Skip to main content

Nijsberjocht sykje

Nijsargyf

Oct

19

Oant koartlyn wiene der gjin logopedyske ynstruminten foarhannen om de klankferwerving by jonge Frysktalige bern te ûndersykjen. Dêrom is der no in Fryske ferzje fan de Speakaboo-app ûntwikkele.

Read more

Oct

19

Sneon 16 oktober wie de presintaasje fan de blomlêzing ‘Do draachst de leafde oan’. Literatuer fan Fryslân troch in rôze bril / Jij draagt de liefde aan, Literatuur van Friesland door een roze bril.

Read more

Oct

11

Wolle jo de Akademydei nochris sjen? De fideo is no online.

Read more

Oct

08

Gearfetting fan it rapport Taalvariatie in Zuid-Lauwersland.

Read more

Oct

01

Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen,1250-1580.

Read more

Sep

29

Akademylêzingen 2021-2022 geane troch. Opjefte kin oant 25 oktober 2021.

 

Read more

Sep

20

Freed 10 septimber is op de Akademydei de blomlêzing út it wurk fan Jouwert Jouwertsma presintearre: Lang haw 'k net nei skoalle west.

Read more

Sep

17

Wat soe it moai wêze dat dyn telefoan Frysk ferstiet en prate kin! Takomstmuzyk? Der wurdt al oan wurke en wy hawwe dyn stipe derby nedich!

Read more

Jul

01

1 july 2021 - De 11de Dei fan de Fryske Taalkunde is op freed 19 novimber 2021. Wy roppe elk op om him of har oan te melden foar in lêzing.

Read more

Jun

24

Mei de publikaasje 'Frisians of the Early Middle Ages' wurde de 'Friezen' tusken de oare iermidsiuwske groepen en kultueren fan Noardwest-Europa pleatst en op it ynternasjonale wittenskiplike poadium set.

Read more

May

18

De Keetje Hodshon Prijs 2021 is takend oan dr. Evelyn Bosma foar har proefskrift.

Read more

Mar

25

De kaarten út 1832 fan de Noard-Hollânske kust, mei ynformaasje oer perseeleigeners en de hichte fan de betelle belesting, steane no op HisGIS.

Read more

Mar

24

24 maart 2021 - De game BabelAR is beskikber! Mei BabelAR sjogge learlingen de wearde fan harren (thús)talen en aktivearje se harren taalkennis.

Read more

Jan

22

22 jannewaris 2021 - De Fryske Akademy en it Fries Sociaal Planbureau sille ûndersyk dwaan nei de 'Brede Wolfeart' yn it Feangreidegebiet.

Read more

Dec

17

De twajierlikse skripsjepriis fan de Fryske Akademy is wûn troch histoarikus Sian Wierda fan De Jouwer.

Read more

Dec

03

3 desimber 2020 - De Ried fan Tafersjoch beneamt dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm ta nije direkteur-bestjoerder.

Read more

Sep

22

22 septimber 2020 - De 63ste rige Akademylêzingen - seizoen 2020-2021- skoot troch nei 2021-2022.

Read more

May

15

15 maaie 2020 - De tredde Agri&Foodscan Fryslân is ferskynd, kennis en ynnovaasje yn de transysje nei duorsumheid steane dêryn sintraal.

Read more

Apr

02

2 april 2020 - De Fryske Akademy hat in wurdlist opsteld mei frekwinte wurden dy't te meitsjen hawwe mei de koroanaútbraak.

Read more

Mar

16

16 maart 2020 - Yn ferbân mei de Corona-maatregels is de Fryske Akademy foarearst ticht.

Read more

Mar

13

13 maart 2020 - Fanwegen de maatregels oangeande it Coronafirus ferfalle alle eveneminten fan de Fryske Akademy oant en mei 6 april

Read more

Mar

06

6 maart 2020 - Sûnt heal febrewaris hawwe al 200 minsken it kwalifikaasjediktee makke, dat kin noch oant 16 maart

Read more

Feb

25

25 febrewaris 2020 – De tredde Letterkundedei is op 6 novimber 2020, diskear y.g.m. Tresoar. It tema is Befrijing yn 'e Fryske Literatuer.

Read more

Feb

03

3 febrewaris 2020 - Der is dit jier wer in Grut Frysk Diktee, op 21 april. It diktee wurdt diskear skreaun troch de Dichter fan Fryslân Nyk de Vries.

Read more

Jan

28

28 jannewaris 2020 – It Frysk moat standert opnommen wurde yn de beliedsfoarming by it Ministearje fan Underwiis, fine fjouwer heechlearen Frysk.

Read more