Universiteit van Amsterdam.

Dijkstra, J.E., Klinkenberg, E.L., Kuiken, F., & Jorna, R.J. (2012). Het gebruik van cognaten bij testadaptatie: een goede zaak? in goede saak? In N. de Jong, K. Juffermans, M. Keijzer & L. Rasier (Eds.), Papers of the Anéla 2012 Applied Linguistics Conference (pp. 149-157). Delft: Eburon.

Dijkstra, J.E., & Schlichting, L. (2012). Frisian TARSP: based on the methodology of Dutch TARSP. In M.J. Ball, D. Crystal & P. Fletcher (Eds.), Assessing grammar: the languages of LARSP (Communication disorders across languages, 7) (pp. 189-207). Bristol: Multilingual Matters.

Dijkstra, J.E., Kuiken, F., Jorna, R.J., & Klinkenberg, E.L. (2011). The early development of a bilingual vocabulary: first measurements. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 85, 83-92.

Dijkstra, J.E. (2008). F-TARSP: Fryske Taal Analyze Remediearring en Screening Proseduere: in Fryske bewurking fan ’e TARSP (Fryske Akademy, 1018). Ljouwert: Afûk-Fryske Akademy.