Skip to main content

Nijsberjocht sykje

Nijsargyf

Sep

23

23 septimber 2019 - Okkerwyks is yn Parys in database foar lânbou- en plattelânsfilms lânsearre. Dêrûnder 24 films út it Frysk Film Argyf.

Read more

Sep

19

19 septimber 2019 - Beart Oosterhaven hat in nije 'moaie' Fryske Top 100 gearstald, opdroegen oan 'oertrûbadoer' Roel Slofstra.

Read more

Sep

16

16 septimber 2019 - Ald-senator Hindrik ten Hoeve is op Akademydei ta lid beneamd, lykas akteurspear Klaasje Postma en Freark Smink.

Read more

Sep

05

5 septimber 2019 - In Taskforce fan saakkundigen hat it provinsjebestjoer oanbefellingen dien oangeande de takomst fan de Fryske Akademy.

Read more

Aug

26

26 augustus 2019 - Der komt in wittenskiplike biografy fan Tony Feitsma. Liuwe Westra is as biograaf by it projekt behelle.

Read more

Jul

05

5 july 2019 - Foar de nije Fryske hifker hat de Fryske Akademy in wurdlist mei mear as 450.000 wurden levere.

Read more

Jul

04

4 july 2019 - Tydskrift It Beaken bringt dizze moanne in twadde spesjaalnûmer oer Fryske literatuer.

Read more

Jun

26

26 juny 2019 – Goed 250 dielnimmers út 34 ferskillende lannen binne fan de partij by it sympoasium oer taal en taalfariaasje ICLaVE|10.

Read more

Jun

12

12 juny 2019 - Goed 50 ynternasjonale wurdboekspesjalisten komme gear yn Ljouwert foar de histoarysk-leksikografyske konferinsje ICHLL-10.

Read more

May

28

28 maaie 2019 – Jelske Dijkstra leit hjoed yn de Volkskrant út hoe't kompjûters mei it radio-argyf fan Omrop Fryslân 'code-switching' werkenne.

Read more

May

14

14 maaie 2019 – Fan 21 o/m 24 maaie prate wittenskippers en beliedsmakkers yn Ljouwert oer de útdagings en kânsen fan minderheidstalen.

Read more

May

06

6 maaie 2019 - Hans Van de Velde is mei yngong fan 1 maaie beneamd ta heechlearaar sosjolinguistyk oan de Universiteit Utrecht foar ien dei wyks.

Read more

May

02

2 maaie 2019 - De 10de Dei fan de Fryske Taalkunde is op freed 25 oktober 2019. Wy roppe elk op om him of har oan te melden foar in lêzing.

Read more

Apr

16

16 april 2019 – Grieteke Schrama fan basisskoalle Mooitaki yn Bitgummole kin it bêste Frysk skriuwe fan alle basisskoallebern yn Fryslân.

Read more

Apr

15

15 april 2019 - Geregeldwei krije wy fragen oer de ynstallaasje en wurking fan ús staveringshifkers. Hjirby wat tips foar ús taalhelpprodukten.

Read more

Apr

01

1 april 2019 - Sakrekt ferskynd is in boek fan Meindert Schroor en Marijn Molema oer de Dútsk-Nederlândske migraasjeskiednis.

Read more

Mar

29

29 maart 2019 - De earste eksimplaren binne oanbean oan Dirk Blom, boargemaster De Vries en kultuerdeputearre Poepjes.

Read more

Mar

29

29 maart 2019 - De Time Machine fan HisGIS is hjoed útwreide mei gegevens oer Snits, Sleat, Balk en De Jouwer út it tiidrek 1750-1900.

Read more

Mar

18

18 maart 2019 - De Wurkgroep Maritime Skiednis presintearren justermiddei de digitale útjefte fan it 18de-iuwske Skipsboek Hempenius.

Read more

Mar

07

7 maart 2019 - Yn Tsjechië wurdt 15.000 euro frijmakke foar it skriuwen fan in boek oer de skiednis fan 'e Fryske literatuer.

Read more

Mar

05

5 maart 2019 - In yn opdracht fan 'e Taalunie makke rapport jout in oersjoch fan 'e Frysk-Nederlânske taalkontaktfariëteiten.

Read more

Mar

04

4 maart 2019 - Sûnt juster is de Leeuwarden Time Machine online, in ynnovative útwreiding fan it portaal HisGIS.

Read more

Jan

28

28 jannewaris 2019 - Al in skoft wurket Marjoleine Sloos oan in replikaasje fan it ûndersyk dat Tony Feitsma yn de jierren 1980 dien hat.

Read more

Jan

15

15 jannewaris 2019 - Johan Schoeman fan de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wie hjoed op besite.

Read more

Dec

20

20 desimber 2018 - De Fryske Akademy is ticht fan moandei 24 desimber o/m woansdei 2 jannewaris. Graach oant sjen yn 2019!

Read more