Skip to main content

Nijsberjocht sykje

Nijsargyf

Sep

21

21 septimber 2017 - Fryske bern brûke in 'twatalige grammatika', lit Evelyn Bosma sjen yn har proefskrift dat se op 2 oktober ferdigenet.

Read more

Sep

19

19 septimber 2017 – Lysbeth Jongbloed is benijd hoe't Friezen om utens mei har taal omgean op sosjale media. Wolle jo har fragelist ynfolje?

Read more

Sep

15

15 septimber 2017 - Foppe de Haan, Cisca Wijmenga en Rienk Wegener Sleeswijk binne hjoed op Akademydei beneamd ta lid fan de Fryske Akademy.

Read more

Aug

07

7 augustus 2017 – Mear as 50 brieven skreau Erasmus oan Friezen. It Beaken komt mei in dûbeldnûmer oer de betsjutting fan de humanist foar Fryslân.

Read more

Aug

01

1 augustus 2017 - De âlde binnenstêd fan Hoarn is beskikber kommen yn HisGIS, tegearre mei oare parten fan West-Fryslân.

Read more

Jul

24

24 july 2017 - Yn 2018 organisearret de Fryske Akademy it earste Frysk Geasteswittenskiplik Kongres, as opfolger fan it Frysk Filologekongres.

Read more

Jul

10

11 july 2017 - Ynwenners fan Fryslân binne minder Frysksinnich en mear meartalich wurden, sa docht bliken út de taalsurvey fan de Fryske Akademy.

Read more

Jul

06

6 july 2017 – De website dictionaryportal.eu, dêr't wurdboeken yn in ferskaat oan Europeeske talen te finen binne, is no ek yn it Frysk beskikber.

Read more

Jun

22

22 juny 2017 – Provinsje Fryslân jout de Fryske Akademy stipe om mear stúdzje te dwaan nei meartaligens yn it Frysk ûnderwiis.

Read more

Jun

14

14 juny 2017 - Provinsje Fryslân lûkt 659.106 euro út foar it ûntwikkeljen fan in nij online Nederlânsk-Frysk wurdboek.

Read more

May

19

19 maaie 2017 – Boargemaster Waanders iepene hjoed HisGIS Dokkum, dat twa iuwen bewennersgegevens online beskikber makket.

Read more

May

08

8 maaie 2017 - Us promovendus Evelyn Bosma hat de earste Wetenschapsprijs Campus Fryslân wûn, in priis foar jonge ûndersikers.

Read more

Apr

06

6 april 2017 - De 9de Dei fan de Fryske taalkunde is op freed 27 oktober 2017. Wa't in lêzing hâlde wol, kin har of him foar 1 augustus oanmelde.

Read more

Apr

05

5 april 2017 – Lieske Salverda fan Gytsjerk hat it Grut Frysk Diktee 2017 wûn. Se kaam mei 7,5 flaters as bêste út de bus.

Read more

Mar

23

23 maart 2017 - Yn 2016 klattere de Noardeast-Fryske ekonomy wer wat by de wâl op. It paad is no frij foar ynnovaasje.

Read more

Mar

08

8 maart 2017 - Kwalifisearje foar it Grut Frysk Diktee kin dit jier foar it earst online. Nammentlik fan 8 oant 19 maart fia www.fryskdiktee.nl.

Read more

Mar

07

7 maart 2017 - It Mercator Research Centre skreau in rapport oer minderheidstalen en ûnderwiis foar it Europeesk Parlemint.

Read more

Feb

02

2 febrewaris 2017 - Op 4 april wurdt it fyftjinde Grut Frysk Diktee holden. Minsken kinne har yn maart kwalifisearje mei in proefdiktee.

Read more

Feb

01

1 febrewaris 2017 - Nei in skoft fan siik-wêzen is yn 'e âldens fan 63 jier ús meiwurkster Gelbrich Haringsma-Bandsma ferstoarn.

Read more

Jan

25

25 jannewaris 2017 – Hjoed ferdigenet Rombert J. Stapel syn proefskrift oer de 15-iuwske Uterter kronyk fan ’e Dútske Oarder.

Read more

Jan

24

24 jannewaris 2017 - De stêd Leer yn it Dútske Ostfriesland is tafoege oan it histoarysk-geografysk ynformaasjesysteem HisGIS.

Read more

Jan

18

18 jannewaris 2017 – Hanno Brand is beneamd ta bysûnder heechlearaar Fryske hannelsnetwurken yn it pre-yndustrieel Europa oan de RUG.

Read more

Jan

09

9 jannewaris 2017 - It leksikografyske e-tydskrift Trefwoord is sûnt koarten te finen op 'e website fan it Instituut voor de Nederlandse Taal.

Read more

Dec

23

23 desimber 2016 – Op fersyk fan de KNAW en de Provinsje Fryslân hat in evaluaasjekommisje him oer it funksjonearjen fan de Ried fan Tafersjoch bûgd.

Read more

Dec

10

10 desimber 2016 – De Fryske Akademy hat in meidieling nei oanlieding fan it opstappen fan twa leden fan de Ried fan Tafersjoch.

Read more