Skip to main content

Nijsberjocht sykje

Nijsargyf

Mar

28

It Grut Frysk Diktee is werom mei in nije edysje. Dat is foar it earst sûnt It Grut Frysk Diktee yn 2018 op it Aldehoustertsjerkhôf wie, mei in rekôrtal dielnimmers. Op tiisdei 17 maaie wurdt It Grut Frysk Diktee wer as fan âlds hâlden yn de Steateseal fan it Provinsjehûs. Kwalifisearje foar it diktee kin fan hjoed ôf.

Read more

Mar

22

By de Fryske Akademy is in moaie fakatuere foar in Allround HR-adviseur.

Read more

Mar

21

Universitêre studinten kinne harren masterskripsje ynstjoere foar de Skripsjepriis 2020-2022 fan de Fryske Akademy. It bêste skripsjeûndersyk op it mêd fan ’e Fryske taal en kultuer wurdt beleanne mei tûzen euro. De priis wurdt ien kear yn de twa jier útrikt.

Read more

Mar

10

Op tongersdei 14 april dogge 40 Fryske bern mei oan de finale fan it Lyts Frysk Diktee. Yn de Steateseal fan de provinsje Fryslân wurde sy útdage om sa goed mooglik Frysk te skriuwen.

Read more

Mar

08

De Fryske ûnderwiisorganisaasje en útjouwerij Afûk, Learning Hub Friesland en it Mercator Europeesk Kennissintrum fan de Fryske Akademy hawwe in Europeeske subsydzje krigen foar it trijejierrich projekt 'WikiWomen'. Yn gearwurking mei middelbere skoallen en Wikipedia-organisaasjes út Baskelân (Spanje) en Ierlân sette de Fryske kennispartners harren de kommende trije jier yn om Wikipedia yn Europeeske minderheidstalegebieten te brûken as in middel om digitale geletterdheid, sosjale belutsenens en taalfeardigens te ûnderwizen. De subsydzje komt út it ErasmusPlus-programma fan de Europeeske Kommisje, bedoeld foar projekten op it mêd fan ûnderwiis, oplieding, jongereinsaken en sport.

Read more

Mar

07

De oankommende perioade is de baly fan de Fryske Akademy op tiisdei en tongersdei iepen. De oare dagen is de Fryske Akademy op ôfspraak iepen.

Read more

Mar

03

De Wike fan de Utwikseling 2022 is ien fan de leukste events op it mêd fan mobiliteit yn Noard-Nederlân! Yn dizze wike kinne meiwurkers in dei(diel) sjen yn in oare organisaasje yn Fryslân, Grinslân en in part fan Drinte. De Wike fan de Utwikseling is dit jier fan 30 maaie oant en mei 3 juny 2022. Ek de Fryske Akademy docht mei.

Read more

Feb

23

De nominearren fan de dr. Joast Halbertsmapriis binne bekend. In ûnôfhinklike sjuery selektearre út mear as 200 wurken fiif kânshawwers foar dizze provinsjale priis. Gosse Blom en Siebren Dyk binne nominearre foar it Graet Hylper Wordebook.

Read more

Feb

14

De meartalige augmented reality game ‘BabelAR’, ûntwurpen troch in kollektyf fan kennisynstituten út Fryslân, België, Baskenlân en Ierlân, hat de earste priis wûn yn de kategory Digital Product fan de prestizjeuze Belgyske designpriis Henry van de Velde Awards. It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, ûnderdiel fan de Fryske Akademy yn Ljouwert, wie de koördinator fan VirtuLapp, it projektkollektyf dat de game ‘BabelAR’ betocht en ûntwikkele hat. NHL Stenden Hegeskoalle wie teffens nau belutsen by it projekt as associate partner.

Read more

Feb

09

Op 21 febrewaris is it de Ynternasjonale Memmetaaldei, in inisjatyf fan de Feriene Naasjes. Yn it ramt dêrfan organisearje it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) en it Mercator Europeesk Kennissintrum yn de mande mei Slieker Film de Nederlânske premjêre fan de meartalige film Der Krug an der Wiedau/Æ kro ve æ Virå/ E krouf bai e Wiidou/ De Krooch an de Wiedau/ Kroen ved Vidåen.

Read more

Feb

07

By de Fryske Akademy is in fakatuere foar in Lid fan de Ried fan Tafersjoch. Wy sykje in entûsjaste, konstruktive en posityf krityske kandidaat, dy’t har/him mei de kollega’s yn de Ried ynsette wol foar it tafersjoch op in boeiende en ambisjeuze organisaasje op it mêd fan de Fryske taal, kultuer en skiednis.

Read more

Jan

26

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, ûnderdiel fan de Fryske Akademy yn Ljouwert, hat in Europeeske subsydzje krigen foar it projekt OWL+,  ‘Ownership and Leadership: Pathways for (Endangered) Languages’ Use in School'.

Read more

Jan

18

It European Journal of Psychology of Education hat koartlyn in artikel publisearre fan Dr. Evelyn Bosma, taalwittenskipper fan de Fryske Akademy. Yn ‘e mande mei Prof. Dr. Elma Blom, Dr. Arthur Bakker en Linda Zenger van Schuppen MSc ûndersocht Bosma hoe’t twataligens yn it brein wurket en wat we dêrmei moatte yn it ûnderwiis. Dizze review lit sjen hoe't de wurdskatûntwikkeling fan twatalige bern stipe wurde kin troch translanguaging, it doelbewust trochinoar brûken fan ferskate talen yn it ûnderwiis.

Read more

Jan

05

Ein 2021 hat de Fryske Akademy de earste ferzje oplevere fan in grammatika fan it Frysk fan Sealterlân: Grammatik des Saterfriesischen. Saterfrysk is it iennichste Frysk dat noch oer is fan it East-Frysk, dat eartiids praat waard tusken de Lauwers en de Wezer.

Read more

Dec

14

De Fryske Akademy syket memmetaalsprekkers fan it Frysk dy’t meidwaan wolle oan in koart ynterview yn it Frysk en it Nederlânsk. Dêrby wurdt spraak sammele foar in ûndersyk nei de werkenning fan aksinten.

Read more

Dec

14

Wurdsto HisGIS citizen scientist? En helpst mei it noch restearjende part fan it âldste kadaster fan Nederlân foar HisGIS te digitalisearjen? Wy sykje entûsjaste frijwilligers foar dit wittenskiplik projekt fan nasjonaal belang.

Read more

Dec

07

Ein novimber is it Genealogysk Jierboek 2021 presintearre. Yn dit jierboek bydragen fan Ida Verhaar - Parenteel van Gerrit Robberts Radijs, Jan de Vries - Blom fan Hylpen, Jan Borleffs - Het nageslacht van Hillebrand Croes uit Leeuwarden en Jan T. Anema – Hibma. De Fryske Rie foar Heraldyk slút dit jierboek wer ôf en docht dit mei – Wapenregistraasje.

Read more

Dec

03

De gedichten fan de priiswinners fan de sinteklaasgedichtewedstriid steane online. Lokwinske Brecht Bolink fan de St. Gregoriusskoalle yn Blauhús, Erwin van den Bosch út Harkema en Titia Lindeboom út Minnertsgea.

Read more

Nov

30

Mercator's Erasmus+ projekt VirtuLApp hat de twadde priis krigen fan it Europeeske Talenlabel foar ynnovatyf ûnderwiis. VirtuLApp's spultsje BabelAR is ek noch ien fan de trije winners in de kategory 'Digitaal Produkt' fan de Belgyske Henry van de Velde Awards '22.

Read more

Nov

18

Broadening Perspectives in the History of Dictionaries and Word Studies. It boek befettet fyftjin bydragen dêr 't de taalkundige en literêre grûnslaggen fan leksikografy en leksikology yn ûndersocht wurde. It boek is gearstald en redigearre troch Hans Van de Velde (Fryske Akademy) en Frederic T. Dolezal en publisearre troch Cambridge Scholars Publishers.

 

Read more

Nov

18

It Taalkundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy organisearret dit jier de 11e Dei fan de Fryske Taalkunde, as ûnderdiel fan de ‘Myn Taal’-fiering om Kneppelfreed hinne. De 11e Dei fan de Fryske Taalkunde is fan belang foar elkenien dy’t niget hat oan de stúdzje fan it Frysk yn brede sin.

 

Read more

Nov

13

De Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân organisearje in gedichtewedstriid foar jong en âld mei prizen yn ferskate leeftiidskategoryen. Oanlieding is de lansearring fan it nije online taalportaal Frysker.nl

Read more

Nov

02

Yn it berneprogramma Het Klokhuis giet it op 17 novimber oer twataligens. Oanlieding is de Klokhuis Wetenschapsprijs dy't foarich jier wûn is troch Evelyn Bosma (Fryske Akademy) en Naomi Nota.

Read more

Oct

19

Oant koartlyn wiene der gjin logopedyske ynstruminten foarhannen om de klankferwerving by jonge Frysktalige bern te ûndersykjen. Dêrom is der no in Fryske ferzje fan de Speakaboo-app ûntwikkele.

Read more

Oct

19

Sneon 16 oktober wie de presintaasje fan de blomlêzing ‘Do draachst de leafde oan’. Literatuer fan Fryslân troch in rôze bril / Jij draagt de liefde aan, Literatuur van Friesland door een roze bril.

Read more