Skip to main content

Nijsberjochten

feb

20

De útstjoering fan Het verhaal van Nederland Oranje Nassau docht op woansdei 21 febrewaris Fryslân oan: it is te sjen op NPO1, om 20.34 oere.

Mear lêze

feb

12

Us kollega Fenna Bergsma is no offisjeel promovearre oan de Johann Wolfgang Goethe-Universität yn Frankfurt am Main (Dútslân).

Mear lêze

feb

11

Op 11 febrewaris is it de ynternasjonale dei fan froulju yn de wittenskip.

Mear lêze

feb

09

Wy hawwe in fakatuere foar in Taalkundige foar 30,4-38 oeren wyks! Reagearje kin oant moandei 4 maart 2024.

Mear lêze

feb

05

Foar de Akademydei 2024 kinne der oant en mei snein 31 maart 2024 foardrachten yntsjinne wurde foar lju dy't it Akademy-lidmaatskip fertsjinje.

Mear lêze

Sjoch mear nijsberjochten.

Eveneminten

maa

09

It Genealogysk Wurkferbân presintearret it Genealogysk Jierboek 2023. De auteurs jouwe taljochting op harren bydragen.

Mear lêze

maa

12

Michiel Galama en Janneke Spoelstra binne de sprekkers op dizze tredde en lêste dei yn de nije rige Akademylêzingen.

Mear lêze

apr

06

Organisearre troch it Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, yn 'e mande mei NGV Afdeling Friesland, Stichting FAF, Historisch Centrum...

Mear lêze

apr

15

Yn it ramt fan it Europeeske projekt WikiWomen reizgje learlingen út Fryslân en Ierlân nei Baskelân om dêr mei jongerein te wurkjen oan...

Mear lêze

mai

16

Gearkomste fan it Archeologysk Wurkferbân mei in lêzing fan Anne ten Brink -‘Op zoek naar Neanderthalers, een passie!’. Neiere ynformaasje folget.

Mear lêze

Sjoch mear eveneminten

Segel Fryske Akademy

Fryske Akademy

Wy binne in akademysk ûndersyksynstitút foar de Fryske kasus, bewoartele yn de Fryske maatskippij en operearjend yn de ynternasjonale wittenskiplike wrâld.

Wy meitsje it Frysktalich en histoarysk erfguod tagonklik foar wittenskip, ûnderwiis en maatskippij en ûntwikkelje digitale ynstruminten en kolleksjes foar ynnovearjend ûndersyk.

 

Undersyksoutput


Publikaasjes

Op it ûndersyksportaal PURE fan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) fine jo in oersjoch fan alle ûndersykspublikaasjes en -aktiviteiten en ferwizingen nei open access-publikaasjes fan de Fryske Akademy.

Mear lêze


Taaldatabank Frisian.eu

In webside mei in grut ferskaat oan (âld)Fryske taalboarnen, lykas data, tools en tsjinsten. Datasets kinne delhelle wurde, Json services binne frij beskikber. De ûnderlizzende data wurdt hieltyd ûnderhâlden.

Mear lêze


Taalportaal

Taalportaal is in Ingelsktalich digitaal neislachwurk dêr't alle grammatikale kennis fan it Nederlânsk, Frysk en Afrikaansk byinoar brocht is troch ûndersikers út Fryslân, Nederlân en Súd-Afrika.

Mear lêze­


Mear oer ús ûndersyksoutput

 

Projekten


Frysker: Help by it Frysk skriuwen

Frysker.nl is in site mei helpmiddels foar elkenien dy't Frysk skriuwe wol, lykas in oersetter, staveringshifkers en wurdboeken. De earste 30.000 wurden fan it nije Nederlânsk-Frysk wurdboek steane ek op Frysker.

Mear lêze


Mercator Europeesk Kennissintrum

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen makket diel út fan de Fryske Akademy en ûndersiket meartalich ûnderwiis en taallearen yn Europa.

Mear lêze


Historisch Geografisch Informatiesysteem

Yn it âldste kadaster (1832) binne op HisGIS.nl 3 miljoen perselen krekt yn kaart brocht. Dêrop slute kaartlagen oan - fan loftfoto's oant iermoderne lânmetersopnamen - dy't mei-inoar te kombinearjen binne.

Mear lêze


Mear oer ús ûndersykstema's

 

Leden en stipers fan 'e Fryske Akademy

As wittenskiplik ynstitút hat de Fryske Akademy al sûnt syn oprjochting leden. Akademyleden binne persoanen fan rûnom op 'e wrâld dy't dy ûnderskieding wurdich binne op grûn fan fertsjinsten op it mêd fan de Fryske wittenskip, foar de Fryske kultuer, of fanwegen in grutte niget oan de wittenskip of foar de Fryske kultuer yn it algemien. Lês mear oer leden en lidmaatskip.

De Fryske Akademy hat in grutte ploech stipers, dy’t it wurk fan de Fryske Akademy in waarm hert ta drage. Allegearre minsken dy’t niget hawwe oan de Fryske taal, kultuer en wittenskip. De Fryske Akademy hat in ANBI-status. Dêrtroch kinne jo as stiper jeften fan ’e ynkomste- of fennoatskipsbelesting ôflûke. Lês mear oer it stiperskip.