Skip to main content

Janssen, dr. L. (Lydia)

postdoctoral researcher

Spesjalismen

iermoderne skiednis, yntellektuele skiednis, skiednis fan 'e skiedskriuwing, universiteitsskiednis, resepsjeskiednis fan 'e klassike tradysje, neolatynske literatuer, edysjetechnyken

 

Biografy 

Lydia Janssen (Genk, 1988) studearre Latynske en Frânske Taal- en Letterkunde oan 'e KU Leuven (2010). In 2016 promovearre se yn Leuven op in dissertaasje oer it plak fan Hugo Grotius' Historia Gotthorum, Vandalorum et Langobardorum yn in bredere trend fan nasjonale skiedskriuwing yn iermodern Europa. Dêrneist hat se in edysje taret fan 'e 'Prolegomena' ta de Historia Gotthorum, mei in Ingelske oersetting en kommentaren.

Sûnt 2017 wurket Lydia as postdoktoraal ûndersiker by de Fryske Akademy op in projekt om it Vigliuskolleezje hinne. Yn dat ramt is se dwaande mei in rekonstruksje fan 'e skiednis fan it kolleezje fan de Tarwenschoof, dat yn 1569 yn Leuven stifte waard troch de Fryske steatsman Viglius fan Aytta foar 12 Fryske en Gentse talintearre studinten. Hja hopet yn it bysûnder sicht te krijen op 'e betsjutting fan it Vigliuskolleezje foar it kulturele en yntellektuele libben yn iermodern Fryslân (16de o/m 18de iuw).

 

Publikaasjes (seleksje)

Janssen Lydia, ‘Hugo Grotius in dialogue with his colleagues. Intertextuality and polemics in Historia Gotthorum (1655)’, Grotiana, 38 (2017)(forthcoming).

Janssen Lydia, ‘Antiquarianism and National History. The Emergence of a New Scholarly Paradigm in Early Modern Historical Studies’, History of European Ideas, 43.8 (2017), pp. 843-856, online: dx.doi.org/10.1080/01916599.2016.1223732.

Janssen Lydia, ‘In Search of the Origins of the Native Americans. The Story behind Grotius’ De origine gentium Americanarum’, LIAS. Journal of Early Modern Intellectual Culture and its Sources 44 (2017)(fortcoming). Janssen Lydia, ‘The Rise of ‘Auxiliary Sciences’ in Early Modern National Historiography: an ‘Interdisciplinary’ Answer to Historical Scepticism’, History of European Ideas, 43.5 (2017), pp. 427-441, online: dx.doi.org/10.1080/01916599.2017.1365744.

Janssen Lydia, ‘Historiografie tussen literatuur en wetenschap. Een dubbele traditie in vroegmoderne nationale geschiedschrijving’, Handelingen der Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 68 (2014), pp. 43-58.

Janssen Lydia, ‘Hieremias Drexel and the Commonplace Tradition. The Direct and Indirect Sources of Orbis Phaëthon’, Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies, 61 (2012), pp. 389-413.