Skip to main content

Nijsberjocht sykje

Nijsargyf

Jun

22

22 juny 2017 – Provinsje Fryslân jout de Fryske Akademy stipe om mear stúdzje te dwaan nei meartaligens yn it Frysk ûnderwiis.

Read more

Jun

14

14 juny 2017 - Provinsje Fryslân lûkt 659.106 euro út foar it ûntwikkeljen fan in nij online Nederlânsk-Frysk wurdboek.

Read more

May

19

19 maaie 2017 – Boargemaster Waanders iepene hjoed HisGIS Dokkum, dat twa iuwen bewennersgegevens online beskikber makket.

Read more

May

08

8 maaie 2017 - Us promovendus Evelyn Bosma hat de earste Wetenschapsprijs Campus Fryslân wûn, in priis foar jonge ûndersikers.

Read more

Apr

06

6 april 2017 - De 9de Dei fan de Fryske taalkunde is op freed 27 oktober 2017. Wa't in lêzing hâlde wol, kin har of him foar 1 augustus oanmelde.

Read more

Apr

05

5 april 2017 – Lieske Salverda fan Gytsjerk hat it Grut Frysk Diktee 2017 wûn. Se kaam mei 7,5 flaters as bêste út de bus.

Read more

Mar

23

23 maart 2017 - Yn 2016 klattere de Noardeast-Fryske ekonomy wer wat by de wâl op. It paad is no frij foar ynnovaasje.

Read more

Mar

08

8 maart 2017 - Kwalifisearje foar it Grut Frysk Diktee kin dit jier foar it earst online. Nammentlik fan 8 oant 19 maart fia www.fryskdiktee.nl.

Read more

Mar

07

7 maart 2017 - It Mercator Research Centre skreau in rapport oer minderheidstalen en ûnderwiis foar it Europeesk Parlemint.

Read more

Feb

02

2 febrewaris 2017 - Op 4 april wurdt it fyftjinde Grut Frysk Diktee holden. Minsken kinne har yn maart kwalifisearje mei in proefdiktee.

Read more

Feb

01

1 febrewaris 2017 - Nei in skoft fan siik-wêzen is yn 'e âldens fan 63 jier ús meiwurkster Gelbrich Haringsma-Bandsma ferstoarn.

Read more

Jan

25

25 jannewaris 2017 – Hjoed ferdigenet Rombert J. Stapel syn proefskrift oer de 15-iuwske Uterter kronyk fan ’e Dútske Oarder.

Read more

Jan

24

24 jannewaris 2017 - De stêd Leer yn it Dútske Ostfriesland is tafoege oan it histoarysk-geografysk ynformaasjesysteem HisGIS.

Read more

Jan

18

18 jannewaris 2017 – Hanno Brand is beneamd ta bysûnder heechlearaar Fryske hannelsnetwurken yn it pre-yndustrieel Europa oan de RUG.

Read more

Jan

09

9 jannewaris 2017 - It leksikografyske e-tydskrift Trefwoord is sûnt koarten te finen op 'e website fan it Instituut voor de Nederlandse Taal.

Read more

Dec

23

23 desimber 2016 – Op fersyk fan de KNAW en de Provinsje Fryslân hat in evaluaasjekommisje him oer it funksjonearjen fan de Ried fan Tafersjoch bûgd.

Read more

Dec

10

10 desimber 2016 – De Fryske Akademy hat in meidieling nei oanlieding fan it opstappen fan twa leden fan de Ried fan Tafersjoch.

Read more

Dec

08

8 desimber 2016 – De nijste publikaasje fan kennissintrum Mercator presintearret trije talen fan 'e lânseigen befolking yn West-Sibearië.

Read more

Dec

05

5 desimber 2016 - Wa’t troch iernjoggentjinde-iuwsk Leien strune wol, kin de 'sleutelstad' no fine op HisGIS.

Read more

Nov

24

24 novimber 2016 - It weromkennen fan wurden troch twatalige bern hinget ôf fan ynhoefier’t de twa talen inoar oerlaapje.

Read more

Nov

18

18 novimber 2016 – It Biltsk is net in dialekt, mar in mingtaal, skriuwe trije auteurs yn International Journal of the Sociology of Language.

Read more

Nov

07

7 novimber 2016 - De Akademy sil yn 'e mande mei it kennissintrum KEI NOF ûndersyk dwaan nei de metaalsektor yn Noardeast-Fryslân.

Read more

Nov

02

2 novimber 2016 – De Akademy moat him ûntjaan ta it bêste saakkundichheidssintrum meartaligens fan Europa, fynt ús Maatskiplike Advysried.

Read more

Oct

07

7 oktober 2016 – Op 'e earste Dei fan 'e Fryske Letterkunde is de Skripsjepriis 2014-2016 útrikt oan Nienke Jet de Vries.

Read more

Oct

04

4 oktober 2016 – Us byld fan Frysk sulver is in 19de-iuwske konstruksje, stelt Peter Schoen, dy't tongersdei oansteande yn Leien promovearret.

Read more