Skip to main content

Woude-Scholte, K. (Karin) van der

projektmeiwurker

Projekten

HisGIS (projektmeiwurker)

 

Biografy

Sûnt maaie 2016 wurket Karin van der Woude-Scholte (Stiens, 1971) foar it HisGIS-projekt. Dêr docht sy ynfierwurk fan 'e kadastrale gegevens fan 'e 19de iuw yn Fryslân.

Njonken har wurk by de AKademy wurket se sûnt 2003 by it Histoarysk Sintrum Ljouwert, dêr't se mei kollega's mannich ynfierput dien hat, lykas de 'Chronologische lijst van criminele merkwaardigste meest criminele sententiën van het Hof van Friesland te Leeuwarden, ter Canselarij uitgesproken van 1516-1800’. Dêrneist stipet se de online marketing en promoasje fan it HSL, ûntwerpt se logo's en websites en skriuwt se foar online media en weblogs.