Skip to main content

Event detail

Akademylêzingen seizoen 2021-2022

Mei grutte spyt berjochtsje wy jo dat der besluten is om de hiele rige Akademylêzingen fan 2021-2022 net trochgean te litten. Dit jildt ek  foar de ferfangende lêzing fan 13 maaie 2022. Sjoen de omstannichheden rûnom it Koroanafirus liket it ús net goed om byelkoar te kommen. 


Foar it winterskoft 2022-2023 hoopje wy wer in moai programma gear te stallen.