Skip to main content

Nijsberjocht sykje

Nijsargyf

May

18

De Keetje Hodshon Prijs 2021 is takend oan dr. Evelyn Bosma foar har proefskrift.

Read more

Mar

25

De kaarten út 1832 fan de Noard-Hollânske kust, mei ynformaasje oer perseeleigeners en de hichte fan de betelle belesting, steane no op HisGIS.

Read more

Mar

24

24 maart 2021 - De game BabelAR is beskikber! Mei BabelAR sjogge learlingen de wearde fan harren (thús)talen en aktivearje se harren taalkennis.

Read more

Jan

22

22 jannewaris 2021 - De Fryske Akademy en it Fries Sociaal Planbureau sille ûndersyk dwaan nei de 'Brede Wolfeart' yn it Feangreidegebiet.

Read more

Dec

17

De twajierlikse skripsjepriis fan de Fryske Akademy is wûn troch histoarikus Sian Wierda fan De Jouwer.

Read more

Dec

03

3 desimber 2020 - De Ried fan Tafersjoch beneamt dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm ta nije direkteur-bestjoerder.

Read more

Sep

22

22 septimber 2020 - De 63ste rige Akademylêzingen - seizoen 2020-2021- skoot troch nei 2021-2022.

Read more

May

15

15 maaie 2020 - De tredde Agri&Foodscan Fryslân is ferskynd, kennis en ynnovaasje yn de transysje nei duorsumheid steane dêryn sintraal.

Read more

Apr

02

2 april 2020 - De Fryske Akademy hat in wurdlist opsteld mei frekwinte wurden dy't te meitsjen hawwe mei de koroanaútbraak.

Read more

Mar

16

16 maart 2020 - Yn ferbân mei de Corona-maatregels is de Fryske Akademy foarearst ticht.

Read more

Mar

13

13 maart 2020 - Fanwegen de maatregels oangeande it Coronafirus ferfalle alle eveneminten fan de Fryske Akademy oant en mei 6 april

Read more

Mar

06

6 maart 2020 - Sûnt heal febrewaris hawwe al 200 minsken it kwalifikaasjediktee makke, dat kin noch oant 16 maart

Read more

Feb

25

25 febrewaris 2020 – De tredde Letterkundedei is op 6 novimber 2020, diskear y.g.m. Tresoar. It tema is Befrijing yn 'e Fryske Literatuer.

Read more

Feb

03

3 febrewaris 2020 - Der is dit jier wer in Grut Frysk Diktee, op 21 april. It diktee wurdt diskear skreaun troch de Dichter fan Fryslân Nyk de Vries.

Read more

Jan

28

28 jannewaris 2020 – It Frysk moat standert opnommen wurde yn de beliedsfoarming by it Ministearje fan Underwiis, fine fjouwer heechlearen Frysk.

Read more

Jan

20

20 jannewaris 2020 - Ofrûne freed is in nij stik HisGIS lansearre troch kultuerdeputearre Willy de Zoete fan Súd-Hollân: Zuid-Holland Kustzone.

Read more

Dec

18

18 desimber 2019 - Provinsjale Steaten hawwe hjoed mei it pakket maatregels foar de Fryske Akademy ynstimd. De provinsje lûkt 1 miljoen ekstra út.

Read more

Dec

16

16 desimber 2019 - Krekt ferskynd is it 99ste nûmer fan it jierboek De Vrije Fries, dat yn trije essays weromsjocht op it Kulturele Haadstêdjier.

Read more

Nov

28

28 novimber 2019 – KNAW Humanities Cluster en de Fryske Akademy sille oparbeidzje yn HisGIS. It giet om in gearwurking fan trije jier.

Read more

Nov

07

7 novimber 2019 – Ynterim-direkteur Smink is wiis mei it beslút fan de provinsje om de Akademy mei in miljoen euro ekstra te stypjen.

Read more

Nov

04

4 novimber 2019 - De Speakaboo-app foar logopedisten krijt in Fryske adaptaasje. Hjirmei wurdt ûndersyk dien nei klankferwerving by bern.

Read more

Oct

21

21 oktober 2019 - It earste Beakennûmer fan 2019 bringt in rige artikels oer de betsjutting fan 'e 'Fryske frijheid' troch de iuwen hinne.

Read more

Oct

07

7 oktober 2019 - Sakrekt ferskynd yn ús literêre rige Minsken en Boeken is in blomlêzing út Waling Dykstra syn gedichten.

Read more

Oct

03

3 oktober 2019 – De lêste Economische Vitaliteitsscan makket de balâns op: de mienskip yn Noardeast-Fryslân is sawol kwetsber as kânsryk.

Read more

Sep

30

30 septimber 2019 - Natuerynklusive lânbou hat in soad potinsje neffens de twadde Agri & Foodscan, mar der is noch in soad ûndúdlikens.

Read more