Skip to main content

Eveneminten

Jan

19

De goed besochte 'frouljuslêzingen' fiere dit winterskoft harren 60-jierrich jubileum mei in bysûnder programma.

Read more

Jan

20

Mei in lêzing fan Jacob Roep, 'De tsjerkeramen fan Hollum (It Amelân) yn in maritym-histoarysk perspektyf'. Lokaasje: Tresoar, Ljouwert.

Read more

Feb

15

Sympoasium en lansearring fan digitale kaarten fan 19de-iuwske Twintske buorkerijen yn HisGIS. Lokaasje: Museum Twentse Welle yn Ynskedee.

Read more

Apr

23

Call for Papers Deadline extended to January 8, 2017. The first Frisian humanities conference will be from April 23-26, 2018.

Read more

Apr

23

It earste Frysk Geasteswittenskiplik Kongres is fan 23 o/m 26 april 2018 yn de Ljouwerter Harmonie. Deadline oprop foar lêzingen: 8 desimber 2017.

Read more