Skip to main content

Dichtwedstriid Fryske Akademy

Yn it ramt fan Ljouwert-Fryslân 2018 skriuwt de Fryske Akademy in dichtwedstriid út. 

De tsien moaiste, aardichste, grappichste gedichten wurde útkeazen troch in sjuery en komme fan ein maaie ôf yn in tinte yn de binnentún fan de Fryske Akademy te hingjen, as ûnderdiel fan in permaninte útstalling yn de simmer.

Yn maart 2018 makket de sjuery in kar út de ynstjoerde gedichten. Der wurdt ien haadpriis útrikt (dinerbon fan 100 euro) en twa twadde prizen (VVV-cadeaubon fan 50 euro).

Gedichten kinne oant en mei woansdei 21 maart 2018 ynstjoerd wurde. 

Mear ynformaasje: