Skip to main content

Beaken Besprek

mei Ctrl-F kinst sykje yn de pagina
A.A.G.A.A.G. Bijdragen nr. 11 (1964) 12 en 13 (1965)J.J. Spahr van der Hoek28 (1966) 96
Abels, P.H.A.M.Ovitius' Metamorphosen. De onnavolgbare gedaanteverwisselingen van een (zielen)dokter in de Reformatietijd (2003)Jan. R. Veenstra68 (2006) 42-46
Abbo-Tilstra, BartjeOm de sûnens fan it Fryske folk (2002)Piet Hemminga65 (2003) 194-197
Abma, G.Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaan in de eerste jaren (1852-1871) (1980)J.J. Huizinga43 (1981) 57-58
Abma, G.Ljouwerteradiel. De voortreffelijckste voorstemmende ende meest contribuerende grietenije van Oostergo (1984)J.R.G. Schuur47 (1985) 141-144
Abma, G.Himmelumer Aldefurd en Noardwâlde. In tal aspekten fan in eardere gritenij (1992)T. Kingma55 (1993) 146-147
Abma, G., Y. Kuiper en J. Rypkema (red.)Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945 (1986)W. Bergsma49 (1987) 123-124
AlgemeneAlgemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. IV (1980)J.R.G. Schuur43 (1981) 163-164
Algra, A.De historie gaat door het eigen dorp, dl. I en II ([1955-1956])J.J. Kalma19 (1957) 245-247
Algra, H.Het wonder van de negentiende eeuw (1966)J.J. Kalma28 (1966) 176-183
Algra, H.Kerk tussen Duin en Wad (1966)J.J. Kalma29 (1967) 180-183
Algra, Hans P., Hugo Kingmans, Theo P.A. Lambooij†, Bernard Smilde, Beart Oosterhaven (red.)Muzyk yn Fryslân. Aspekten fan it Fryske muzyklibben juster en hjoed (1996)Jan Breimer59 (1997) 125-128
Algra, N.E.Ein. Enkele rechtshistorische aspecten van de grondeigendom in Westerlauwers Friesland (1966)K. de Vries en J.J. Spahr van der Hoek28 (1966) 184-193
Algra, N.E.Een spionagerapport van omstreeks 1468 (1967)Y.N. Ypma29 (1967) 184
Algra, N.E.Zeventien keuren en vierentwintig landrechten (1991)H. Schmidt56 (1994) 311-313
Algra, N.E.Oudfries recht 800-1256 (2001)B.S. Hempenius-van Dijk65 (2003) 181-188
Andela, H.A.M.Bolsward, zeven eeuwen Minderbroeders (1976)C.G.M. Bak42 (1980) 95-96
Antholz, HeinzDie politische Wirksamkeit des Johannes Althusius in Emden (1955)D. Nauta18 (1956) 31-32
Århammar, N.R., e.o. (red.)Miscellanea Frisica, in nije bondel Fryske stúdzjes (1984)J.J. Spahr van der Hoek48 (1986) 133-134
Backmund, N.Monasticon praemonstratense, id est historia circariarum atque canoniarum candidi et canonici ordinis praemonstratensis (1949)P. Gerbenzon17 (1955) 205-206
Baelde, M.De Domeingoederen van de vorst in de Nederlanden omstreeks het midden van de zestiende eeuw (1971)E.H. Waterbolk34 (1972) 152
Bakhuizen van den Brink, J.N., et al.Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van kerk en theologie in de Nederlanden sedert de Hervorming, dl. I (1960)J.A. Brandsma23 (1961) 238
Bakhuizen van den Brink, J.N., et al.Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van kerk en theologie in de Nederlanden sedert de Hervorming, dl. II (1962)J.A. Brandsma26 (1964) 73
Bakker, G. (red.)De stêd Warkum (1967)R.J. de Wit30 (1968) 210-211
Bakker, G., B. van Haersma Buma en G.P. KarstkarelVan wezenzorg naar stadsbelang. Het Old Burger Weeshuis te Sneek 1581-1981 (1981)G. Abma43 (1981) 273-275
Bakker, J.P., A. Bohmers en J.J. Spahr van der HoekBoven-Boorngebied. Rapport betreffende het onderzoek van het Lânskipgenetysk Wurkforbân van de Fryske Akademy (1961)C.H. Edelman25 (1963) 162-163
Bakker, Th.Fjirtich jier kristlik-fryske striid (1979)Lieuwe H. Bouma42 (1980) 100
Bammesberger, Alfred (ed.)Old English Runes and their Continental Background (1991)Tette Hofstra55 (1993) 145-146
Bantelmann, Albert, Rolf Kuschert, Albert Panten, Thomas SteensenGeschichte Nordfrieslands (1995)Piet Hemminga58 (1996) 202-205
Barbiers, Sjef, Hans Bennis, Gunther de Vogelaer, Magda Devos en Margreet van der HamSyntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten / Syntactic Atlas of the Dutch Dialects. Volume 1 (2005)Eric Hoekstra68 (2006) 56-62
Beem, H.De Joden van Leeuwarden (1974)K. de Vries37 (1975) 367-369
Beetstra, W.T.Toponimen en toponimyske eleminten yn Fryslân. In analytyske bibliografy ca. 1835-1980 (1987)G.J.W. van Berkel50 (1988) 55-56
Behre, Karl-Ernst en Hajo van Lengen [Hrsg.]Ostfriesland. Geschichte und Gestalt einer Kulturlandschaft (1996)Piet Hemminga59 (1997) 180-183
Beirich, ArnoldVon Borkum und Borkumern (1952)J.J. Kalma14 (1952) 160
Bekius, W.Gedenkschrift van de Gereformeerde kerk te Goënga c.a. 1888-1963 (1963)J.J. Kalma29 (1967) 180-183
Berg, Herma M. van denDe Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Noordelijk Oostergo, dl. I: Ferwerderadeel (1981)R. Steensma44 (1982) 187-188
Berg, Herma M. van denDe Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Noordelijk Oostergo, dl. II: De Dongeradelen (1983)J.J. Spahr van der Hoek46 (1984) 259-260
Berg, Herma M. van denDe Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Noordelijk Oostergo, dl. III: Dantumadeel (1984)Peter Karstkarel48 (1986) 130-132
Berg, Herma M. van denDe Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Noordelijk Oostergo, dl. IV: Kollumerland en Nieuw Kruisland (1989)Kees van der Ploeg52 (1990) 40-41
Bergsma, W.Aggaeus van Albada (c. 1525-1587), schwenckfeldiaan, staatsman en strijder voor verdraagzaamheid (1983)L.G. Jansma47 (1985) 92-93
Bergsma, W.Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een studie over het gereformeerde protestantisme in Friesland 1580-1650 (1999)Folkert Postma62 (2000) 122-131
Bergsma, WiebeZij preekten voor doven. De Reformatie in Drenthe. (2002)Joke Spaans66 (2004) 63-66
Bergsma, W., D. Gorter, L.G. Jansma en C.H.A. Verhaar (red.)Frysk, from en frij. In oantal aspekten fan leauwe en polityk yn Fryslân (1988)L.H. Mulder52 (1990) 145-148
Berkel, Gerard van en Kees SamploniusHet plaatsnamenboek. De herkomst en betekenis fan Nederlandse plaatsnamen (1989)Karel F. Gildemacher52 (1990) 151-154
Berkel, K. van, H. Boels en W.R.H. Koops (red.)Nederland en het Noorden. Opstellen aangeboden aan prof. dr. M.G. Buist (…) op 25 september 1990 (1991)H. Oldenhof54 (1992) 206-208
Besteman, J.C., J.M. Bos en H.A. HeidingaGraven naar Friese koningen. De opgravingen in Wijnaldum (1992)G.J. de Langen55 (1993) 45-46
Bezooijen, René vanHet raadsel van de ratelaar. Rondom de r in het Leewarders en het FriesMarc van Oostendorp70 (2008)
Bij, Jacob van der en Renze W. ValkFries in het voortgezet onderwijs, een Echternachse processiePiet Hemminga68 (2006) 182-188
Bylsma, T.Fan Lytse Hazze ta Greate Jouwer (1966)K. de Vries29 (1967) 234
Blauw, M.J.E.Van Friese grond. Agrarische eigendoms- en gebruiksverhoudingen en de ontwikkelingen in de Friese landbouw in de negentiende eeuw. (1995)Peter Priester58 (1996) 58-63
Bloemhoff, HenkFonologie en morfologie van het Stellingwerfs: een toetsing van de natuurlijke generatieve fonologie (1991)Willem Visser53 (1991 205-207
Bloemhoff, HenkStellingwarfs Woordeboek. Diel 2 F-K (1994)Frits van der Kuip57 (1995) 127-129
Blom, GosseRepertoarium fan egodokuminten oangeande Fryslân (1992)Rudolf Dekker55 (1993) 100-101
Boelens, Kr.Nes, in doarp yn 'e Dongeradielen (1949-'50) (1950)J.J. Spahr van der Hoek13 (1951) 131
Boer, D.E.H. de, E.H.P. Cordfunke en F.W.N. Hugenholtz (red.)Holland in Wording. De ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland tot het begin van de vijftiende eeuw (1990)J.A. Mol55 (1993) 47
Boer, T.W. de en R.H. de BruyneSchelpen van de Friese Waddeneilanden. Overzicht van alle mariene autochtone weekdieren (Mollusca) en aangespoelde schelpen (1990)G.R. Groustra54 (1992) 148-149
Boersma, J.It wylde fûgelt (1972)J.T. Hendriksma35 (1973) 45-46
Boersma, P., P. Hemminga, L.G. Jansma en G. JensmaPhilologia Frisica anno 1999. Lêzingen fan it fyftjinde Frysk filologekongres 8, 9 en 10 desimber 1999 (2000)Arend Quack66 (2004) 174-176
Boersma, P., Ph.H. Breuker, L.G. Jansma en J. van der VaartPhilologia Frisica anno 2002. Lêzingen fan it sechtjinde Frysk filologekongres 11, 12 en 13 desimber 2002 (2003)Arend Quack67 (2005) 39-42
Bokma, A., A. Cramer en A.J. de Koning (red.)Fries Molenboek (1980)B. van der Veen Czn.42 (1980) 164
Boon, Piet'Bouwers van de zee': Zeevarenden van het Westfriese platteland, c. 1680-1720 (1996)G. Groenhof59 (1997) 179-180
Borger, RykleDrei Klassizisten Alma Tadema, Ebers, Vosmaer (1978)J.J. Spahr van der Hoek41 (1979) 249
Boschma, C.Willem Bartel van der Kooi (1768-1836) en het tekenonderwijs in Friesland (1978)J.J. Spahr van der Hoek40 (1978) 301-305
Bosgraaf, Renze, Teake Hogendorp en Frans Ozinga (samenst.)Handel en ambacht in Kollum: de ontwikkeling van handel en ambachten te Kollum in de periode 1925-1975 (1978)(J.J. Spahr van der Hoek41 (1959) 250
Botke, IJnteBoer en heer. 'De Groninger boer' 1760-1960 (2002)Peter van der Meer66 (2004) 158-161
Boutkan, Dirk en Sjoerd Michiel SiebingaOld Frisian Etymological Dictionary (2005)Tette Hofstra69 (2007) 67-71
Brandsma, J.A.Menno Simons van Witmarsum (1960)Heinold Fast23 (1961) 237-238
Brandsma, J.A.Menno Simons von Witmarsum. Vorkämpfer der Täuferbewegung in den Niederlanden (1983)L.G.Jansma.48 (1986) 135-137
Breimer, Jan en Jan Dirk Wassenaar (red)Dr. Bernard Smilde, tûzenpoat en trochsetter (2012)Koen Zondag76 (2014) 94-97
Bremmer Jr, Rolf H.A Bibliographical guide to Old Frisian Studies (1992)Huib Spekkens57 (1995) 47-48
Bremmer Jr, Rolf H.An introduction to Old Frisian: History, Grammar, Reader, Glossary (2009)Anatoly Liberman73 (2011) 158-161
Bremmer Jr, Rolf H., Lammert G. Jansma en Piet Visser (red.)Speculum Frisicum. Stúdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker (2001)Harm Oldenhof65 (2003) 202-206
Bremmer Jr, Rolf H., Geart van der Meer, Oebele Vries (eds.)Aspects of Old Frisian Philology (1990)W. Sanders54 (1992) 139-141
Breuker, Ph.H.Oriëntatie in de frisistiek (1985)S. Sybrandy49 (1987) 63
Breuker, Ph.H.It wurk fan Gysbert Japix. I Tekst yn facsimile. II Oerlevering en ûntstean (1989)S. Groenveld53 (1991) 201-203
Breuker, Ph.H.Friese cultuur in de jonge Republiek. Een historisch interpretatiekader (1991)E.K. Grootes54 (1992) 138-139
Breuker, Ph.H.Obe Postma als auteur van het sublieme (1996)Liesbeth Brouwer59 (1997) 122-125
Breuker, Ph.H., m.m.f. R.N.H. BoermaDe Fryske Heilingen fan de Halbertsma's (1997)Gerard Rooijakkers61 (1999) 220-222
Breuker, Ph.H. (red.)Landrecht der Vriesne: tekstuitgave en commentaar (1996)Heinrich Schmidt62 (2000) 56-58
Breuker, Ph.H., D. Gorter, J.F. Hoekstra, L.G. Jansma, F.J. van der Kuip (red.)Philologia Frisica Anno 1990. Lêzingen fan it Tolfte Frysk filologekongres (1992)Germen J. de Haan55 (1993) 139-141
Breuker, Ph.H. en A. Janse (red.)Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding (1997)Joep Leerssen60 (1998) 69-72
Breuker, Ph.H. en Michaël Zeeman (red.)Freonen om ds. J.J. Kalma hinne (1982)J.J. Spahr van der Hoek46 (1984) 150
Breuker, Ph.H. e.o. (red.)Philologia Frisica Anno 1993. Lêzingen fan it Trettjinde Frysk Filologekongres (1994)Rolf J. Bremmer Jr58 (1996) 47-50
Breuker, PieterNoarmaspekten fan it hjoeddeiske Frysk (1993)Pieter Muysken56 (1994) 303-304
Breuker, Pieter, Wâtse Hiddema, Klaas Tjepkema, Doekle Yntema (red.)Keatsen: lange traditie, levende sport. NKB 100 jaar KNKB (1997)Gosse Blom59 (1997) 232-235
Breuker, Pieter, Jan-Pieter Janzen e.o. (red.)De fiifde woansdei: 150 jier PC, 1853-2003 (2003)Gosse Blom66 (2004) 161-164
Broersma, DaniëlHet wonderland achter de horizonPiet Hemminga70 (2008)
Broersma, MarcelBeschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002 (2002)Korrie Korevaart69 (2007) 71-76
Brood, P., P. Nieuwland en L. Zoodsma (red.)Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (1993)Yme Kuiper59 (1997) 44-45
Broos, J.F.Uit de geschiedenis van het dorp Arum (1960)J.J. Spahr van der Hoek23 (1961) 158-159
Brouwer, Elizabeth J.Archeologie van een houding. Nederlandse identiteit in de Friesche Volksalmanak 1836-1899 (1998)Philippus Breuker66 (2004) 66-71
Brouwer, H.Waalke van Borssum Waalkes (1818-1866) en syn oersetting fan it evangeelje fan Markus (1997)Liuwe H. Westra62 (2000) 277-279
Brouwer, J.H.Fryske Styl (1952)G.A. Gezelle Meerburg15 (1953) 32
Brouwer, J.H.Knop, de roppene (1954)S. Keyser17 (1955) 32
Brouwer, J.H.De Friese Brief (1957)K. Fokkema21 (1959) 209
Brouwer, J.H.Poezij en proaza fan Eeltsje Halbertsma (1958)G.A. Gezelle Meerburg21 (1959) 210
Brouwer, J.H.De Fryske fersen fan Durk Lenige en oare Makkumers (1959)H.T.J. Miedema22 (1960) 138-140
Brouwer, J.H.It alderhillichste gebet yn Fryske lûden (1964)J. Piebenga27 (1965) 199
Brouwer, J.H.Erling Stensgård, freon ta Fryslân (1876-1966) (1968)H.G.W. van der Wielen32 (1970) 167-168
Brouwer, J.H.Dalarna of Dalecarlië (1970)L. Stienstra34 (1972) 153
Brouwers, A.P.J.De taal van de Vlasser (1957)H.S. Buwalda20 (1958) 242-243
Bruch, H.Kroniek der Friese kronieken. Antikritiek op Bolhuis’ kritiek (1952)A.G. Jongkees15 (1953) 29
Bruch, H.Supplement bij de Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche Geschiedschrijving in de Middeleeuwen van Dr. Jan Romein (1956)A.G. Jongkees19 (1957) 186-187
Bruch, H. en K. Sierksma (gearst.)De Fryske Flagge (1956)E.H. Waterbolk19 (1957) 1-13
Bruggeman, MarijkeNassau en de macht van Oranje. De strijd van de Friese Nassaus voor erkenning van hun rechten, 1702-1747J.J. Huizinga70 (2008)
Buijtenen, M.P. vanDe grondslag van de Friese vrijheid (1953)E.H. Waterbolk16 (1954) 253-260
Buijtenen, M.P. vanHet Friese dorp in de middeleeuwen rechtshistorisch verkend (1961)J.J. Spahr van der Hoek24 (1962) 70-73
Buijtenen, M.P. vanFrieslands Middeleeuwse Marktrechten (1965)K. de Vries29 (1967) 191-192
Buijtenen, M.P. vanLangs de heiligenweg. Perspectief van enige vroeg-middeleeuwse verbindingen met Noord-Nederland (1977)J.J. Spahr van der Hoek41 (1979) 249-250
Bülck, Rud.Lewer duad üs Slaw (1951)J.J. Kalma14 (1952) 64
Buma,W.J.Aldfryske Houlikstaspraken (1957)A. Campbell21 (1959) 207-208
Buma,W.J.De eerste Riustringer Codex (1961)K. Fokkema25 (1963) 232-234
Buma, W.J.Vollständiges Wörterbuch zum westerlauwersschen Jus Municipale Frisonum (1996) [+ rektifikaasje 60 1998 84]Dirk Boutkan59 (1997) 183-186
Buma, W.J. en W. EbelDas Rüstringer Recht (1963)K. de Vries28 (1966) 46-47
Buma, W.J. en W. EbelDas Brokmer Recht (1965)K. de Vries28 (1966) 46-47
Buma, W.J. en W. EbelWesterlauwerssches Recht, I. Jus municipale Frisonum (1977)Dietrich Hofmann41 (1979) 337-358
Buma, W.J., P. Gerbenzon und Martina Tragter-Schubert [Hrsg.]Codex Aysma, die altfriesischen Texte, herausgegeben und übersetzt von- (1993)N.E. Algra56 (1994) 61-71
Buma, W.J., P. Gerbenzon en A. WadmanTrijeresom (1950)W. Kok13 (1951) 132
BûnteBûnte liuwen, lân en folk yn wurd en yn byld, dln. 4-9 (1962-1964)J.J. Spahr van der Hoek26 (1964) 347-348
Burgt, C. van der en Pieter TerpstraDe Lauwerszee is dicht (1969)M. Wiegersma.32 (1970) 119
Bussmann, Kathrin S.Diphtongs in Frisian. A comparative analysis of phonemic inventories. Past and present (2004)Willem Visser69 (2007) 139-142
Buve, J.D.J.Macht und Sein. Metaphysik als Kritik oder die Grenzen der Skepsis (1989)L.G. Jansma54 (1992) 203-205
Buwalda, H.S.Hoe skrive wy ‘t in ‘t Bildts? (1962)Tj. Wyngaarden29 (1967) 190-191
Buwalda, H.S. †, S.H. Buwalda en A.C.B. van der BurgWoordeboek fan’t Bildts en list fan toponimen (1996)Siemon Reker60 (1998) 164-166
Cohen, A., C.L. Ebeling, P. Eringa, K. Fokkema en A.G.F. van HolkFonologie van het Nederlands en het Fries (1959)K. Heeroma23 (1961) 22-28
Cox, H.L. et al. (red.)Van Dale Spreekwoordenboek: Nederlands, Fries, Afrikaans, Engels, Duits, Frans, Spaans, Latijn (2000)Frits van der Kuip63 (2001) 34-36
Daan, JoIk was te bissie… Nederlanders en hun taal in de Verenigde Staten (1981)Durk H. Veenstra50 (1988) 371-374
Danielsen e.o., Niels (red.)Friserstudier IV/V. Foredrag holdt ved Friserdagene (…) (1986)Tony Feitsma54 (1992) 209-211
De Tier, Veronique en Ann Marynissen m.m.v. Har Brok (red.)Van de Streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen (2001)Doreen Gerritzen64 (2002) 178-180
Dyk, S.Noun Incorporation in Frisian (1997)Peter Ackema60 (1998) 65-69
Dyk, Siebren en Jarich HoekstraTa de Fryske Syntaksis (1987)Eric Reuland50 (1988) 368-371
Dyk, Siebren en Germen de Haan (eds.)Wurdfoarried en wurdgrammatika (1988)Lázlo Károly Marácz51 (1989) 130-132
Dijk, D. vanNaspeuringen over het geslacht Rispens (1961)J.J. Spahr van der Hoek24 (1962) 70
Dijk, J. vanMigratie en arbeidsmarkt (1986)C.L. Heijboer50 (1988) 53-54
Dijk, K.J. vanDe ûntjouwing fan it Frysk yn it offisiële ferkear (1982)R. Boltendal46 (1984) 71-72
Dykstra, AnneFrysk-Ingelsk wurdboek / Frisian-English Dictionary. With a corresponding English-Frisian word list (2000)Günter Spiess68 (2006) 160-164
Dykstra, A. en J. ReitsmaOmkearwurdboek fan de Fryske taal (1987)Siemon Reker50 (1988) 374-376
Dykstra, Anne en Rolf H. Bremmer Jr (red.)In skiednis fan ‘e Fryske taalkunde (1999)Jan Noordegraaf62 (2000) 227-231
Dijkstra, J.K.Op ‘t aljemint (1961)J.J. Spahr van der Hoek24 (1962) 70
Dijkstra, J.K.Op ‘t aljemint, II (1965)D.A. Tamminga29 (1967) 239-240
Dykstra, K., [et al.]Fryske Stúdzjes, oanbean oan Prof. Dr. J.H. Brouwer op syn sechstichste jierdei, 23 augustus 1960 (1960)K. Fokkema23 (1961) 100-102
Dykstra, WalingMar ik sil stride (1971)K. Dykstra33 (1971) 283-284
Dykstra, WalingIn dei fan plezier (1971)K. Dykstra33 (1971) 283-284
Dooper, WiebeDe Fryske hûnen. Geschiedenis van de stabij & wetterhûn en de Nederlandse Vereniging van Stabij- en Wetterhounen 1947-1997 (1997)Beart Oosterhaven60 (1998) 168-169
Drent, HedzerDurk en Djoke wurde wier grutter! Wearden en noarmen yn oarspronklik Frysk ferheljend proaza foar bern en jongerein (1994)Harry Bekkering57 (1995) 53-54
DrentseDrentse Schrieversalmanak 1956 (1955)H.T.J. Miedema18 (1956) 227-228
DriemaandelijkseDriemaandelijkse bladen 3e jrg., no. 3 (1951)G.A. Gezelle Meerburg14 (1952) 32
Duijff, PieterWurdlisten fan ‘e Fryske stedsdialekten (1998)C. van Bree61 (1999) 135-137
Duijff, PieterJuridisch Woordenboek Nederlands-Fries, met een index Fries-Nederlands (2000)E.J. Rotshuizen en R.C.M. Kamsma64 (2002) 181-183
Ebel, WilhelmDas Ende des friesischen Rechts in Ost-Friesland (1961)L.J. van Apeldoorn24 (1962) 148-156
Ebeling, R.A.Voor- en familienamen in Nederland. Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik (1993)K.F. Gildemacher56 (1994) 59-60
Ebeling, R.A.Tussen Vlie en Wezer. Verzamelde bijdragen tot de Friese, Oostnederlandse en Nederduitse naamkunde (1999)Karel F. Gildemacher62 (2000) 225-227
Eerdmans, M.Pieter Stuyvesant, An historical Documentation (1957)T.W. Jeelof19 (1957) 185
Efdée, R.De P.W. Janssen’s Friesche Stichting (1988)Johan Frieswijk51 (1989) 238-240
Efdée, RiaHet St. Jacobs- of St. Jobsleen tot Oldehove (1992)Hein Walsweer55 (1993) 146-147
Ehrentraut, H.G.Mittheilungen aus der Sprache der Wangeroger. Bearbeitet und herausgegeben/besoarge fan Arjen P. Versloot (1996)Hermann Niebaum61 (1999) 55-58
Elgersma, M.S.De Schraarder Elgersma’s (1953)Y. Poortinga15 (1953) 128
Es, W.A. van en W.A.M. Hessing (red.)Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland. Van Traiectum tot Dorestad 50 v. C. - 900 n. C. (1994)Gilles de Langen59 (1997) 117-121
Entjes, H.Dialecten in Nederland (1974)H.T.J. Miedema36 (1974) 267-268
Everink, M.E. e.a.De WGR in het Noorden; verslag van een onderzoek naar het functioneren van de WGR-gebieden in Drenthe, Groningen en Friesland (1993)H.H.F.M. Daemen59 (1997) 51-52
Extra, Guus en Durk Gorter (red.)The other Languages of Europe. Demographic, Socio-linguistic and Educational Perspectives (2001)Carlo van Praag64 (2002) 325-328
Faber, H.F. en H.T. ObreenDantumadeel. Inventaris der archieven (1961)J.J. Spahr van der Hoek24 (1962) 157
Faber, H.F. en W.K. van der VeenHaskerland. Inventaris der archieven (1961)J.J. Spahr van der Hoek24 (1962) 157
Faber, J.A.Drie eeuwen Friesland (1973)J.J. Spahr van der Hoek36 (1974) 264-266
Faber, R.A.Lucius Columba Murray Bakker; verbi Frisici magister- master fan it Fryske wurd. Samle wurk. Boarnemateriaal (3 dln.) (2003)Alpita de Jong66 (2004) 304-309
Faltings, Volkert F.Nordfriesische Grabhügelnamen mit anthroponymem Erstglied. Zur Form und Flexion älterer nordfriesischer Rufnamen (1996)Tette Hofstra59 (1997) 186-187
Faltings, Volkert F.Etymologisches Wörterbuch der friesischen Adjektiva (2010)Anne Tjerk Popkema73 (2011) 188-193
Fasseur, CeesEigen meester, niemands knecht. Het leven van Pieter Sjoerds Gerbrandy, Minister-president van Nederland in de Tweede Wereldoorlog (2014)Marijn Molema76 (2014) 339-341
Feenstra, HiddeFrieslands notariaat door de eeuwen heen: van notarius publicus tot associatieve standplaats (2010)Pieter Duijff72 (2010) 286-290
Feyfer, H.J. deHet licht der zeevaert (1974)K. de Vries37 (1975) 365
Feitsma, A.Kroniek van een eeuw universitaire frisistiek, I (1986)Auke van der Goot49 (1987) 168-169
Foerste, W. en K. HeeromaWestfaalse en Nederlandse Expansie. Lezingen gehouden voor de dialectencommissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (1955)K. Fokkema18 (1956) 224
Fokkema, K.Uit het spel der klanken (1952)G.A. Gezelle Meerburg14 (1952) 127-128
[Folkertsma, E.B. en W. Dalstra]Famylje-advertinsjes en Forienings-advertinsjes yn it Frysk mei list van plaknammen (1964)H.S. Buwalda27 (1965) 148
Foppema, YgeHet Fries in Nederland (1952)W. Kok14 (1952) 63-64
Formsma, W.L.Beklemrecht en landbouw (1981)N.E. Algra43 (1981) 275-277
Fort, Marron C.Saterfriesisches Volksleben. Texte und Zeugnisse aus dem friesischen Saterland mit hochdeutscher Übersetzung (1985)Jurjen van der Kooi52 (1990) 99-101
FriescheDe Friesche Trouw. Leeuwarden 1782-1982 (1982)L.G. Jansma46 (1984) 202-203
FriesischesFriesisches Jahrbuch 1970 (1970)Y.N. Ypma33 (1971) 194-196
Fridsma, Bearend JoukesNea ferbrutsen bân. 60 jier Fryske Aksje yn Amearika (1991)Sj. van der Schaaf57 (1995) 45-47
Frieswijk, J.Om een beter leven. Land-en veenarbeiders in het Noorden van Nederland 1850-1914 (1989)Luchien Karsten52 (1990) 154-156
Frieswijk, J., A.H. Huussen Jr, Y.B. Kuiper en J.A. Mol (red.)Fryslân, staat en macht 1450-1650. Bijdragen aan het historisch congres te Leeuwarden van 2 tot 5 juni 1998 (1999)Robert Stein63 (2001) 28-32
Frieswijk, Joh., J.J. Huizinga, L.G. Jansma, Y.B. Kuiper (red.)Geschiedenis van Friesland 1750-1995 (1998)Doeko Bosscher64 (2002) 168-171
Frieswijk, Johan, Derk Jansen, Goffe Jensma, Yme Kuiper, Gilles de Langen, Hotso Spanninga (red.)Genootschapcultuur in Friesland. Het Fries Genootschap 1827-2002. De Vrije Fries 82John Helsloot66 (2004) 300-304
Frieswijk, Johan, J.J. Kalma, Yme Kuiper (red.)Ferdinand Domela Nieuwenhuis, de apostel van de Friese arbeiders (1988)Klaas Bakker51 (1989) 182-183
Frieswijk, Johan, Yme Kuiper, Johannes Rypkema (red.)Friesland en het interbellum (1983)(Klaas Bakker49 (1987) 242-243
FriserstudierFriserstudier [I] (1980)Sybe Krol44 (1982) 188-189
FriserstudierFriserstudier II (1982)Siebren Dyk46 (1984) 151
FriserstudierFriserstudier III (1983)Jarich Hoekstra47 (1985) 48-51
FryskFrysk folkstoaniel tusken 1881 en 1890, It (1987)Bouke Oldenhof51 (1989) 237-238
FryskeFryske Plaknammen, deel XIII (1962)H.T.J. Miedema26 (1964) 74
Galama, S.H.M.Het wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker, 1585-1811 (1954)B. Klein Wassink16 (1954) 261-262
Galema, A.Frisians to America 1880-1914. With the bagage of the fatherland (1996)L.G. Jansma60 (1998) 75-76
GedenkboekGedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der Gereformeerde kerk te Britsum 1862-1962 (1962)J.J. Kalma29 (1967) 180-183
Geldof, W.Het Zeeuwse Volksraadsel (1950)J.J. Kalma14 (1951) 164
GenealogyskGenealogysk Jierboekje 1963 (1963)J.J. Spahr van der Hoek25 (1963) 231-232
GensGens Nostra, Maandblad der Nederl. Genealogische Vereniging (1951)J.J. Kalma14 (1952) 31
Gerbenzon, P.Excerpta legum (1956)R. Feenstra21 (1959) 205-207
Gerbenzon, P.Friese rechtstaat en vreemd recht (1958)K. Fokkema21 (1959) 209-210
Gerbenzon, P.Het Aantekeningenboek van Dirck Jansz (Estrikken XXXI, 1960)H.S. Buwalda22 (1960) 236-237
Gerding, M.A.W.Op zoek naar het eigen verleden. Gids voor het regionaal en lokaal historisch onderzoek in Drenthe (1985)W. Bergsma52 (1990) 36-38
Gezelle Meerburg, B.A.‘Hwant wy binne it nijs ûnder en boppe de sinne.’ De smearlappen fan Anne Wadman en Fabryk fan Trinus Riemersma as ‘fernijende’ Fryske romans (1997)Harry Bekkering60 (1998) 57-60
Gezelle Meerburg, BabsInnich Frysksinnich. Poëtikale opfettingen yn Fryslân tusken 1840 en 1850 (2001)Korrie Korevaart64 (2002) 321-324
Gildemacher, K.F.Waternamen in Friesland (1993)Gerald van Berkel56 (1994) 309-311
Gildemacher, K.F., L.G. Jansma en H. Spanninga (red.)Haskerlân. In tal bydragen ta de skiednis (1990)Meindert Schroor53 (1991) 111-113
Gildemacher, Karel F. en Jacob H.P. van der VaartEen rijk bezit: Skarsterlân op de achttiende-eeuwse kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen (2007)Martijn Storms69 (2007) 118-120
Goede, A. deNederlandse rechtsgeschiedenis, dl. II (1953)P. Gerbenzon16 (1954) 32
Gorter, D., e.o.Taal yn Fryslân. Undersyk nei Taalhâlding en Taalgedrach yn Fryslân (1984)A. Verdoodt49 (1987) 57-58
Gorter, D., L.G. Jansma, G.H. JelsmaTaal yn it Grinsgebiet. Undersyk nei de taalferhâldings en de taalgrins yn it Westerkertier yn Grinslân (1990)Jo Daan52 (1990) 220-221
Gorter, DurkTaal fan klerken en klanten. Undersyk nei it Frysk en it Nederlânsk yn it ferkear tusken siktary-amtners en ynwenners fan de gemeente Hearrenfean (1993)Jo Daan55 (1993) 96-97
Gorter, Durk (ed.)The sociology of Frisian (1987)Tieme van Dijk49 (1987) 166-168
Gorter, Durk en Reitze J. JonkmanTaal yn Fryslân op ‘e nij besjoen (1995)Tony Feitsma59 (1997) 128-131
Gorter, J.Doopsgezinde gemeente Terhorne (1966)J.J. Kalma29 (1967) 180-183
Gras, H.Het ellendige leven van Eise Pijl en de zijnen. De lotgevallen van een arm gezin uit de negentiende eeuw (1987)Johan Frieswijk51 (1989) 183-184
Grotenhuis, Hannie teBijstandskinderen. Opgroeien aan de rand van de verzorgingsstaat (1993)Kees Verhaar57 (1995) 322-325
Haack-Lubbers, AnneDer Landkreis Norden. (Regierungbezirk Aurich) (1951)M. Wiegersma15 (1953) 159-160
Haan, G.J. deWetenschap en ideologie in de Friese taalkunde. Inaugurele rede (1988)B. Sjölin52 (1990) 34-36
Haan, G.J. deMeertaligheid in Friesland. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar (…) (1993)C. van Bree55 (1993) 97-98
Haan, G.J. deStudies in West Frisian Grammar. Selected papers, edited by Jarich Hoekstra, WillemViser and Goffe Jensma (2010)Eric Hoekstra73 (2011) 173-187
Haan, G.J. de en O. Vries (red.)Us Wurk. Tydskrift foar Frisistyk. Dedicated to Bo Sjölin. Jiergong 46 (1997)Dirk Boutkan59 (1997) 243-245
Haan, Rienk deMei freonlike groetnis. Skriuwwizer mei stekwurden en foarbylden (1995)S.T. Hiemstra58 (1996) 194-200
Haar, Gerard ter en Peter L. PolhuisDe loop van het Friese water. Geschiedenis van het waterverkeer en de waterschappen in Friesland (2004)Meindert Tangerman67 (2005) 218-224
Haarsma, FransGeest en kerk (1967)F. Kalma-Koops30 (1968) 51-52
Häberlin, CarlSäuglings-Kleidung und -Pflege auf Föhr (1950)J.J. Kalma13 (1951) 164
Hachmann, R., G. Kossack en H. KuhnVölker zwischen Germanen und Kelten (1962)A. Russchen27 (1965) 1-11
Halbertsma, H.Johannes Tjallings Halbertsma (1956)J.J. Spahr van der Hoek18 (1956) 227
Halbertsma, H.Terpen tussen Vlie en Eems (1963)J.J. Spahr van der Hoek27 (1965) 26-35
Halbertsma, H.Frieslands oudheid. Het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang (2000)H.A. Heidinga64 (2002) 161-166
Halbertsma, H. en W.H. KeikesSneek. Drie kronen met ere (1956)H.G.W. van der Wielen19 (1957) 189-192
Harterink, F.J.Verslag van mijn internering. Bergum, Wolvega, Leeuwarden, Ameland, Farmsum, 15 april 1945-17 januari 1947 (1997) [+ replyk fan Romijn 60 (1998) 85]G.R. Zondergeld59 (1997) 236-239
Heeg, Th.De famylje Heeg, mei oanbisibbe famyljes (1951)J.J. Spahr van der Hoek13 (1951) 132
Heemstra, M.J. vanOld Burger Weeshuis (1959)J.J. Spahr van der Hoek24 (1962) 73-75
Heemstra, M.J. van, F.C.D. Popken en Y. FoppemaFriesland as it is (1952)G.A. Gezelle Meerburg14 (1952) 128
Heeroma, K.Taalatlas van Oost-Nederlanden aangrenzende gebieden, 2de afl. (1960)H.T.J. Miedema22 (1960) 237-238
Heeroma, K. en H.T.J. MiedemaPerspectief der doopboeken (1972)L. Stienstra35 (1973) 49
HelpendeDe helpende hân. It evangeelje fan Jezus Kristus, sa’t Lukas it beskreaun hat (1971)L. Stienstra34 (1972) 154-153
Hemmen, Ria vanEen eeuw beroepsonderwijs in Friesland (1863-1968) (2006)Gerben E. de Vries69 (2007) 128-132
Hemminga, PietHet beleid inzake unieke regionale talen. Een onderzoek naar het beleid en de beleidsvorming met betrekking tot een drietal unieke regionale talen: het Fries in Nederland en het Noordfries en Sorbisch in Duitsland (2000)Sytze Faber64 (2002) 85-86
Hemminga, Piet (red.)De Aktuele Steat fan Fryslân (2001)Bertus Mulder65 (2003) 73-78
Hempenius-van Dijk, B.S.Procesgids Hof van Friesland. De hoofdlijnen voor het procederen in civiele zaken voor het Hof van Friesland zowel in eerste instantie als in appel (2004)A.G. Bosch67 (2005) 128-132
Heringa, J., e.o.Geschiedenis van Drente (2 dl.) (1985)S. Zijlstra49 (1987) 241-242
HerinventarisatieHerinventarisatie van stads- en dorpsgezichten (1982)Jacob van der Vaart45 (1983) 101-102
Hermans, H.L.C.Om des gewetens wille. De geschiedenis van een arrest in oorlogstijd (2003)Johan Frieswijk66 (2004) 312-314
Highet, GilbertVruchtbare Gedachten (1956)G. Dykstra19 (1957) 45-46
Hiddema, W.Och, wat in lieve kienders. Vier eeuwen ‘Klaarkampster Weeshuis’ te Franeker (1997)Joke Spaans60 (1998) 73-74
Hinderling, Robert en Ludwig M. Eichinger [Hrsg.]Handbuch der mitteleuropäischen Sprachminderheiten (1996)Piet Hemminga59 (1997) 52-53
Hinrichsen, Joachim‘Ein Föhrer blickt zurück’ (1988)P. Hemminga51 (1989) 184-185
HistoireHistoire de Marguerite Isabelle de Ittersum. Ecrite par elle même. Autobiografie van Isabelle van Ittersum 1783-1808, met een naschrift van Gabriel Lambertus Vidal 1807-1811 (1995)Christien Boomsma59 (1997) 46-49
Hodel, R. en G.H. JelsmaSkier besjoen-Skiednis fan syn bewenners en de hjoeddeiske taalferhâldings (1982)J.F. Smith45 (1983) 104-105
Hoekstra, E. & C. Smits (red.)Vervoegde voegwoorden. Lezingen tijdens het Dialectsymposium 1994 (1997)Siebren Dyk61 (1999) 58-60
Hoekstra, HannekeThe Orthodoxy of the Heart. Faith, Fryslân, and Feminism in the Novels of Ypk fan der Fear (1998)Philippus Breuker66 (2004) 72-75
Hoekstra, JarichThe Syntax of Infinitives in Frisian (1997)Peter Ackema 61 (1999) 224-229
Hoekstra, JarichFryske wurdfoarming (1998)Jaap van Marle61 (1999) 229-234
Hoeve, S. tenFriese preekstoelen (1980)R. Steensma43 (1981) 277-278
Hofmann, DietrichStudien zur Friesischen und Niederdeutschen Philologie [= D.H., Gesammelte Schriften. Band III] (1989)Tette Hofstra53 (1991) 63-64
HollandHolland, Regionaal-historisch tijdschrift, jrg. 1 (1969)K. de Vries32 (1970) 164
[Homan, B.K.]Vermelden en vermanen. Vier eeuwen Doopsgezinden in Holwerd (1964)J.J. Kalma29 (1967) 180-183
Holtrop, AukjeNynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer 1860-1939 (2005)Jant van der Weg68 (2006) 174-178
Hoppenbrouwers, C.Het Regiolect: van dialect tot Algemeen Nederlands (1990)P. van der Plank54 (1992) 141-143
Horst, Irvin B.A bibliography of Menno Simons, ca. 1496-1561 (1962)J.A. Brandsma24 (1962) 278-279
Horst, J.M. van derGeschiedenis van de Nederlandse syntaxis (2008)Eric Hoekstra72 (2010) 130-138
Howard Harris, E.The Literature of Friesland (1956)J.J. van Eelen19 (1957) 48
Hughey, John DavidDie Baptisten: Einführung in Lehre Praxis und Geschichte (1959)J.A. Brandsma26 (1964) 73
Huisman, GerdaVoor revolutiën gebooren. Brieven van Johannes Bosscha aan Gerard Tjaard Suringar. Parijs, 1788-1793 (2001)Chris L. Heesakkers64 (2002) 319-321
Huisman, KerstOpstand in de turf. Het harde leven in een veenderijgebied (1981)J.J. Spahr van der Hoek44 (1982) 45-46
Huisman, KerstTusken Fryske dream en Nederlânske macht. Fjirtich jier Fryske Nasjonale Partij (2003)Piet Hemminga65 (2003) 197-202
Huisman, Kerst, Arjen Versloot, Willem Vreeling, Fokko Veenstra, Oebele Vries, Marijke Semmelink en Gjalt JelsmaFryslân op de kaart – Histoaryske atlas fan Fryslân op CD-rom (1998)Jacob van der Vaart61 (1999) 132-135
Huizinga, J.J.Friesland en de Tweede Wereldoorlog (1999)Johan Frieswijk62 (2000) 60-62
Huizinga, J.J.Tot Heil Onzer Ribbenkast: een eeuw sport in Harlingen (2007)Gosse Blom72 (2010) 142-143
Huizinga, J.J., L.G. Jansma en C.H.A. Verhaar (red.)Harlingen. Bijdragen tot de geschiedenis van de laatste twee eeuwen (1989)J. van Sluis52 (1990) 96-97
Huussen jr, A.J.Veroordeeld in Friesland. Criminaliteitsbestrijding in de eeuw der verlichting (1994)B.S. Hempenius-van Dijk58 (1996) 55-57
Immink, P. W.A.De wording van staat en souvereiniteit in de middeleeuwen (1969)K. de Vries32 (1970) 164-165
Immink, P.W.A.Vrijheid en recht (1967)T.J. Veen32 (1970) 49-53
Ypma, Y.N.Geschiedenis van de Zuiderzeevisserij (1962)J.H. Aleva25 (1963) 235-237
Ytsma, J.Frisian as first and second language. Sociolinguistic and socio-psychological aspects of the acquisition of Frisian among Frisian and Dutch primary school children (1995)Theun Meestringa61 (1999) 60-63
Itterzon, G.P. vanJohannes Bogerman (1980)C. v.d. Woude43 (1981) 59-60
Jaar100 jaar Gereformeerde kerk Arum (1961)J.J. Kalma29 (1967) 180-183
JaarverslagenJaarverslagen 1961 en 1962 Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer te Sneek (1962-1963)Y.N. Ypma26 (1964) 275-276
Jagtenberg, F.J.A.Marijke Meu 1688-1765. Stammoeder van ons vorstenhuis (1994)Harm Oldenhof58 (1996) 53-55
Janse, AntheunGrenzen aan de macht. De Friese oorlog van de graven van Holland omstreeks 1400 (1993)Gerrit Verhoeven56 (1994) 304-306
Jansen, JacobGysbert Japicx’ Lieten, in studzje oer de fan de dichter bidoelde meidijen (1956)Th. Lambooij18 (1956) 222-224
Jansen, JacobRijkdom uit Workums verleden (1975)J.J. Spahr van der Hoek37 (1975) 425-426
Jansen, J.It Fryske melkskiep (1985)Reimer Strikwerda51 (1989) 47-48
Jansma, L.G.Libbensskôging yn Fryslân (2000)Hans Jonker64 (2002) 87-91
Jansma, L.GEngelen in Oudehorne (2010)Piet Hemminga72 (2010) 291-299
Jansma, L.G. en G.H. JelsmaFriezen om utens (1996)Jo Daan59 (1997) 188-190
Janssen, Geert H.Creaturen van de macht. Patronage bij Willem Frederik van Nassau (1613-1664) (2005)Folkert Postma69 (2007) 76-82
Janzing, GereonDas Friesische unter den germanischen Sprachen (1999)Jarich Hoekstra61 (1999) 223-224
Jappe Alberts, W. en A.G. van der SteurHandleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis (1968)K. de Vries30 (1968) 211-212
Jappe Alberts, W. en A.G. van der SteurHandleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis (1984)W. Bergsma52 (1990) 36-38
Jensen, JohannesNordfriesland in den politischen und nationalen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts, 1797-1864 (1957)G.A. Gezelle Meerburg20 (1958) 241-242
Jensma, Goffe‘Tot aandenken aan mijne moeder’ Filantropie en grootgrondbezit te Swarteweisein 1650-1892-1992 (1992)J.J. Huizinga56 (1994) 57
Jensma, GoffeHet rode tasje van Salverda. Burgerlijk bewustzijn en Friese identiteit in de negentiende eeuw (1998)Anton Schuurman62 (2000) 280-281
Jensma, GoffeDe Gemaskerde God. François HaverSchmidt en het Oera Linda-boek (2004)Rienk Klooster68 (2006) 46-48
Jensma, G.Th., F.R.H. Smit, F. Westra (eds.)Universiteit te Franeker 1585-1811. Bijdragen tot de geschiedenis van de Friese hogeschool (1985)M. Evers52 (1990) 149-150
Johnston, Thomas Stanley BakerCodex Hummercensis (Groningen, UB PEIP 12). An Old Frisian legal manuscript in Low Saxon Guise (1998)Rolf H. Bremmer Jr63 (2001) 127-130
Jong, Ad deDe dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland, 1815-1940 (2001)Goffe Jensma68 (2006) 166-169
Jong, H. deJelsum troch de tiden hinne (1965)J.J. Spahr van der Hoek28 (1966) 47-48
Jong, Johan deDe Kerkuil en andere in Nederland voorkomende uilen (1995)Johannes Fokkema58 (1996) 63-64
Jong Ozn., K. de Zij zullen het niet hebben. De geschiedenis van het Friesch Dagblad. Deel 1 [1903-1935] (2003)Gerben E. de Vries66 (2004) 309-312
Jong, M.J. deIdee- en consensusvorming in de ruimtelijke ordening. Een sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de tot standkoming van het ‘Streekplan Friesland 1982’ (1986)J.G. van Rijn50 (1988) 116-117
Jonkman, Reitze J.It Leewarders. In taalsosjologysk ûndersyk nei it Stedsk yn ferhâlding ta it Nederlânsk en it Frysk yn Ljouwert (1993)Eric Hoekstra56 (1994) 55-57
Jonkman, Reitze J. en Arjen P. VerslootTusken talen. It ferhaal fan de Fryske taal (2008)Reneé van Bezooijen73 (2011) 169-172
Jørgensen, P.Uber die Herkunft der Nord-Friesen (1946)K. Fokkema9 (1947) 181-185
Jørgensen, PeterZum Schleswiger Niederdeutsch: Kritik und Forschung (1954)J.H. Brouwer27 (1955) 187-193
Kalma, J.J.Naamlijst der Friese Hervormde Predikanten (1959)J.J. Spahr van der Hoek22 (1960) 99-100
Kalma, J.J.Dit wienen ek Friezen, III (1966)Y.N. Ypma29 (1967) 185-187
Kalma, J.J.Vier eeuwen gingen voorbij (1566-1966). Een rondgang langs Leeuwardens Hervormde kerken binnen de wallen (1966)J.J. Kalma29 (1967) 180-183
Kalma, J.J.Grote Pier van Kimswerd (1970)K. de Vries33 (1971) 194
Kalma, J.J.Kaatsen in Friesland. Het spel met de kleine bal door de eeuwen heen (1972)L. Stienstra35 (1973) 50-51
Kalma, J.J.Koaning-keatser Jan de Earste (1972)A. Osinga34 (1972) 156
Kalma, J.J.Men meldt ons uit Friesland (1973)L. Stienstra36 (1974) 136
Kalma, J.J.Een kerk in opbouw. Classisboek Sneek 1583-1624 (1978)C. van der Woude42 (1980) 89-94
Kalma, J.J.Mensen in en om de Martini. Beelden uit Bolswards kerkgeschiedenis (1980)T.R.A. Simonides43 (1981) 215-216
Kalma, J.J.Mensen in en om de Grote Kerk. Beelden uit de Leeuwarder kerkgeschiedenis (1987)W. Bergsma52 (1990) 36-38
Kalma, J.J., Hugo Kingmans en J.J. Spahr van der HoekIds Wiersma.Tekenje foar Fryslân (1978)G. Sierksma41 (1979) 251-252
Kalma, J.J. en Y. Poortinga (red.)Fluit en Doedelsek. Unbikend Frysk Wurk fan J.H. Halbertsma (1971)J. Knol33 (1971) 281-282
Kalma, J.J., Y. Poortinga en K. de Vries (red.)'Historisch chronyk van Sneek’ (1968)Y.N. Ypma32 (1970) 215-216
Kalma, J.J., Y. Poortinga en K. de Vries (red.)'Schylgeralân' (1968)Y.N. Ypma32 (1970) 215-216
Kalma, J.J., Y. Poortinga en K. de Vries (red.)Friese „Vaderlandsche Gezichten” (1968)J.J. Spahr van der Hoek34 (1972) 155-156
Kalma, J.J. en S. van Tuinen (gearst.)Der is mar ien Dokkum (1959)J.H. Brouwer22 (1960) 46-47
Karsten, G.Noordhollandse plaatsnamen (1951)J.J. Kalma13 (1951) 195-196
Karstkarel, Peter, e.o.Wat wil Rome met Friesland? Beeld van een katholieke minderheid (1981)H.W.F. Aukes50 (1988) 119-121
Keizer, D.P.Friese vrijheid in ondernemersland. Een studie naar de externe kontrole in de industrie (1985)Lammert G. Jansma53(1991) 110-111
Keizer, JasperHandlangers van de vijand. Collaboratie in Friesland tijdens de jaren 1940-1945 (1990)Johan Frieswijk55 (1993) 142-144
Kellner, BirgitReformen und Experimente in der friesischen Orthographie nach 1945 (2002)Willem Visser68 (2006) 53-55
Kersten, Karl, Uwe Bonsen en Jakob Tholund e.o.Föhr. Geschichte und Gestalt einer Insel (1971)K. Boelens35 (1973) 51-52
Keyser, S.Het Tessels (1952)G.A. Gezelle Meerburg14 (1952) 128
Kingma, TacoBitgum. De skiednis fan Bitgum en Bitgummole (1988)S. Zijlstra55 (1993) 48
Klooster, RienkGroninger Godgeleerdheid in Friesland 1830-1872 (2001)M.J. Aalders64 (2002) 171-173
Knibbe, MerijnLokkich Fryslân. Landpacht, arbeidsloon en landbouwproductiviteit in het Friese kleigebied, 1505-1830 (2006)Peter van der Meer72 (2010) 139-141
Knol, EggeDe Noordnederlandse kustlanden in de Vroege Middeleeuwen (1993)H. Halbertsma56 (1994) 306-309
Kocks, G.H., J.P. Vording, A. Beugels, H. Bloemhoff e.o.Woordenboek van de Drentse Dialecten: deel I A-L, deel II M-Z (1996, 1997)Klaas F. van der Veen60 (1998) 76-83
Kok, Paul Th.Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930 (2000)Johan Frieswijk64 (2002) 79-82
König, J.Verwaltungsgeschichte Ostfrieslands bis zum Aussterben seines Fürstenhauses (1955)P. Gerbenzon17 (1955) 206-208
Kooi, Jurjen van derVolksverhalen in Friesland (...) (1984)H.L. Cox48 (1986) 134-135
Kooi, Jurjen van derMyn herder is myn redder. Rijm in Friesland/Frysk Folksrym. Een overzicht (2011)Frits van der Kuip73 (2011) 195-197
Kooi, Jurjen van der und Babs A. Gezelle Meerburg [Hrsg.]Friesische Märchen (1990)Anke Joldrichsen53 (1991) 113-114
Kooi, Jurjen van der en Theo SchusterMärchen und Schwänke aus Ostfriesland (1993)Anke Joldrichsen57 (1995) 48-49
Kooy, G. A.Het echec van een 'volkse' beweging. Nazificatie en denazificatie in Nederland 1931-1945 (1964)J.J. Spahr van der Hoek28 (1966) 45-46
Kooijmans, LuucLiefde in opdracht. Het hofleven van Willem Frederik van Nassau (2000)Jeroen Duindam62 (2000) 268-270
Koolman, Anton en Harm WiemannOstfriesische Geschichte, Tl. I (1951)J.J. Kalma13 (1951) 196
Kramer, P.Naï Seelter Woudebouk. Neues Friesisches Wörterbuch. Nij Seelter Wurdboek I. A-E (1992)Frits van der Kuip55 (1993) 102-103
Kroes, JochemDe Gietersen in Friesland. De migratie van Noordwest-Overijsselse turfgravers naar het Friese laagveengebied in de tweede helft van de 18e eeuw (1996)H. Oldenhof59 (1997) 121-122
Krogmann, WillyHelgolander Wörterbuch, Band I (1957)H.T.J. Miedema20 (1958) 244
Krol, Jelle en Popke van der ZeeBeowulf (1984)Rolf H. Bremmer Jr47 (1985) 46-47
Krul, S.Jubbega: de geschiedenis van de Kompenije tot 1940 (1987)Lammert G. Jansma52 (1990) 221-222
Kuhn, H.Der Name der Friesen (1963)A. Russchen27 (1965) 1-11
Kuip, Frederik Johan van derDe Burmania-sprekwurden. Santjinde-ieuske Fryske sprekwurden ferklearre en yn har tiid besjoenMarijke Spies70 (2008)
Kuiper, YmeAdel in Friesland 1780-1880 (1993)H. Feenstra55 (1993) 212-213
Kuiper, K.Schets van het Westfriesche Dialect (1952)G.A. Gezelle Meerburg14 (1952) 127
Kunst, R., M. Schroor en H. Spanninga (red.)Leeuwarder Historische Reeks (1990)M.J. van Lennep55 (1993) 218
Kunst, René [eindred.], Goffe Jensma, Paul Th. Kok, Yme Kuiper, Meindert Schroor, Hotso Spanninga en Rolf van der WoudeLeeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland (1999)Rob van der Laarse63 (2001) 32-34
Künzel, R.E., D.P. Blok en J.M. VerhoeffLexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200 (1989)Karel F. Gildemacher52 (1990) 151-154
Layendecker, L., L.G. Jansma en C.H.A. Verhaar (red.)Experiences and Explanations. Historical and sociological essays on religion in everyday life (1990)Hans Jonker53 (1991) 207-209
Lambooij, H.Th.M. en J.A. Mol (red.)Vitae Abbatum Orti Sancti Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland (2001)Ineke van ’t Spijker65 (2003) 64-67
Lambooij, Th.Trije lieten fan Dr. O. Postma (1952)G.A. Gezelle Meerburg15 (1953) 31
Lambooij, Th.P.A.Leeuwarden musiceert. Anderhalve eeuw muziekleven in de Friese Hoofdstad 1780-1940 (1974)Y.N. Ypma36 (1974) 269-272
Lang, A.W.Das Juister Watt (1955)M. Wiegersma19 (1957) 47
Lang, ArendKleine Karten geschichte Frieslands zwischen Ems und Jade (1962)M. Wiegersma26 (1964) 75
Langen, G.J. deMiddeleeuws Friesland. De economische ontwikkeling van het gewest Oostergo in de vroege en volle middeleeuwen (1992)J.A. Mol55 (1993) 214-215
Langeveld, H.J.Protestants en Progressief. De Christlijk-Democratische Unie 1926-1946 (1988)Bertus Mulder55 (1993) 216-217
Laverman, JantFeroaring yn byld en bân. Fryske bernepoëzij yn de tweintichste ieu (2000)Harry Bekkering64 (2002) 82-84
Lebecq, St.Marchands et navigateurs frisons du haut moyen âge (1983)H. Halbertsma49 (1987) 152-165
Leerssen, JoepDe bronnen van het vaderland. Taal, literatuur en de afbakening van Nederland, 1806-1890 (2006)Rients Faber68 (2006) 178-182
Leest, Marco van der en Titus van 't Veer (red.)Rûge gids van de Friese popmuziek (2007)Beart Oosterhaven72 (2010) 144-145
LeeuwarderLeeuwarder Historische Reeks I (1987)M.J. van Lennep51 (1989) 50-51
Liemburg, JohannekeFedde Schurer. Biografie van een Friese koerier (2010)Joke Corporaal72 (2010) 300-304
Littell, Franklin H.A Tribute to Menno Simons (1961)J.A. Brandsma24 (1962) 277-278
Lokin, J.H.A., C.J.H. Jansen en F. BrandsmaHet Rooms-Friese recht. De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw (1999)Theo Veen62 (2000) 270-277
Löning, GebhardOstfriesische Geschichte, Tl. II (1951)J.J. Kalma14 (1952) 31
Loor, H.D. deNieuw Nederland loopt van Stapel. De Oxford Groep in Nederland, een sociale beweging in het interbellum (1986)Lammert G. Jansma53 (1991) 65-67
Louman, J.P.A.Een geschiedenis van de waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970 (2007)Piet Hemminga en Hein Ehrhardt69 (2007) 122-128
Lucas, Henry S.Netherlanders in America (1955)Y. Poortinga19 (1957) 233-238
Lucas, Henry S.Dutch immigrant memoirs and related writings (1955)Y. Poortinga19 (1957) 233-238
Markey, Thomas L.Germanic Dialect Grouping and the Position of Ingvaeonic (1976)H.T.J. Miedema41 (1979) 359-360
Markey, Thomas L.A North Sea Germanic Reader (1976)H.T.J. Miedema41 (1979) 359-360
Markey, Thomas L.Frisian (1981)H.D. Meijering43 (1981) 212-215
Martin, H.Vroeg-middeleeuwse zandstenen sarcophagen in Friesland en elders in Nederland (1957)H. Halbertsma19 (1957) 241-244
Meer, D.J. van derGrafschriften tussen Flie en Lauwers, IV. Menaldumadeel (1959)J.J. Spahr van der Hoek22 (1960) 95-96
Meer, D.J. van derBoerderijenboek Hennaarderadeel 1511-1698 (2004)Karel F. Gildemacher67 (2005) 120-124
Meer, G. van derFrisian 'breaking'. Aspects of the origin and development of a sound change (1985)B. Sjölin47 (1985) 144-146
Meer, P.L.G. van derOpkomst en ûndergong fan in boerebedriuw ûnder Achlum. De famylje Hibma 1697-1824 (2001)Maili Blauw67 (2005) 125-128
Meij, G.J. van derKanttekeningen bij het Oera Linda Boek. Een afspiegeling van de taalgeleerdheid, denkbeelden en schrijfstijl van dr. J.H. Halbertsma, doopsgezind predikant te Deventer (1978)A.H. Huussen Jr43 (1981) 162-163
Meijering, H.D.Chindh uuirdit uns chiboran. Over het woord kind in het Oudere Duits (1985)Tette Hofstra48 (1986) 59-60
Meijering, H.D.Oudfriese kronieken uit het handschrift Leeuarden R.A. Schw. 3992 (1986)H. Bruch51 (1989) 180-182
Meyer, G.M. deDe stadsrekeningen van Deventer, dl. II (1971)K. de Vries34 (1972) 150
Meyer, G.M. deDe stadsrekeningen van Deventer, dl. III (1973)K. de Vries36 (1974) 267
Meyer, J.Tussen Götterdammerung en Morgenrood (1951)J.J. Kalma14 (1952) 31
Meihuizen, H.W.Menno Simons: IJveraar voor het herstel van de Nieuwtestamentische Gemeente, 1496-1561 (1961)J.A. Brandsma23 (1961) 102-103
Mellema, L.Schiermonnikoog, lytje pole (1973)Fedde Dykstra36 (1974) 135-136
MennonitischesMennonitisches Lexikon. 3. Band (1938-59)J.A. Brandsma22 (1960) 98-99
Mensonides, H.M.Historische wandeling door Leeuwarden (1957)M.J. van Lennep19 (1957) 244-245
Miedema, H.T.J.Paedwizers fan de Fryske filology (1961)P.J. Meertens24 (1962) 157-160
Möhlmann G. und J. KönigGeschichte und Bestande des Niedersachsischen Staatsarchivs in Aurich (1955)P. Gerbenzon18 (1956) 221-222
Möhlmann G.Norder Annalen (1959)J.J. Spahr van der Hoek23 (1961) 159
Mol, J.A.De Friese huizen van de Duitse orde. Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap (1991)B.J.P. van Bavel54 (1992) 136-137
Mol, J.A.Friezen en de zeggenschap over hun kerken in de Middeleeuwen. Rede (…) Universiteit Leiden op 5 maart 2004 (2004)D.J. Henstra66 (2004) 299-300
Mol, J.A. (ed.)Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw (1994)J.A. Kossman-Putto59 (1997) 38-41
Mol, J.A., P.N. Noomen en J.H.P. van der VaartAchtkarspelen-Zuid/Eestrum. Een historisch-geografisch onderzoek voor de landinrichting (1990)Meindert Schroor54 (1992) 145-147
Molen, S.J. van derDe voorspellingen van Intje Janszoon, der Friezen volks-profeet, bezien in het licht van zijn tijd (1952)J.J. Kalma14 (1952) 160
Molen, S.J. van derOnder Allard's klokslag (1957)H.S. Buwalda19 (1957) 188-189
Molen, S.J. van derVissers van Wad en Gat (1962)Y.N. Ypma24 (1962) 276-277
Molen, S.J. van derAchtkarspelen. In lêsboek oer de geakunde fan in Wâldgemeente (1962)J.J. Spahr van der Hoek25 (1963) 234
Molen, S.J. van derDe Hindelooper Woonkultuur (1967)W. le Fèbre30 (1968) 13-29
Molen, S.J. van derProfiel van een waterland (1974)K. de Vries37 (1975) 365-366
Molen, S.J. van derTurf uit de Wouden (1978)P. van Schaik41 (1979) 252-253
Molen, S.J. van derUileborden (1981)J. van der Kooi44 (1982) 186-187
Molen, S.J. van der'En ús Harke mei syn kleare kop' 65 jier Winterjûnenocht (1984)Andrys Stienstra48 (1986) 56-58
Mombarg, BertHouden van kippen. Een historisch-sociologische analyse van de georganiseerde raspluimveeteelt (2000)Beart Oosterhaven65 (2003) 78-81
MonumentaMonumenta Frisica, nr. 10-14 (1966, 1967, 1968)Y.N. Ypma23 (1970) 216
Moolenbroek, Jaap vanMirakels historisch. De exempels van Caesarius van Heisterbach over Nederland en Nederlanders (1999)J.A. Mol64 (2002) 166-168
Mulder-Radetzky, R.L.P. en B.H. de VriesGeschiedenis van Oranjewoud. Van vorstelijk lustslot tot voorname buitenplaatsen (1989)Yme Kuiper52 (1990) 217-219
Mulder-Radetzky, Rita en Barteld de VriesWeidum, dorp van staten: geschiedenis van de bezittingen van de familie Buma (1994)H. Feenstra56 (1994) 313-314
Munske, Horst Haider (Hrsg.)Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies (2001)Eugenius H. Bary67 (2005) 33-39
NeêrlandsNeêrlands Volksleven. Tijdschrift van het Ned. Volkskundig Genootschap (...) (1953)Dam Jaarsma16 (1954) 64
NeuesNeues Bauen in Ostfriesland, Zeitschrift Ostfriesland, nr. l (1957)D. Tuinstra19 (1957) 187-188
Nicolai, H.De Kingma-Kroniek, of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef (1997)C.A. Tamse59 (1997) 230-232
Nieuwland, Jeanette"De Friezen gedenken zijn wonderbare daden …. De functie van wonderen in de Friese kersteningstijd". Yn: Utrechtse Historische Cahiers 12 (1991)Anneke B. Mulder-Bakker53 (1991) 210-211
Nieuwland P. (red.)De archieven in Fryslân (1987)Jetze A. Dijkstra50 (1988) 118-119
Nieuwland, P. A. Pietersma en O. KuipersInventaris van de archieven van de gewestelijke bestuursinstellingen in Friesland (1795-1813) (1815) (1988)H. Boels51 (1989) 48-49
Nijdam, H.Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland. Een studie naar de Oudfriese boeteregisters (2008)Henk D. Meijering72 (2010) 276-285
Nijenhuis, W.J.De Nijenhuzen fan Skoatterlân (1986)R. van der Ley54 (1992) 211-212
NordNord Friesland, Zeitschrift für Kultur. Politik. Wirtschaft (1965)J.J. Spahr van der Hoek28 (1966) 96
Nordfriesiche Wörterbuchstelle (red.)Fering-Öömrang Wurdenbuk. Wörterbuch der friesischen Mundart von Föhr und Amrum (2002)Henk Wolf67 (2005) 229-236
Nubé A.H. en R. StrikwerdaDe Veefokkerij in Friesland (1961)J.J. Spahr van der Hoek24 (1962) 70
Obreen, H.T.Dokkum, inventaris der archieven (1959)H.G.W. van der Wielen22 (1960) 96-97
Obreen, H.T.Makkum en de westkust van Friesland (1965)Y.N. Ypma29 (1967) 235-236
Obreen, H.T.Harlingen, inventaris der gemeente-archieven (1968)H.G.W. van der Wielen32 (1970) 53-55
Oldenhof, H.J.In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo (1967)C. van der Woude30 (1968) 208-210
Oldenhof, H.J.In brêge dy't bliuwt. Oer de skiednis fan de parochy Easterwierrum (1978)Y.N. Ypma42 (1980) 96-97
Olst, E.L. vanUilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderijonderzoek in Nederland 1914-1934 (1991)Andreas Eiynck54 (1992) 201-203
Oosterhout, M.Snitser Recesboeken 1490-1317 (1960)K. de Vries23 (1961) 234-236
Oppewal, Teake, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol en Tineke Steenmeijer-Wielenga (red.)Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)Goffe Jensma69 (2007) 132-138
OratioOratio pro nova juridicae facultatis Groningae instituta praelectione (...) (1967)K. de Vries32 (1970) 165
Ornée, W.A.Ik vind het een mooi boek (1966)D.A. Tamminga29 (1967) 240
OstfrieslandOstfriesland, Mitteilungsblatt der Ostfr. Landschaft und des Ostfr. HeimatvereinsJ.J. Kalma13 (1951) 164
Overdiep, G. en J.C. TjessingaDe Rechtsomgang van Franekeradeel 1406-1438 (1950)O. Postma13 (1951) 149-156
OverzichtEen overzicht over 75 jaar Gereformeerde kerk te Hantum ca. 1889 tot 1964 (1964)J.J. Kalma29 (1967) 180-183
Pahl, RayAfter Succes. Fin-de-Siècle Anxiety and Identity (1995)L.G. Jansma57 (1995) 321-322
Pellenbarg, P.H.Bedrijfsrelokatie en ruimtelijke kognitie. Onderzoekingen naar bedrijfsverplaatsingsprocessen en de subjektieve waardering van vestigingsplaatsen door ondernemers in Nederland (1985)Kees Verhaar49 (1987) 59-62
Petersen, Adeline, Bo Sjölin, Alastair G.H. Walker en Ommo WiltsFreesk Uurdebuk-Wörterbuch der Wiedingharder Mundart (1994)Klaas F. van der Veen57 (1995) 125-127
Petry, M.J. (red.)Wijsgerige werken Frans Hemsterhuis (2001)Peter Sonderen64 (2002) 315-318
PhilologiaPhilologia Frisica Anno 1959 (1960)K. Roelandts23 (1961) 157-158
PhilologiaPhilologia Frisica Anno 1996. Lêzingen fan it fjirtjinde Frysk Filologekongres 23, 24 en 25 oktober 1996 (1998)Sytze T. Hiemstra61 (1999) 63-67
Piebenga, J.It eigen aerd fan de Súdwesthoeke (1953)H.G.W. van der Wielen16 (1954) 262-264
Piebenga, J.De havens van de Waddenkust (1956)M. Wiegersma18 (1956) 224
Piebenga, J.Bergtoppen in de oceaan, land en volk van de Faröer (1958)G.A. Gezelle Meerburg21 (1959) 211
Pietersen, L.Friesland in en rond het perk (1956)J.J. Spahr van der Hoek18 (1956) 226-227
Pietersen, L.De toekomstige leerkrachten en het Fries (1974)K. de Vries37 (1975) 367
Pietersen, L.Taalsociologie (1976)P.H. van der Plank38 (1976) 135
PlakIt plak fan it Frysk yn it ûnderwiis (1968)K. Elzinga32 (1970) 55-56
Ploeg, D.T.E. van derDantumadiel. Hoe't it wie en hoe't it is (1957)J.J. Spahr van der Hoek19 (1957) 247
Ploeg, D.T.E. van derStinzeplanten yn Fryslân (1972)H. Heidinga35 (1973) 46-47
Poort Jzn., J.Harlingen in de loop der eeuwen (1954)J.J. Kalma16 (1954) 262
Popkema, Anne Tjerk (red.)Fon Jelde. Opstellen van D.J. Henstra over middeleeuws Frisia (2010)Riemer Janssen73 (2011) 153-157
Popkema, J.Psalmbewurkingen yn it Frysk (1983)H.J. Brouwer46 (1984) 258-259
Popkema, J.Grammatica Fries. De regels van het Fries (2006)Makoto Shimizu69 (2007) 142-149
Postma, F.Viglius van Aytta als humanist en diplomaat 1507-1549 (1983)W. Bergsma46 (1984) 201
Postma, F.Viglius van Aytta. De jaren met Granvelle 1549-1564 (2000)Guido Marnef67 (2005) 31-33
Postma, F. en J. van SluisAuditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und des Athenäums in Franeker 1585-1843 (1995)Theo Veen60 (1998) 142-163
Postma, J.S. (red.)Korte schets van mijn leeven. Jelle Sipkes (1978)C.P. Hoekema42 (1980) 97-98
Postma, J.S.Minnist, us? Vierhonderd jaar Doopsgezind lief en leed op het Friese platteland (1977)B.K. Homan42 (1980) 163
Postma, R.Dunegea. De skiednis fan in doarp tusken de marren (1987)T. Kingma53 (1991) 211-212
Prakke, H.J.Herleving der Koppermaandagviering? Eerherstel voor oud drukkersfestijn! (1953)J.J. Kalma16 (1954) 262
Prakke, H.J.Kerkgang om Nieuws (De Kerkespraak) (1955)J.J. Kalma17 (1955) 208
ProevenProeven van Lieuwe van Aitzema, 1600-1669 (1970)J.J. Woltjer34 (1972) 150-152
RapportRapport van de Provinciale Adviescommissie voor het Decentralisatievraagstuk (...) (1951)J.J. Spahr van der Hoek14 (1952) 32
Reershemius, GertrudNiederdeutsch in Ostfriesland. Zwischen Sprachkontakt, Sprachveränderung und Sprachwechsel (2004)Eric Hoekstra67 (2005) 236-242
Reinhardt, CarlVon Hamburg nach Helgoland (1959)M. Wiegersma25 (1963) 232
Reinsma, R. (gearst.)De Latijnse scholen in Friesland tussen 1815 en 1830 (1971)K. de Vries34 (1972) 154
Rentenaar, RobertVernoemingsnamen. Een onderzoek naar de rol van de vernoeming in de Nederlandse toponomie (1984)J.J. Spahr van der Hoek47 (1985) 47-48
Riecken, ClaasWörterbuch im Dornröschenschlaf. Zur Entstehung und Anlage des 'Nordfrisichen Wörterbuch' von Moritz Momme Nissen (1994)F.J. van der Kuip58 (1996) 190-193
Riecken, ClaasNordfriesische Sprachforschung im 19. Jahrhundert (1817-1890). Ein Beitrag zur Geschichte der Friesischen Philologie und der deutsch-dänisch-friesischen Nationalitätenfrage in Schleswig-Holstein (2000) Jan Noordegraaf66 (2004) 315-319
Riemersma, T.Sylabysjerring, nazzeljerring, assymyljerring (1979)J. Popkema43 (1981) 54-57
Riemersma, Tr.Proza van het platteland. Een onderzoek naar normen en waarden in het grotere Friese proza van 1855-1945 (1984)Dirk de Geest53 (1991) 203-205
Riemersma, Tr.Morfologie fan in trijetal folksferhaaltypen yn 'e samling folksferhalen fan Ype Poortinga. Co-Frisica V (1988)A.J. Dekker53 (1991) 65-66
Rij, H. vanQuedam Narracio de Groninghe, de Threnta, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcois Traiectensibus (Een verhaal over Groningen, Drente, Coevorden en allerlei andere zaken onder verschillende Utrechtse bisschoppen) (1989)H. Bruch52 (1990) 97-98
Rijn, J.G. van en C. SiebenRegionalisme en Oerheidsbelied. In ûndersyk nei de ynfloed fan regionalistyske easken op it oerheidsbelied yn en oangeande Fryslân, Wales en Bretagne (1991)S. Faber54 (1992) 212-213
Roarda, R.S.It Harnser Popta skaei fan plm. 1500 ôf (1960)J.J. Spahr van der Hoek23 (1961) 159
Robijn, VincentHet recht van een vrije Friese stad. De stadboeken van Bolsward (1455-1479) (2005)J.R.G. Schuur68 (2006) 170-174
Robra, GüntherMittelaltertiche Holzplastik in Ostfriesland (1959)J.J. Spahr van der Hoek22 (1960) 95
Rooy, J. deAls-of-dat (1965)D.A. Tamminga32 (1970) 214-215
Rooth, ErikZu den Bezeichnungen für 'Eiszapfen' in den Germanischen Sprachen (1961)P. Zylmann25 (1963) 170
Ruijven, E.C.M. vanOnderwijseffectiviteit in Fryslân. Onderzoek naar de onderwijsresultaten van de leerlingen en de kwaliteit van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Fryslân (2004)Jehannes Wijnstra68 (2006) 67-73
Roucoma, H.Dronrijps Memoriael (1986)D.J.M. Zeinstra50 (1988) 56
Russchen, A.Hyperborea. The North Sea Coast in Ancient Greek Sources (1974)P. Zylmann36 (1974) 269
Salomon, AlmuthGeschichte des Harlingerlandes bis 1600 (1965)Y.N. Ypma29 (1967) 238-239
Sanden, W.A.B. van derMens en moeras: veenlijken in Nederland van de bronstijd tot en met de Romeinse tijd (1990)E. Kramer54 (1992) 149-150
Sannes, H.Geschiedenis van het Bildt, I, II, IIIa, IIIb (1951-1956)J.J. Kalma19 (1957) 238-240
Santema, O.Alde doarpsgesichten, I, II (1971)J.J. Spahr van der Hoek34 (1972) 155-156
Santema, O. en Y.N. Ypma (red.)Skiednis fan Menameradiel (1972)J.J. Spahr van der Hoek35 (1973) 275-276
Sassen, A.Het Drents van Ruinen (1953)T. Hoekema15 (1953) 128
Saul, Carl TheodorLiebe kleine Stadt. Erinnerungen an Leer um die Jahrhundertwende (1953)J.J. Kalma17 (1955) 32
Schaaf, YpeLaarzen op de Lange Pijp. Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog (1994)Johan Frieswijk57 (1995) 49-52
Schenkeveld-van der Dussen, Riet (red.)Met en zonder lauwerkrans: schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850, van Anna Bijns tot Elise van Calcar (1997)Ph.H. Breuker62 (2000) 59-60
Schilstra, J.J.Dit land boven het IJ (1964)J.J. Spahr van der Hoek27 (1965) 200
Schippers, H.K.Hofkesjonge by tûke tinkers (1957)J.F. Koksma20 (1958) 241
Schoen, PeterTussen hamer en aambeeld. Edelsmeden in Friesland tijdens de Gouden Eeuw (2016)Wim Nys79 (2017) 126-129
Schomerus, J.G.Der Aufbau des Emsinger Bussregisters (1964)K. de Vries28 (1965) 199-200
Schönfeld, M.Nederlandse Waternamen (1955)P. Sipma18 (1956) 225-226
Schoot, A.K. van derHarich en Ruigahuizen in de loop der eeuwen (1963)J.J. Kalma29 (1967) 180-183
Schortinghuis, D.H.Cleyn eilant Rottum (1975)K. de Vries37 (1975) 366-367
Schroor, MeindertDe wereld van het Friese landschap (1993)Kerst Huisman56 (1993) 58-59
Schroor, MeindertGeschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo (2004)T.R.A. Simonides69 (2007) 120-122
Schroor, Meindert (ed.)Nieuwe Encyclopedie van Fryslân (2016)Pieter Duijff en Piet Hemminga79 (2017) 106-125
Schuttter, G. de, B. van den Berg, T. Goeman en T. de JongMorfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel 1 / Morphological Atlas of the Dutch Dialects. Volume 1 (2005)Eric Hoekstra69 (2007) 62-67
Siebs, Benno EideDie Porträtgrabsteine des Landes Wursten (1962)W. Dolk25 (1963) 169-170
Siefkes, WilhelmineOstfriesische Sagen (1951)J.J. Kalma14 (1952) 63
Sierksma, FokkeBern fan de ierde (1953)W. Kok15 (1953) 95
Sijens, DoekeSa’n tûzen blauwe skriften. Biografy fan Reinder Brolsma (2001)Goffe Jensma65 (2003) 67-73
Sijens, DoekeDouwe Kalma yn piama en oare stikken oer de Fryske literatuer (2004)Joke Corporaal67 (2005) 225-229
Sikkema, K.Fryslân yn in nutedop (1962)J.J. Spahr van der Hoek24 (1962) 218
Sikkema Sr, K. en K. Sikkema JrZwaagwesteinde, het ventersdorp op de Friese heide (1954)J.J. Kalma17 (1955) 62-63
Singelsma, J.B.De Klaverblêd-rige (1952)G.A. Gezelle Meerburg15 (1953) 31-32
Sipma, P.Fryske Nammekunde, I, Foar- en skaeinammen (1952)P.J. Meertens15 (1953) 30
Sytsema, JohannekeDe 17 Keuren en de 24 Landrechten in de Ommelander Rechtshandschriften (1998)Han Nijdam61 (1999) 217-220
Sjölin, B.'Min Frysk'. Een onderzoek naar het ontstaan van transfer en 'Code-switching' in gesproken Fries (1976)J. Popkema39 (1977) 266-269
Sjölin, Bo, Alastair G.H. Walker, Ommo WiltsFrasch uurdebök / Friesisches Wörterbuch (1988)Klaas F. van der Veen52 (1990) 38-39
Sluis, Jacob vanHerman Alexander Röell (1988)Michiel Wielema51 (1989) 178-180
Sluis, Jacob vanBibliotheca Hemsterhusiana. Het boekenbezit van Tiberius en Frans Hemsterhuis, met genealogie en bibliografie (2001)Peter Sonderen64 (2002) 315-318
Sluis, Jacob van (ed.)Balthasar Bekker. Beschrijving van de reis door de Verenigde Nederlanden, Engeland en Frankrijk in het jaar 1683 (1998)Kees van Strien61 (1999) 129-132
Sluis, Jacob van en Gerrit van der Meer (bes.)Hessel Vegelin van Claerbergen. Mémoires (2004)Rients Faber67 (2005) 45-46
Sluis, Jacob van en Ferenc PostmaHerman Alexander Roëll und seine ungarische Studenten (1990)Otto S. Lankhorst57 (1995) 44-45
Smeding, T.U.School in de steigers. De wording van de Friese lagere school in de periode 1800-1857 (1987)N.F. Noordam51 (1989) 45-47
Smit F.R.H.De slach by Boksum, 17 jannewaris 1586, djiptepunt yn de oarloch fan 1580 oant 1594 (1986)G. Overdiep49 (1987) 169-170
Spaans, JokeArmenzorg in Friesland 1500-1800. Publieke zorg en particuliere liefdadigheid in zes Friese steden: Leeuwarden, Bolsward, Franeker, Sneek, Dokkum en Harlingen (1997)Maarten Prak62 (2000) 120-122
Spahr van der Hoek, J.J.De Heidedorpen in de Noordelijke Wouden (1960)L.H. Bouma23 (1961) 155-156
Spahr van der Hoek, J.J.Fryske stinzen (1962)K. de Vries25 (1963) 165-166
Spahr van der Hoek, J.J.Achtkarspelen. Oars as oars? (1992)J.R.G. Schuur55 (1993) 42-45
Spahr van der Hoek, J.J. (einred.)Geakunde Wûnseradiel (1969)O. Santema32 (1970) 217-218
Spahr van der Hoek, J.J. en Y.N. YpmaTietjerksteradeel. Bydrage ta de sosiale skiednis fan de Wâlden (1978)H.D. de Vries Reilingh41 (1979) 253-256
Spoelstra, Janneke, Jantsje Post, Arjan HutPrisma-Woordenboek Fries (2007)Anne Dykstra69 (2007) 150-153
Spyksma, J.De smalle marge. Een exemplarisch praktijkonderzoek naar het ontwikkelen van een beïnvloedingsmethode voor maatschappijkritische politiek actieve groepen (1994)Piet Hemminga57 (1995) 318-320
Staverman, M.Buitenkerkelijkheid in Friesland (1954)J.J. Kalma17 (1955) 63-64
Steenmeijer-Wielenga, T.J.Ds. J.S. Bakker en het Westerschellingers. Terschellinger gedichten van ds. J.S. Bakker (1802-1863) met de woordenlijst die hij voor J.H. Halbertsma heeft ingevuld (1972)Jo Smit35 (1973) 49
Steensen, ThomasDie Friesische Bewegung in Nordfriesland im 19. und 20. Jahrhundert (1879-1945) (1986)A. Feitsma en A. Petersen54 (1992) 190-201
Stellingwerf, G.Workum op weg naar het heden (1972)Y.N. Ypma35 (1973) 44-45
Stoffelsma, R.J.Centrale Overheid en Regionale Welvaart (1992)Cees Gorter55 (1993) 41-42
Stracke, J.Juest, zur Kulturgeschichte des alten Eilands (1956)M. Wiegersma19 (1957) 46-47
Stracke, Johannes C.5 Jahrhunderte Arzt- und Heilkunst in Ostfriesland (1960)J.J. Spahr van der Hoek23 (1961) 160
StrafkampHet strafkamp voor Nederlanders in Wilhelmshaven. Dagboek en herinneringen januari-mei 1945. Bew. en ingel. door Oebele Vries (1990)Johan Frieswijk54 (1992) 208-209
Stupperich, RobertDas Münsterische Täufertum (1958)J.A. Brandsma22 (1960) 98
Taayke, ErnstDie einheimische Keramik der nördlichen Niederlande 600 v. Chr. bis 300 n. Chr. (1996)Gilles de Langen62 (2000) 219-225
TaalTaal en Tongval, tijdschrift voor de studie van de Nederlandse volks- en streektalen. Jrg. 12 (1960)E. Galama24 (1962) 217-218
Talstra, FransLangs Nederlandse orgels. Groningen, Friesland, Drenthe (1979)Th. Lambooij42 (1980) 98-100
Tamminga, D.A.Op 'e taelhelling, losse trochsneden fan Frysk taellibben, I (1963)G.A. Gezelle Meerburg28 (1966) 44-45
Telgenhof, A.Psalmen en gezangen in het negentiende eeuwse Friesland. Ds. G.J. Gobius du Sart en zijn strijd tegen het verplichte Evangelische gezang (2007)Liuwe H. Westra72 (2010) 274-275
Thomas, HermannOstfriesische Geschichte Tl. IV (1951)J.J. Kalma13 (1951) 196
Thomas, HermannOstfriesland. Eine geographische Heimatkunde (1952)M. Wiegersma15 (1953) 159
Tiersma, Pieter MeijesFrisian Reference Grammar (1985)Geart van der Meer48 (1986) 56-58
Tjepkema, K.Hoe boeren het bolwerken. De Friese Landbouw- coöperatie 1945-1985 (1985)H. van der Molen49 (1987) 124-127
UtjeftenDe útjeften fan it Frysk Ynstitút to Grins (1963)E. Galama26 (1964) 71-72
Vaart, Jacob H.P. van derBoerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland (1999)Dirk Strijker62 (2000) 136-137
Vaart, Jacob H.P. van der en D. de VriesHistorische plattegronden van Nederlandse steden, deel 11.1. De Elf Steden van Friesland. Het eerste deel: Dokkum, Harlingen, Hindeloopen, Stavoren en Workum (2006)Martijn Storms72 (2010) 271-273
Veenbaas, Redbad e.o.Jongeren op straat. Jongerenwerk in de jaren tachtig (1986)Kees Verhaar49 (1987) 121-123
Veenstra, TsjerkWolters' Fries in je pocket (2005)Hindrik Sijens68 (2006) 165-166
Velden, Bastiaan David van derWaar gaan wij heen met het Fries?' Het gebruik van de Friese taal in het juridische en in het bestuurlijke verkeer in de laatste twee eeuwen (2004)Bertus Mulder68 (2006) 63-67
Velden, H. van derFinanciële toegankelijkheid tot gezondheidszorg in Nederland, 1850-1941. Medische armenzorg, ziekenfondsen en de verenigingen voor ziekenhuisverpleging op nationaal en lokaal niveau (Schiedam, Roordahuizum en Amsterdam) (1993)Ben Gales59 (1997) 49-51
Velden, W. van der en E. Wever (red.)Nederland is meer dan de Randstad. De economische emancipatie van overig Nederland (1995)Kees Verhaar60 (1998) 169-170
Vellinga, E.Keysers orkena. Bijdragen tot de geschiedenis van het notariaat in de provincie Friesland van de aanvang af (midden 15e eeuw) tot de invoering van de Franse wetgeving (1811) (1995)B.S. Hempenius-van Dijk59 (1997) 175-178
Venema, AdriaanSchrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3a. De kleine collaboratie (1990)Johan Frieswijk55 (1993) 142-144
Verhaar, C.H.A.Achtkarspeler JWG-ers en in streekeigen kultuer. Undersyk nei de ynfloed fan de streekeigen kultuer fan Achtkarspelen op it hâlden en dragen fan dielnimmers oan de JeugdWerkGarantie-wet (1997)D.P. Keizer61 (1999) 68-70
Verhaar (red.), C.H.A., M.P.M. de Goede, J.A.C. van Ophem en A. de VriesFrisian Long-term Unemployment (1990)Jouke van Dijk54 (1992) 143-145
Verhaar, C.H.A., L.G. Jansma, M.P.M. de Goede, J.A.C. van Ophem en A. de Vries (eds.)On the Mysteries of Unemployment: Causes, Consequences and Policies (1992)Jonathan Gershuny57 (1995) 314-317
Verhaar, C.H.A. and P.M. de Klaver [eds.]The functioning of economy and labour market in a peripheral region – the case of Friesland (1994)R.E. Pahl57 (1995) 317-318
Verhaar, C.H.A. & P.M. de Klaver [eds.]The functioning of economy and labour market in a peripheral region – the case of Friesland (1994)Lambert van der Laan59 (1997) 240-242
Verhaar, C.H.A., P.M. de Klaver, M.P.M. de Goede, J.A.C. van Ophem en A. de Vries (red.)On the challenges of unemployment in a regional Europe (1996)Jarig van Sinderen62 (2000) 281-286
Verhoef, L.H.J. en F.W.M. BoekemaLocale initiatieven; naar een nieuwe conceptie van regionale ontwikkelingen in theorie en praktijk (1986)C.L. Heijboer51 (1989) 234-236
Verhoeven, G. en J.A. MolFriese testamenten tot 1550 (1994)J.A. Kossmann-Putto57 (1995) 54-56
Versloot, A.P.'Fuß' und 'Bein' in den modernen friesischen Mundarten. Eine strukturell-semantische Untersuchung (1994)M. Philippa58 (1996) 50-53
Versloot, Arjen P.Mechanisms of Language Change: Vowel Reduction in 15th Century West Frisian (2008)Wilbert Heeringa73 (2011) 162-168
Versluys, Michiel, Ricus Engelmoer, Dirk Blok, René van der Wal m.m.v. Joop-Niek IJnsen [samenst.]Vogels van Ameland (1997)Kees Camphuysen 60 (1998) 166-167
ViglianaVigliana. Bronnen, Brieven en rekeningen betreffende Viglius van Aytta (1975)K. de Vries38 (1976) 134
VijfentwintigVijfentwintig jaar Dialectbureau (1955)H.T.J. Miedema19 (1957) 95-96
Visser, J.Adel en 'Adel'’in de Staten van Friesland in de 17de en 18de eeuw (1961)J.J. Spahr van der Hoek24 (1962) 160
Visser, J.Album Collegii Studiosorum ex Gymnasia Leovardiensi (1626-1668) (1985)W. Bergsma49 (1987) 62-63
Visser, J. en G. van der PlaatGloria Parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649, 1651-1654 (1995)Luuc Kooijmans59 (1997) 174-175
Visser, M.S.E.Minne Simens en de Minnisten (1960)J.A. Brandsma23 (1961) 103-104
Visser, WillemThe Syllable in Frisian (1997)M. van Oostendorp60 (1998) 60-65
Visser, Willem en Siebren DykEilander Wezzenbúek. Woordenboek van het Schiermonnikoogs (2002)W. Martin66 (2004) 164-174
Vlagsma, Auke HendrikDe Friese orgels tussen 1500 en 1750. Een onderzoek naar de geschiedenis en de bouw van de orgels, de kasarchitectuur, de orgelmakers en de organisten (2003)Herman S.J. Zandt65 (2003) 189-194
Vleer, W.Tsj.Het Oera-linda boek en het ontstaan van het geslacht Over de Linden (1952)(G.A. Gezelle Meerburg15 (1953) 31
Vlas, C.Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980 (2001)Piet Hemminga64 (2002) 174-178
Vleer, W.Tsj.De Bottema's (1953)Y. Poortinga15 (1953) 128
Vleer, W.Tsj.De Talsma's en Tolsma's (1953)J.J. Kalma15 (1954) 32
Vliet, Pieter van derOnno Zwier van Haren (1713-1779). Staatsman en dichter (1996)Christien Boomsma59 (1997) 227-230
Vooys, A.C. de en J.M.G. KleinpenningBronnen voor het regionale onderzoek in Nederland (1963)Y.N. Ypma26 (1964) 348
Vredeman de Vries, HansHortorum formae': elegantes & multiplices formae (...) (1980)T.J. Piebenga43 (1981) 273
Vries, O. en B. S. Hempenius-van Dijk, P. Nieuwland en P. BaksDe Heeren van den Raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland, 1499-1811 (1999)Paul van Peteghem62 (2000) 131-134
Vries, OebeleHet Heilige Roomse Rijk en de Friese vrijheid (1986)E.H. Waterbolk49 (1987) 170-173
Vries, OebeleNaar ploeg en koestal vluchtte uw taal'. De verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot 1580) (1993)M.J. van der Wal58 (1996) 200-202
Vries, OebeleAsega, is het dingtijd? De hoogtepunten van de oudfriese tekstoverlevering (2007)Tom Johnston72 (2010) 125-129
Vries, Berend deDat Schipp 'Mannigfual' (1953)G.A. Gezelle Meerburg16 (1954) 64
Vries, Dirk J. de (red.)Sint Salvius op de terpen. Dronrijps heerlijk hoogtepunt (2002)D.J.M. Zeinstra67 (2005) 212-218
Vries, Gerben E. deDe opleiding van de christelijke onderwijzer. Het karakter van de protestants-christelijke onderwijzersopleidingen, in het bijzonder in Friesland 1880-1980 (2004)Bert Stilma68 (2006) 49-53
Vries, J. deWoordenboek der Noord- en Zuidnederlandse plaatsnamen (1962)J.J. Spahr van der Hoek25 (1963) 163-165
Vries, K. deHet Regiment Infanterie Johan Willem Friso (1966)Y.N. Ypma29 (1967) 184
Vries, K. de en J.P. Winsemius (red.)De Allerheiligenvloed 1570 (1970)L. Stienstra35 (1973) 47-49
Vries, Lyckle deWybrand de Geest (1982)J.J. Spahr van der Hoek45 (1983) 103-104
Vries, Tsj.Gs. deIt boek fan de Swan. Swannejacht en swannemerken yn Fryslân (1959)J.J. Spahr van der Hoek22 (1960) 100
Vries, W. deAs gele pompieren bigjinne to praten (1965)J.J. Kalma29 (1967) 180-183
Vries Reilingh, H.D. deDe Volkshoogeschool (1946)F.J. Bergstra10 (1948) 9-16
VrijeVrije Fries, De, dl. 45 (1962)Y.N. Ypma26 (1964) 272-275
VrijeVrije Fries, De, dl. 47 (1966)Y.N. Ypma29 (1967) 187-190
VrijeVrije Fries, De, dl. 48 (1968)Y.N. Ypma32 (1970) 46-48
VrijeVrije Fries, De, dl. 49 (1969)Y.N. Ypma32 (1970) 165-167
VrijeVrije Fries, De, dl. 50 (1970)Y.N. Ypma33 (1971) 51-52
Wadman, A.Fryske Fersleare (1953)Y. Poortinga15 (1953) 95-96
Wadman, A.Schola Alvini (1958)W. Kok22 (1960) 46
Wadman, AnneResinsjes en skôgingen 1950-1970 (1990)Tr. Riemersma53 (1991) 212-213
Walinga, HieleOer alles! Skiednis en ûntjouwing fan it Frysk damjen (2004)Gosse Blom67 (2005) 42-45
Walker, Alastair G.H.Die nordfriesische Mundart der Bökingharde: zu einer strukturell-dialektologischen Definition der Begriffe 'Haupt-', 'Unter'- und 'Dorfmundart' (1980)Klaas F. van der Veen45 (1983) 102-103
Waringa, N.J.Fryske Plantlore (1952)J.J. Kalma15 (1953) 96
Wassenaar, J.D.Th.Noordmans in Friesland. Bijdrage tot de biografie van een kerkvader (1999)Margriet Gosker63 (2001) 125-127
Waterbolk, E.H.Twee eeuwen Friese geschiedschrijving (1952)J.J. Kalma14 (1952) 159
Waterbolk, E.H.Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen (1981)Lammert Jansma44 (1982) 46-47
Waterbolk, E.H.Rond Viglius van Aytta. Enige brieven van zijn hand en enige opstellen (1980)Wiebe Bergsma44 (1982) 189-190
Waterbolk, H.T.Hauptzüge der eisenzeitlichen Besiedlung der nördlichen Niederlande (1962)A. Russchen27 (1965) 1-11
Wegener Sleeswijk, R.S. en L. OldersmaRechterlijk Friesland 1811-1999. Naamlijst leden rechterlijke macht, leden openbaar ministerie en griffiers (1999)Bastiaan D. van der Velden62 (2000) 134-136
Wenger, John Christian (ed.)The Complete Writings of Menno Simons (1956)J.A. Brandsma22 (1960) 97-98
Westerhof, Kl. (gearst.)Wylde hierren en oar proaza fan Piter Jelles Troelstra (1966)D.A. Tamminga29 (1967) 239
Wybenga, P.Bezettingstijd in Friesland, I, II, III (1970, 1975 en 1978)Sj. van der Schaaf41 (1979) 360-361
Wielandt, Gon'el en Hermann Schmidt (gearst.)Söl'ring Spreekuurter en wat Söl'ring Snak (1966)D.A. Tamminga30 (1968) 51
Wielen, H.G.W. van derFriesland door de eeuwen heen (1968)K. de Vries31 (1969) 6-9
Wiemann, Harm en Reinhard BehrnsOstfriesische Geschichte, Tl. III (1951)J.J. Kalma14 (1952) 160
Wijngaarden, R. vanDe Wergeaster bakkers (1970)L. Stienstra34 (1972) 153
Willibald en Klaas Bruinsma (oers.)It libben fan Bonifatius (Vita Bonifatii) (2004)Hinne Wagenaar67 (2005) 118-120
Wissing, P.W. van (red.)Gids voor genealogisch onderzoek in Nederland (1996)Pieter Nieuwland61 (1999) 216-217
Woltjer, J.J.Friesland in Hervormingstijd (1962)K. de Vries25 (1963) 166-169
Wouda, D.F.Over de afwatering van Friesland en haar geschiedenis (1951)J.J. Spahr van der Hoek14 (1952) 62-63
Woude, C. van derSibrandus Lubbertus (1963)G. Bakker29 (1967) 234-235
Woude, Rolf van derLeeuwarden 1850-1914. De modernisering van een provinciehoofdstad (1994)Pieter R.D. Stokvis58 (1996) 57-58
Wumkes, G.A.Tussen Flie en Borne. Schetsen uit de geschiedenis van Schellingerland (1968)M. Wiegersma32 (1970) 140
WurdboekWurdboek fan de Fryske taal. Woordenboek der Friese taal, deel I: a-behekst (1984)H. Niebaum48 (1986) 127-130
WurdboekWurdboek fan de Fryske taal. Woordenboek der Friese taal, deel II: behelje-blomskie; deel III: blomskikke-deule (1986)H. Niebaum51 (1989) 236-237
Zhluktenko, Yu.O. en A.V. DvuchzhilovFrizski Yazyk (1984)Oebele Vries47 (1985) 94-95
Zijlstra, S.Skiednis fan Eastdongeradiel (1992)J.J. Spahr van der Hoek55 (1993) 98-100
Zijlstra, S.Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande ca. 1380-1650 (1996)Paul Trio61 (1999) 126-129
Zondag, KoenLange oanrin, koarte sprong. Twatalich ûnderwiis yn Fryslân tusken 1800 en 1980 (2011)Peter van der Meer73 (2011) 198-199
Zondergeld, G.R.De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen (1978)J.J. Spahr van der Hoek41 (1979) 256-258
Zuidervaart, H.J.Speculatie, wetenschap en vernuft. Fysica en astronomie volgens Wytze Foppes Dongjuma (1707-1779) (1995)J.W. Buisman59 (1997) 41-44
ZwaagwesteindeZwaagwesteinde (1965)J.J. Kalma29 (1967) 180-183