Skip to main content

Nijsberjocht sykje

Nijsargyf

May

15

15 maaie 2020 - De tredde Agri&Foodscan Fryslân is ferskynd, kennis en ynnovaasje yn de transysje nei duorsumheid steane dêryn sintraal.

Read more

Apr

02

2 april 2020 - De Fryske Akademy hat in wurdlist opsteld mei frekwinte wurden dy't te meitsjen hawwe mei de koroanaútbraak.

Read more

Mar

16

16 maart 2020 - Yn ferbân mei de Corona-maatregels is de Fryske Akademy foarearst ticht.

Read more

Mar

13

13 maart 2020 - Fanwegen de maatregels oangeande it Coronafirus ferfalle alle eveneminten fan de Fryske Akademy oant en mei 6 april

Read more

Mar

06

6 maart 2020 - Sûnt heal febrewaris hawwe al 200 minsken it kwalifikaasjediktee makke, dat kin noch oant 16 maart

Read more

Feb

25

25 febrewaris 2020 – De tredde Letterkundedei is op 6 novimber 2020, diskear y.g.m. Tresoar. It tema is Befrijing yn 'e Fryske Literatuer.

Read more

Feb

03

3 febrewaris 2020 - Der is dit jier wer in Grut Frysk Diktee, op 21 april. It diktee wurdt diskear skreaun troch de Dichter fan Fryslân Nyk de Vries.

Read more

Jan

28

28 jannewaris 2020 – It Frysk moat standert opnommen wurde yn de beliedsfoarming by it Ministearje fan Underwiis, fine fjouwer heechlearen Frysk.

Read more

Jan

20

20 jannewaris 2020 - Ofrûne freed is in nij stik HisGIS lansearre troch kultuerdeputearre Willy de Zoete fan Súd-Hollân: Zuid-Holland Kustzone.

Read more

Dec

18

18 desimber 2019 - Provinsjale Steaten hawwe hjoed mei it pakket maatregels foar de Fryske Akademy ynstimd. De provinsje lûkt 1 miljoen ekstra út.

Read more

Dec

16

16 desimber 2019 - Krekt ferskynd is it 99ste nûmer fan it jierboek De Vrije Fries, dat yn trije essays weromsjocht op it Kulturele Haadstêdjier.

Read more

Nov

28

28 novimber 2019 – KNAW Humanities Cluster en de Fryske Akademy sille oparbeidzje yn HisGIS. It giet om in gearwurking fan trije jier.

Read more

Nov

07

7 novimber 2019 – Ynterim-direkteur Smink is wiis mei it beslút fan de provinsje om de Akademy mei in miljoen euro ekstra te stypjen.

Read more

Nov

04

4 novimber 2019 - De Speakaboo-app foar logopedisten krijt in Fryske adaptaasje. Hjirmei wurdt ûndersyk dien nei klankferwerving by bern.

Read more

Oct

21

21 oktober 2019 - It earste Beakennûmer fan 2019 bringt in rige artikels oer de betsjutting fan 'e 'Fryske frijheid' troch de iuwen hinne.

Read more

Oct

07

7 oktober 2019 - Sakrekt ferskynd yn ús literêre rige Minsken en Boeken is in blomlêzing út Waling Dykstra syn gedichten.

Read more

Oct

03

3 oktober 2019 – De lêste Economische Vitaliteitsscan makket de balâns op: de mienskip yn Noardeast-Fryslân is sawol kwetsber as kânsryk.

Read more

Sep

30

30 septimber 2019 - Natuerynklusive lânbou hat in soad potinsje neffens de twadde Agri & Foodscan, mar der is noch in soad ûndúdlikens.

Read more

Sep

23

23 septimber 2019 - Okkerwyks is yn Parys in database foar lânbou- en plattelânsfilms lânsearre. Dêrûnder 24 films út it Frysk Film Argyf.

Read more

Sep

19

19 septimber 2019 - Beart Oosterhaven hat in nije 'moaie' Fryske Top 100 gearstald, opdroegen oan 'oertrûbadoer' Roel Slofstra.

Read more

Sep

16

16 septimber 2019 - Ald-senator Hindrik ten Hoeve is op Akademydei ta lid beneamd, lykas akteurspear Klaasje Postma en Freark Smink.

Read more

Sep

05

5 septimber 2019 - In Taskforce fan saakkundigen hat it provinsjebestjoer oanbefellingen dien oangeande de takomst fan de Fryske Akademy.

Read more

Aug

26

26 augustus 2019 - Der komt in wittenskiplike biografy fan Tony Feitsma. Liuwe Westra is as biograaf by it projekt behelle.

Read more

Jul

05

5 july 2019 - Foar de nije Fryske hifker hat de Fryske Akademy in wurdlist mei mear as 450.000 wurden levere.

Read more

Jul

04

4 july 2019 - Tydskrift It Beaken bringt dizze moanne in twadde spesjaalnûmer oer Fryske literatuer.

Read more