Skip to main content

Akademylêzingen skowe troch

Foar it 63ste winterskoft fan de Akademylêzingen, is in programma gearstald, lykas foargeande jierren. Fanwegen de noch altiten jildende koroanamaatregels is opjaan op dit stuit lykwols noch net mooglik. De earst plande datums hawwe wy oanpast. Wy hawwe no de hope dat de lêzingen holden wurden kinne op tiisdei 19 jannewaris 2021, freed 12 maart 2021 en op in noch neier te bepalen datum yn de maitiid fan 2021. Sadree't opjefte hjirfoar mooglik is, sil dat op ús website oanjûn wurde.

Lêste lêzingedei fan 2019-2020
Fanwegen de koroanamaatregels koe de lêste lêzingedei fan seizoen 2019-2020 net holden wurde op tiisdei 17 maart. De lêzingen fan prof. dr. ir. Pier Vellinga en prof. dr. ir. Eline van der Beek binne doe earst trochskood nei tiisdei 6 oktober 2020. Dy dei ferfalt lykwols ek. De lêzingen sille no – as it kin – yn de maitiid fan 2021 holden wurde.