Skip to main content
Sosjolooch Evelien Tonkens jout in lêzing yn ús jubileumprogramma op 13 maart 2018 (foto: Studio Aksento).

De Akademylêzingen belibje it kommende winterskoft har 60ste rige lêzingen. Dêrom is der ek in jubileumprogramma, op 13 maart 2018 yn De Harmonie. De Akademylêzingen binne foar elk tagonklik.

 

Organisaasje 

Wurkgroep Akademylêzingen

 

Opset en lokaasjes

De Akademylêzingen fine trije kear yn it winterskoft tagelyk plak yn Ljouwert en op 'e Jouwer.

Lêzing 1, moarns 10.00-12.00 oere (45 min lêzing, kofjeskoft, 45 min fragen/diskusje)
Lêzing 2, middeis 13.30-15.30 oere (45 min lêzing, teeskoft, 45 min fragen/diskusje)

 

Groep I, Ljouwert
Grand Café Restaurant De Koperen Tuin, Prinsetún 1, 8911 DE Ljouwert, tel. (058) 213 11 00

Groep II, De Jouwer
Party- en Sealesintrum It Haske, Vegelinswei 20, 8501 BA De Jouwer, tel. (0513) 41 52 81

 

 

Data en programma

DatumGroep I, LjouwertGroep II, De Jouwer
Tiisdei 21 novimber 2017
  1. Prof. Henk van Houtum (Radboud Universiteit Nijmegen) oer immigraasje
  2. Jelske Dijkstra (Fryske Akademy): Dwale troch it radio-argyf fan Omrop Fryslân
  1. Jelske Dijkstra (Fryske Akademy): Dwale troch it radio-argyf fan Omrop Fryslân
  2. Prof. Henk van Houtum (Radboud Universiteit Nijmegen) oer immigraasje
Freed 19 jannewaris 2018
  1. Dr. Jacob Klimstra (Senior Energy and Engine Specialist): Enerzjy, no en yn de takomst (pdf)
  2. Sophie van Steenderen (keunsthistoarika) oer Escher
  1. Sophie van Steenderen (keunsthistoarika) oer Escher
  2. Dr. Jacob Klimstra (Senior Energy and Engine Specialist): Enerzjy, no en yn de takomst (pdf)

 

Jubileum 60 jier Akademylêzingen yn De Harmonie

DatumDe Harmonie, Ljouwert
Tiisdei 13 maart 2018

13.30: Ynrin mei kofje/tee

14.00: Programma mei û.o. sosjologe Evelien Tonkens: Toegang tot kennis heeft geleid tot meer ontwikkeling en emancipatie, en muzyk fan Tet Rozendal

16.15: Neisit mei hapke en drankje (oant 17.00 oere)

Kosten en opjefte

Op dit stuit is opjaan allinne noch moogik foar it jubileumsympoasium yn De Harmonie te Ljouwert op tiisdei 13 maart 2018. Wa't him of har earder al opjûn hat foar de hiele rige, hoecht dat net wer apart te dwaan foar it jubileumsympoasium.

Opjefte fia ynternet

Opjaan en beteljen fia ynternet hat ús foarkar en kin fia dit opjefteformulier (klik). Nei it beteljen krije jo in befêstiging fan jo opjefte fia e-mail.

 

Telefoanysk opjaan

Kinne jo net ynternetbankiere dan is telefoanyske opjefte mooglik: belje (058) 213 14 14. Wy wolle graach jo namme (en eventueel famkesnamme), adres en postkoade en telefoannûmer. Meitsje tagelyk mei de opjefte € 20,00 oer op rekkennûmer: NL 30 RABO 0130 5496 81 fan de Fryske Akademy te Ljouwert û.f.f. Akademylêzingen, namme, jubileum 13 maart 2018. As de betelling definityf is, wurdt jo namme op de dielnimmerslist setten. De uterlike datum fan opjefte is 2 maart 2018.