Skip to main content
De bundel van het eerste Fries Filologencongres (1956).
De bundel van het laatste Fries Filologencongres (2014).

Philologia Frisica (1956-2014)

For many years, the Frisian Philologists' Congress was the triennial platform for scientific debate on Frisian studies in the broadest sense. The Frisian Philologists' Congress was the triennial platform for the scientific debate on frisism in the broadest sense. The conference books Philologia Frisica present in article form a selection from the lectures held at the congresses.

The articles are published in Frisian, Dutch, German or English and give a good picture of the wide variety of themes that were discussed at the congresses over the years. In the conference books the results can be found of a broad spectrum of linguistic, linguistic, linguistic, historical and cultural-historical research.

The Frisian Philologists' Congress was replaced in 2018 by the Conference on Frisian Humanities. All Philologia Frisica conference books are available online in pdf.

   

Philologia Frisica anno 2014

Foarôf

KULTUERSKIEDNIS/ALDFRYSK
Daan Keijser, The Cover of Cloth, The Concealing Function of Clothing in Old Frisian Law
Rebecca Colleran, 'To have' and 'to have to': Addressing OFr inheritance through auxiliation
Philippus Breuker, Mytysk tinkende Joast Halbertsma
Andrea Maini, Pre-Old Swedish *skāt - A pre-Old Frisian Loanword?
Oebele Vries, Untstean en ûntjouwing fan de Fryske Filologekongressen

LETTERKUNDE
Franziska Böhmer, Das nordfriesische Lesebuch im Wandel der Zeiten
Concetta Giliberto, Theological and doctrinal texts in the Old Frisian Thet Autentica Riocht
Jelle Krol, 'Singing Lobster' or 'Grim Lark': Douwe Kalma as an exponent of 'Combative Literature' during the Great War
Nienke Jet de Vries, Fan ynterview nei skriuwersportret
Wendy Vanselow, Lees iinjsen! Ausblick auf eine nordfriesische Literaturwissenschaft

TAALKUNDE
Jürg Fleischer & Paul Widmer, When lexical hybrids become feminine: the declension and agreement behavior of wif 'woman; wife' in Old Frisian and modern Frisian varieties
Nika Stefan, Edwin Kliinkenberg & Arjen Versloot, Frisian sociological language survey goes linguistic: Introduction to a new research component
Gerbrich de Jong en Femke Swarte, 'Wil Annemarie nog koffie?' De acceptatie van het gebruik van de derdepersoonsaanspreekvorm in het Nederlands
Christoph Winter, Lenisierung im Nordfriesischen

TAALKUNDE/LEKSIKOGRAFY
Antje Dammel & Jessica Nowak, Zur Reorganisation starker Verbklassen im West- und Ostfriesischen

TAALSOSJOLOGY/TAALKUNDE
Jonathan Roper, Crowdsourcing Nativisms

UNDERWIIS
Reitze Jonkman en Jurjen Kingma, De dregens fan it learen fan it Frysk yn kaart brocht

Download PDF

  

Philologia Frisica anno 2012

KULTUERSKIEDNIS/KULTUERSTÚDZJE
Roald van Elswijk, Exploring the North. Over de “brêge” tussen Scandinavië en Fryslân
Alpita de Jong, It strategysk flodderwurk fan Joast Hiddes Halbertsma
André Looijenga, Chronique en Carmina: Latijn, volkstalen en het oeuvre van Pierius Winsemius
Jonathan Rober, William Barnes en syn Fryske foarfaars
Bouke Slofstra, Joast Hiddes Halbertsma en de Homearyske kwestje

LETTERKUNDE
Piter Boersma, De Fryske literatuer as lytse literatuer yn de grutte literatuer
Ruurdtsje de Haan, Oangeande de linguistyske biography fan Fryske dichters
Hein Jaap Hilarides, Verfriesing als liedmotief, een traditie van Friese liedboeken
Maike Schmidt, Morden im Norden. Regionalkrimis am Beispiel von Nordfriesland
Wendy Vanselow, Ganz schön unheimlich! – Das Werk Peter Jensens im Kontext „moderner“ Diskurse
Nicolaesz Vlaming, Ynje as geastlik tserkhôf, Nyckle J. Haisma en syn langstme nei Fryslân
Jungyoon Yang, Starter’s contribution to a Frisian wedding

TAALKUNDE
Hauke Heyen, Die Entstehung der Form [jVm(ə)] als 2.Pers. Pl. im Friesischen
Eric Hoekstra, Oer –en(ien), de markearder fan ûnbeskate haadwurdlike ellipsis
Jarich Hoekstra, Trennbare Verben im Nordfriesischen, insbesondere solche mit der Partikel VON-
Willem Visser, Hoe stom is de stomme /r/?

LEKSIKOGRAFY
Arthur Dirksen, Tekst-naar-spraak voor het Fries
Maarten van Gompel, Antal van den Bosch en Anne Dykstra, Oersetter: Frisian-Dutch Statistical Machine Translation
Tanneke Schoonheim, Neologismen in het Algemeen Nederlands Woordenboek

TAALSOSJOLOGY
Sigrid Kingma, Nienke Jet de Vries, Lêsgedrach fan Frysklêzende basisskoallebern yn Drachten en omkriten
Truus de Vries, Ingelsk leare yn Fryslân en Baskelân: taalhâlding, motivaasje en bleatstelling

Download PDF

  

Philologia Frisica anno 2008

Foarôf

ALDFRYSK
Anne Popkema, Eine Perspektive der altfriesischen Lexikographie? Zu einem Online-Belegwörterbuch des Altfriesischen 
Gisela Hofmann, Ansprache in der Fryske Akademy in Leeuwarden beim Philologenkongreß am 10. Dezember 2008
Andreas Deutsch, Von der Kunst, einen Schatz zu heben - der altfriesische Rechtswortschatz und die deutsche Rechtsgeschichte
Oebele Vries, It Aldfrysk yn rjochtshistoarysk perspektyf
Arend Quak, Het oudste Oudfries
Ben Hermans, The strength of posttonic syllables in Riustring Old Frisian

LEKSIKOGRAFY
Pieter Boersma, Kartoteken, databanken, leksikografy en oars wat op 'e Fryske Akademy
Willy Martin, Nieuwe wegen voor de Friese lexicografie?
Nils Århammar, Das Helgoländische (Deät Halunder): Stand und Perspektiven seiner Erfassung, Erschließung und Erforschung

LETTERKUNDE/KULTUERSKIEDNIS
Jelle Krol, Santich jier de romte oan en foar ûndersyk nei Fryske literatuer by de Fryske Akademy
Ernst Bruinsma, 50 jaar Fries letterkundig museum. Een geschiedenis van de oprichting
Goffe Jensma, Passagieren op een veer. Literatuurgeschiedenis van Friesland anno 2009
Eep Francken, De kunst of de boodschap? Schrijvers in de Zuid-Afrikaanse taalstrijd
Roald van Elswijk, Noarwegen en de wrâld. Over de ontwikkeling van het Nynorsk
Jonathan Roper, Some varieties of English Frisophilia

TAALSOSJOLOGY/SOSJOLINGUISTYK
Durk Gorter, De rispinge fan it sosjolingwistysk surveyûndersyk
Alastair Walker, Caught on the Tightrope. The Linguist between the Scientific Community and the Language Community
Charlotte Gooskens/Renée van Bezooijen/Sebastian Kürchner, Deens is makkelijker voor Friezen dan voor Nederlanders - feit of fabel?

Download PDF

Philologia Frisica anno 2005

Foarôf

TAALKUNDE
Charlotte Gooskens / Renée van Bezooijen, Hoe goed begrijpen Nederlandstaligen en Afrikaanstaligen geschreven Fries? 
Ben Hermans, Friese stijgende diftongen vormen een complex segment
Jarich Hoekstra, Wa is wa yn it Noardfrysk? Ta de ûntjouwing fan it freegjend foarnamwurd yn 'e Noardfryske tongslaggen
Eric Hoekstra, De direkte rede en it wurdsje 'fan' yn sprutsen Frysk
Pyt Kramer, D(e)-deleesje yn it Sealtersk

LETTERKUNDE
Ernst Bruinsma, Tsjêbbe Hettinga en de canon in Friesland
Joke Corporaal, 'Right or wrong, my country'? Anne Wadman en Frieslands dichters
Henk Nijkeuter, Naoberpraot of Drentse literatuur?

LEKSIKOGRAFY
Frits van der Kuip, In fantastyske samlling Frysk taaleigen fan Paulus Scheltema
Nils Århammar, Phraseologie: ein in der Frisistik unbestelltes, aber vielversprechendes Forschungsfeld
Fons Moerdijk, Een nieuwe generatie elektronische woordenboeken
Tanneke Schoonheim, Het verborgen Oudnederlands, de reconstructie van een oude taalfase

UNDERWIIS
Kees de Bot, Meertaligheid en vroeg vreemde-talenonderwijs
Tjeerd de Graaf, The Use of Sound Archives and Fieldwork. Data for the Study and Teaching of Minority Languages and Language Revitalisation

Download PDF

   

Philologia Frisica anno 2002

Foarôf

SPRUTSEN TAAL
Anton Nijholt, Verdwijnende computers, Verdwijnende talen?
Nelle Oostdijk en Daan Broeder, Een databank van het gesproken Nederlands
Eric Hoekstra, Taaldatabanken op it mêd fan it Frysk

BIOGRAFY
Philippus H. Breuker, Joast Halbertsma: skeppe út ferset
Anthonia Feitsma, Analogy by Halbertsma: in ferliking mei Hemsterhuis, Humboldt en Grimm
Alpita de Jong, Reis troch in ûnfolsleine doetiid Oer in biografy fan Joast Hiddes Halbertsma

FERFALSKINGEN
Goffe Jensma, '..als God er zooveel eeuwen over gewaakt heeft...'. Yntinsje en resepsje fan it Oera Linda-boek
Leo Verhart, 'Voor de goede zaak' – Archeologische vervalsingen in Noord-Nederland
Oebele Vries, Fryske oarkondeferfalskingen yn breder perspektyf

ALDFRYSK
Anne Tjerk Popkema, Aspekten fan it Freesk Landriucht – Oer de edysjeferdieling fan Galama
Wybren Scheepsma, Aldfryske preken?

TAALKUNDE
Nils Århammar, Oer inkelde ûndersiikstaken op it mêd fan it Westerlauwersk Frysk
Jarich Hoekstra, Ta de nedich-konstruksje yn it Frysk
Willem Visser, Patroanen yn ferlytsingsnammen

Download PDF

  

Philologia Frisica anno 1999

Foarôf
Renée van Bezooijen en Rob van den Berg, Hoe verstaanbaar is het Fries voor niet-Friestaligen?
Kees Dekker, Between Rome and Rustringen: Latin Loan Words in Old Frisian
Wilken Engelbrecht, Die Bedeutung der friesischen Universtität zu Franeker für die tschechischen Exulanten nach der Schlacht am Weißen Berg
Wilbert Heeringa en John Nerbonne, Change, Convergence and Divergence among Dutch and Frisian
Jarich Hoekstra, Ta de sterke eigenskipswurdbûging yn it Frysk
Pyt Kramer, Hoe Frysk is it Frysk?
Jaap van Marle, Het Fries in Amerika
Han Nijdam, Measuring Wounds in the Lex Frisionum and the Old Frisian Registers of Fines
Jan Noordegraaf, De archivaris en de grammatica. Eelco Verwijs en zijn Middelnederlandsche Spraakkunst (1867)
Marc van Oostendorp, Syllabic Sonorants in Clay Frisian and Padgett's Generalization
Reinier Salverda, Friese literatuur van Nederlands-Indië: de romans en verhalen van Nyckle J. Haisma (1907-1943)
Hindrik Sijens, Taalkorpora op 'e Fryske Akademy: in ferliking
Marijke Spies, Friese literatuur en de Nederlandse canon in de zeventiende eeuw

Download PDF

  

Philologia Frisica anno 1996

Foarôf
Algra, N.E., Enkele Oudfriese rechtstermen rechtshistorisch belicht
Boutkan, D., 'Pokorny' in Leiden. Een Oudfries etymologisch woordenboek
Verbij-Schillings, J., Vanuit Hollands perspectief: een geschiedenis van de Friezen
Haan, G. de, Taalferoaring troch taalkontakt
Hoekstra, E.,, Oer de oerienkomst tusken de dialekten fan Grinslân en it Frysk
Lasswell, S., Reversing dialectalization in North Frisian
Hoekstra, H., De ortodokst fan it hert: Ypk fan der Fears Ek in minske
Jansen, J., Betekenissen van het poëticale begrip 'hardigheid' naar aanleiding van J.J. Starters voorwoord bij Timbre de Cardone (1618)
Korevaart, K., De literatuur in de Leeuwarder Courant (1830-1848): ideaal en werkelijkheid

Download PDF

  

Philologia Frisica anno 1993

Foarôf
Ebert, K.H., Fering - eine todkranke Sprache?
Gorter, D., It fuortbestean fan it Frysk
Hermans, J.M.M., 'Van sekere grote ende kleine buecken'. Fries boekenbezit tot 1600: een bijdrage aan de kennis van de regionale cultuurgeschiedenis
Hoekstra, E., Oer de oerienkomst tusken de dialekten fan Noard-Hollân en it Frysk
Hoekstra, J., In nijsgjirrige folchoarderbeheining yn it Frysk en it spjalten fan foarnamwurdlike bywurden
Jansma, L.G. en G.H. Jelsma, Friezen om utens. Migraasje, idintiteit en taalbehâld by de Fryske kriten en studinteferienings
Johnston, T.S.B., The Hunsingo Statutes of 1252 in the Reddie Boeck
Korevaart, K., De literaire kritiek in de Leeuwarder Courant (1830-1848): werken aan een ideaal
Krolis-Sytsema, J., De latynske ferzje fan de 17 Kêsten en de 24 Lânsrjochten yn de Ommelaner rjochtshânskriften
Nielsen, H.F., The Beginnings of a 'Frisian' Runic Corpus
Visser, P., Hendrik Rintjes (1630-1698): in meniste printer/útjouwer en dichter yn Ljouwert

Download PDF

  

Philologia Frisica anno 1990

Foarôf
Bremmer, R.H., Oer datearring, funksje en auteurskip fan de earste Fryske grammatika (1681)
Breuker, Ph.H., Hofkultuer yn Fryslân yn it ramt fan Kalvinisearring
Dyk, S., Aspekt en nomenynkorporaasje
Hoekstra, J., In dei of trije: Tusken leksikon en syntaksis
Penrose, J., Who are Frisian nationalists?
Tuinen, P.G. van, Swit of Swietrook
Visser, W., Ta de syllabifikaasje yn it Frysk
Werner, O., Komprimierung und Differenzierung in der Verbflexion des Westfriesischen
Wilts, O., Die Wikinger in Friesland

Download PDF

 

Philologia Frisica anno 1988

Programma
H. D. MEIJERING, Iepening
O. VRIES, De skriuwtaalwiksel fan de Fryske stedskânselarijen: fan Latyn oer Frysk nei Nederlânsk?
F. CHIOCHETTI, Zweitausendjähriges Ladinisches Jubiläum: Mythus und Politik
T. HOFSTRA, Ier-Aldfrysk neist Aldingelsk en Aldsaksysk
W. VISSER, Ta de nominale ynfinityf yn it Frysk
D. H. VEENSTRA, It projekt Fonology en morfology fan Fryske dialekten op basis fan fjildwurk: oanlieding, doelstelling en opset
N. R. ÅRHAMMAR, Zur Rekonstruktion des altfriesischen Lexikons mit Hilfe der neufriesischen Dialekte
E. J. BROUWER, De taal is gansch het volk. De Friese volksschrijverij als bron voor mentaliteitsgeschiedschrijving
J. KROL, Tusken libbensfeit en libbensbeskriuwing. Oer mooglikheden en beheiningen fan de bibliografy
De neipetearen steane ôfprinte fuortdaliks nei de oanbelangjende lêzing.

Download PDF

  

Philologia Frisica anno 1984

Programma
H. D. MEIJERING, Iepening
K. F. VAN DER VEEN, Yndieling en relative ôfstân fan Fryske plattelânsdialekten
W. J. J. PIJNENBURG, De Nederlandse lexicografie in de post-WNT-periode
M. GELLERSTAM, A language bank of modern Swedish
S. DYK, It Midfryske brulloftsfers en de epitalamyske tradysje
P. VALKEMA BLOUW, Van Friese herkomst: de Chronyk Historie, Noortwitz 1579
F. POSTMA, Friese intellectuelen en patronage in de zestiende eeuw
J. HOEKSTRA, Ferlytsing en syn njonkenkategoryen
M. GYSSELING, Substraatinvloed in het Engels, Fries, Nederlands en Nederduits
H. F. NIELSEN, Old English, Old Frisian and Germanic
De neipetearen steane ôfprinte fuortdaliks nei de oanbelangjende lêzing.

Download PDF

  

Philologia Frisica anno 1981

Programma
H. D. MEIJERING, Iepening
D.P. BLOK, De Wikingtijd: een periode in de relaties tussen Friesland en Scandinavië
L.H. BOUMA, Oer de Skandinavyske brêge en noch wat – noardske ynwurking op de Fryske literatuer yn teory en praktyk
M. L. A. I. PHILIPPA, "Frisa kiltar lety reisa stein Þensa...": taalkundige gevolgen van de "mercantiele" confrontaties tussen Friezen en Skandinaviërs in de vroege middeleeuwen
A. RUSSCHEN, Enige verbindingslijnen tussen Friesland en Angelsaksisch Engeland
K. DYKSTRA, Ynfier út Ingelân (ynfloeden en oersettingen út it Ingelske taalgebiet)
R. H. BREMMER, Old English – Old Frisian: The Relationship Reviewed
D. GORTER, De libbenskrêft fan it Frysk: in oanset ta analyze
T. RIEMERSMA, Soasjology fan it literêre wurk (n.o.f. de reälistyske sketsen fan S. K. Feitsma)
H. D. MEIJERING, Slútwurd

Download PDF

  

Philologia Frisica anno 1978

Programma
K. DE VRIES, Iepening
H. ENTJES, Tussen Fries en Nederlands
A. FEITSMA, Frysk ûnderwiis, taelbifoardering en ideology yn de earste helte fan de 19de ieu
E. G. A. GALAMA, Gysbert Japicx: dream en died
L. PIETERSEN, De jierren '70: in Fryske renaissânse?
K. BOELENS, Taelplannen
O. WILTS, Nordfriesisch zwischen Deutsch und Dänisch
H. BLOEMHOFF, En peer odderingsprincipes die et Stellingwarfs anbelangen
H. T. J. MIEDEMA, Frysk en frjemd by foarnammen yn Fryslân
K. DE VRIES, Slútwurd

Download PDF

  

Philologia Frisica anno 1975

Ynlieding
Programma
W. J. BUMA, Iepeningswurd
H. D. MEIJERING, De tael fan de ommelanner rjochtshânskriften
M. P. VAN BUIJTENEN, Staveren – Dendermonde: rechtshistorische achtergronden?
F. DAM, Tuskentiidske balâns
J. DAAN, Dialektaal
N. ÅRHAMMAR, Die Sprache Helgolands und ihre Erforschung (Zusammenfassung)
J. VAN DER KOOI, Folksforhalen as fortelstoffe
D. A. TAMMINGA, Aventûren fan in wurdboekman
W. J. BUMA, Slútwurd

Download PDF

  

Philologia Frisica anno 1972

Programma
W. J. BUMA, Iepeningswurd
F. J. BERGSTRA, Twatalichheit, meartalichheit, ûndertalichheit
B. SJÖLIN, Zur lexikalischen Interferenz im gesprochenen Friesisch
Neipetear oer de twadde lêzing
A. BOR, A new look at an old language
Neipetear
ULF TIMMERMANN, Beobachtungen zur Herkunft und Schichtung des altnordfriesischen Rufnamenschatzes
R. A. EBELING, Auf dem Wege zu einem ostfriesischen Familiennamenbuch
Neipetear oer de beide lêzingen
E. G. A. GALAMA, It gebrûk fan it pleonastysk pronomen demonstrativum by Gysbert Japiks en dêrnei
Neipetear
K. DYKSTRA, Fryske literatuerkunde hjoeddedei
Neipetear
S. J. VAN DER MOLEN, Frysk folkslibben yn 'e spegel fan tiid en maatskippij
Neipetear
Taspraek fan Dr. JO DAAN
W. J. BUMA, Slútwurd

Download PDF

  

Philologia Frisica anno 1969

Programma
W. J. BUMA, Iepeningswurd
K. HEEROMA, Het voortbestaan van het Fries
W. J. BUMA, Nije runefynsten
Neipetear oer de beide ynliedingen
M. GYSSELING, De oudste Friese toponymie
Neipetear
J. J. KALMA, Dr. J. H. Halbertsma, de man en syn wurk
Neipetear
H. HALBERTSMA, Friesische Königssagen
B. SMILDE, Taelgebrûk by Bibel-oersetten
D. HOFMANN, Die Erschließung des altfriesischen Wortschatzes
Neipetear oer de beide ynliedingen
W. J. BUMA, Slútwurd

Download PDF

  

Philologia Frisica anno 1966

Programma
K. FOKKEMA †, Iepeningswurd
D. P. BLOK, Plaatsnamen in Westfriesland
H. KUHN, Die ältesten Namenschichten Frieslands
Neipetear
H. T. J. MIEDEMA, Nammekundige problemen yn forbân mei de ûntfrysking fan Grinslân
Neipetear
K. FOKKEMA †, De historie van enkele pronomina in het Westerlauwers Fries
N. ÅRHAMMAR, Die Herkunft des Inselnordfriesisischen im Lichte der Wortgeographie
Neipetear
H. A. ROE, The Importance of Old Frisian in the Reconstruction of Proto-Germanic Phonology
Neipetear
A. FEITSMA, Gysbert Japicx tusken Frysk en Nederlânsk
Y. POORTINGA, Tsjoensters – Hexenwesen in Friesland
Neipetear

Download PDF

  

Philologia Frisica anno 1962

Programma
K. FOKKEMA, Iepeningswurd
E. H. WATERBOLK, Wat men onder "Fries" verstond
K. FOKKEMA, Wat verstond en wat verstaat de taalkundige onder "Fries"?
N.E. ALGRA, Wat verstond en wat verstaat men onder Oudfries recht?
Neipetear
J. TJ. PIEBENGA, Folk fan de tsjinspraek (fragen oangeande Frysk en Friezen)
F. J. BERGSTRA, Das Friesentum in anthropologischer Sicht
H. T. WATERBOLK, Wat verstaat de archaeoloog onder Fries?
Neipetear
ARNE SPENTER, Das Lautsystem der schiermonnikooger Mundart
WILLY KROGMANN, Entstehing und Eigenart der Lex Frisionum
Neipetear

Download PDF

  

Philologia Frisica anno 1959

Programma
K. FOKKEMA, Iepeningswurd
H. JANKUHN, Zur Frage der friesischen Einwanderung in Nordfriesland
W. HAARNAGEL, Neue Ergebnisse der Vor- und Frühgeschichtsforschung in Ostfriesland
H. HALBERTSMA, Enige hoofdlijnen in de bewoningsgeschiedenis van het terpengebied tussen Vlie en Eems
Neipetear
W. LAUR, Das Siedlungsgebiet der Nordfriesen in seiner geschichtlichen Entwicklung im Spiegel der Ortsnamen
H. RAMM, Ostfriesische Ortsnamen – stammeskundlich betrachtet
J. J. SPAHR VAN DER HOEK, Oantekeningen oangeande it âlde wengebiet fan de Friezen yn Nederlân, nei oanlieding fan de plaknammen
D. HOFMANN, Die Sprache der Nordfriesen und ihre alten Wohnsitze
K. HEEROMA, Friese dialectologie
Neipetear
H. JANKUHN, Methodische Schlussbemerkungen

Download PDF

  

Philologia Frisica anno 1956

Programma
P. JÖRGENSEN, Das Problem der Ingwäonen
H. KUHN, Das Problem der Ingwäonen
Neipetear
R. FEENSTRA, Römisches Recht und Kaiserrecht
P. GERBENZON, Kanonisches Recht in den friesischen Rechtsquellen
Neipetear
K. FOKKEMA, De Fryske taelkunde
Neipetear
J. H. BROUWER, De Fryske literatuerstúdzje
Neipetear

Download PDF