Skip to main content

Nijsberjochten

jan

23

Stipers en leden fan de Fryske Akademy kinne oant en mei tiisdei 31 jannewaris foardrachten yntsjinje foar nije leden.

Mear lêze

jan

23

Prate jo Frysk en Nederlânsk en wolle jo ús helpe nije ynsichten te krijen oer hoe’t de talen sprutsen wurde? Dan sykje wy jo!

Mear lêze

jan

20

It projekt 'Nije Fryskpraters' is in gearwurking tusken it Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens (Fryske Akademy) en de Afûk.

Mear lêze

jan

03

Us taalkundige dr. Anne Merkuur is nominearre foar de Vrouw in de Media Award Friesland.

Mear lêze

dec

21

Hoekstra's literatuerstúdzje nei it ferhaal 'Britting, de gûchelder' is opnommen yn it wittenskiplike European Journal of Literary Studies.

Mear lêze

Sjoch mear nijsberjochten.

Eveneminten

jan

28

Lêzing yn it ramt fan it kongres 'East and West in Early Medieval Europe and Beyond; Papers in Honour of John Hines and Alan Lane.'

Mear lêze

jan

28

Pieter Nieuwland fersoarget in lêzing oer 'Van Aisma'. Elkenien is fan herte wolkom, de tagong is fergees.

Mear lêze

jan

28

Lêzing yn it ramt fan it wittenskiplik kongres 'New insights on medieval Frisian society' oer de Fryske midsiuwen (besletten).

Mear lêze

feb

02

Mei in lêzing fan André Plezynsky. De gearkomsten fan it Argeologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy binne fergees tagonklik.

Mear lêze

feb

03

Mei in lêzing fan deputearre Friso Douwstra. Yntree foar de stipers fan de Fryske Akademy en Freonen fan it Museum is fergees.

Mear lêze

Sjoch mear eveneminten

Segel Fryske Akademy

Fryske Akademy

Wy binne in akademysk ûndersyksynstitút foar de Fryske kasus, bewoartele yn de Fryske maatskippij en operearjend yn de ynternasjonale wittenskiplike wrâld

Wy meitsje it Frysktalich en histoarysk erfguod tagonklik foar wittenskip, ûnderwiis en maatskippij en ûntwikkelje digitale ynstruminten en kolleksjes foar ynnovearjend ûndersyk.

 

Projekten


Frysker: Help by it Frysk skriuwen

Frysker.nl is in site mei helpmiddels foar elkenien dy't Frysk skriuwe wol, lykas in oersetter, staveringshifkers en wurdboeken. De earste 30.000 wurden fan it nije Nederlânsk-Frysk wurdboek steane ek op Frysker.

Mear lêze


Mercator Europeesk Kennissintrum

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen makket diel út fan de Fryske Akademy en ûndersiket meartalich ûnderwiis en taallearen yn Europa.

Mear lêze


Historisch Geografisch Informatiesysteem

Yn it âldste kadaster (1832) binne op HisGIS.nl 3 miljoen perselen krekt yn kaart brocht. Dêrop slute kaartlagen oan - fan loftfoto's oant iermoderne lânmetersopnamen - dy't mei-inoar te kombinearjen binne.

Mear lêze


Mear oer ús ûndersykstema's

 

Undersyksoutput


Taaldatabank Frisian.eu

In webside mei in grut ferskaat oan (âld)Fryske taalboarnen, lykas data, tools en tsjinsten. Datasets kinne delhelle wurde, Json services binne frij beskikber. De ûnderlizzende data wurdt hieltyd ûnderhâlden.

Mear lêze


Fryske Agri & Foodscan

It doel fan de Fryske Agri & Foodscan wie om betroubere sifers en analyzes te bieden, kânsen en bedrigings foar de Agri & Food sektor te identifisearjen en metoades foar regionaal ûndersyk te ûntwikkeljen.

Mear lêze


Taalportaal

Taalportaal is in Ingelsktalich digitaal neislachwurk dêr't alle grammatikale kennis fan it Nederlânsk, Frysk en Afrikaansk byinoar brocht is troch ûndersikers út Fryslân, Nederlân en Súd-Afrika.

Mear lêze­


Mear oer ús ûndersyksoutput

Leden en stipers fan 'e Fryske Akademy

As wittenskiplik ynstitút hat de Fryske Akademy al sûnt syn oprjochting leden. Akademyleden binne persoanen fan rûnom op 'e wrâld dy't dy ûnderskieding wurdich binne op grûn fan fertsjinsten op it mêd fan de Fryske wittenskip, foar de Fryske kultuer, of fanwegen in grutte niget oan de wittenskip of foar de Fryske kultuer yn it algemien. Lês mear oer leden en lidmaatskip

De Fryske Akademy hat in grutte ploech stipers, dy’t it wurk fan de Fryske Akademy in waarm hert ta drage. Allegearre minsken dy’t niget hawwe oan de Fryske taal, kultuer en wittenskip. De Fryske Akademy hat in ANBI-status. Dêrtroch kinne jo as stiper jeften fan ’e ynkomste- of fennoatskipsbelesting ôflûke. Lês mear oer it stiperskip

 

Subsidiïnten