Skip to main content

Raat, M.A. (Mark) MA

research assistant

Spesjalismen

letmidsiuwske en iermoderne skiednis; fiskaal-administrative boarnen; kadastrale boarnen; ûndersyk nei hûzen

 

Projekten

Fryslân 1750-1900: personen en percelen (projektmeiwurker)

 

 

Biografy

Mark Raat (Medemblik 1988) studearre yn 2015 ôf oan de Frije Universiteit Amsterdam foar de master Skiednis, mei in skripsje oer de religieus-politike skiednis fan de Boergondyske Nederlannen. By syn stúdzje hat er him yn it bysûnder rjochte op (let)midsiuwske skiednis.

As ûndersyksstazjêr en projektmeiwurker foar it Westfrysk Argyf kaam er yn oanrekking mei prekadastrale en kadastrale fiskaal-administrative boarnen. Sûnt oktober 2015 is er aktyf foar de Fryske Akademy as wittenskiplik meiwurker fan de fakgroep skiednis. Foar it projekt Fryslân 1750-1900: persoanen en perselen siket er nei boarnetechnyske mooglikheden om prekadastrale bewennersgegevens fan ferskate Fryske stêden te ferbinen oan it âldste kadaster. Dy gegevens sille – as dat yn de praktyk mooglik is – ynfierd wurde yn HisGIS.

 

Publikaasjes (seleksje)

Raat, M.A. (2016). Friesland en de landelijke invoering van huisnummers in 1806. Sleutels tot het verkrijgen, lokaliseren en integreren van historische bewonersinformatie. De Vrije Fries, 96, 39-60.

Raat, M.A. (2015, August 9). Meters maken met morgen en roeden. Een inventarisatie van de mogelijkheden tot verbinding van West-Friese prekadastrale en kadastrale percelen. (Eindproduct onderzoeksstage Westfries Archief Vrije Universiteit Amsterdam)