Skip to main content

Kalsbeek, T. (Tjallien)

projektmeiwurker

Tjallien Kalsbeek (Ljouwert 1977) hat tusken 2002 en 2005 by de Fryske Akademy wurke foar it Korpus Sprutsen Frysk en tusken 2009 en 2012 foar it Mercator Kennissintrum. Sûnt septimber 2012 wurket se meastentiids as freelancer.

Sûnt novimber 2016 wurket se foar it taalsosjologysk ûndersyk Taal yn Fryslân: de folgjende generaasje.