Skip to main content

Nijsberjochten

sep

19

19 septimber 2019 - Beart Oosterhaven hat in nije 'moaie' Fryske Top 100 gearstald, opdroegen oan 'oertrûbadoer' Roel Slofstra.

Mear lêze

sep

16

16 septimber 2019 - Ald-senator Hendrik ten Hoeve is op Akademydei ta lid beneamd, lykas akteurspear Klaasje Postma en Freark Smink.

Mear lêze

sep

05

5 septimber 2019 - In Taskforce fan saakkundigen hat it provinsjebestjoer oanbefellingen dien oangeande de takomst fan de Fryske Akademy.

Mear lêze

aug

26

26 augustus 2019 - Der komt in wittenskiplike biografy fan Tony Feitsma. Liuwe Westra is as biograaf by it projekt behelle.

Mear lêze

jul

05

5 july 2019 - Foar de nije Fryske hifker hat de Fryske Akademy in wurdlist mei mear as 450.000 wurden levere.

Mear lêze

 

Sjoch mear nijsberjochten

Eveneminten

sep

26

Om Europeeske Taledei te fieren organisearret it EBLT by de Fryske Akademy in literêre moeting tusken Fryslân en Grinslân.

Mear lêze

okt

12

Op it Sieperda Symposium stiet it erfskip fan kening Redbad sintraal. Organisaasje: Frysk Genoatskip en Fryske Akademy.

Mear lêze

okt

25

De dei is ornearre foar elkenien dy't direkt of yndirekt dwaande is mei de taalkunde fan it Frysk.

Mear lêze

nov

19

Earste Akademylêzingen fan it winterskoft 2019-2020 mei bydragen fan Wiene van Hattum en Jan de Vries.

Mear lêze

dec

03

Fjirde konferinsje oer lânskipsskiednis fan it Skiednisnetwurk foar Noard-Nederlând en Noardwest-Dútslân. Lokaasje: Auwerk (D).

Mear lêze

Sjoch mear eveneminten

Wat wy dogge

De Fryske Akademy rjochtet him op it wittenskiplik ûndersyk nei de Fryske taal, meartaligens en regionale skiednis. Wy jouwe boeken en taalhelpmiddels út en organisearje sympoasia, lêzingen en kongressen.

De Fryske Akademy is oprjochte yn 1938 en sûnt 1990 oan 'e KNAW liearre.

Projekten

feb

01

Wy biede betroubere sifers en analyzes en identifisearje kânsen en bedrigings foar de Agri & Food-sektor yn Fryslân.

Mear lêze

jun

29

Foar in ûndersyk binne wy op 'e syk nei besitters fan berteleppels of oare sierleppels mei in ynskripsje. Hawwe jo ek ien? Meld it ús!

Mear lêze

jul

07

Taalportaal is in Ingelsktalich digitaal neislachwurk dêr't alle grammatikale kennis fan it Nederlânsk, Frysk en Afrikaansk byinoar brocht is.

Mear lêze

Utjeften

jul

01

Dizze bondel bringt de bêste artikels fan de yn 2015 ferstoarne histoarikus Wiebe Bergsma by inoar oer it religieus ferskaat fan de iermoderne tiid.

Mear lêze

jan

28

Nei jierren fan yntinsyf wurk it Graet Hylper Wordebook klear, mei mear as tûzen siden! Bestelle kin ûnder oaren fia de Afûk-websjop.

Mear lêze

jan

15

Twadde spesjaalnûmer fan It Beaken yn it ramt fan Fryske literatuerstúdzjes: fjirtjin lêzingen fan de Twadde Fryske Letterkundedagen (2018).

Mear lêze

Leden fan 'e Fryske Akademy

As wittenskiplik ynstitút hat de Fryske Akademy al sûnt syn oprjochting leden. Akademyleden binne persoanen fan rûnom op 'e wrâld dy't dy ûnderskieding wurdich binne op grûn fan fertsjinsten op it mêd fan de Fryske wittenskip, foar de Fryske kultuer, of fanwegen in grutte niget oan de wittenskip of foar de Fryske kultuer yn it algemien. Stipers en leden fan 'e Akademy kinne it hiele jier troch lju foar beneaming ta lid fan 'e Fryske Akademy foardrage.

Lês mear oer leden en lidmaatskip

Stiper wurde?

De Fryske Akademy hat in grutte ploech stipers, dy’t it wurk fan de Fryske Akademy in waarm hert ta drage. Allegearre minsken dy’t niget hawwe oan de Fryske taal, kultuer en wittenskip. En dy’t fia wurkgroepen en stúdzjerûnten ek sels in bydrage leverje kinne oan it wurk fan de Fryske Akademy.

Op 'e hichte en belutsen
As stiper fan de Fryske Akademy bliuwe jo goed op ‘e hichte en wurde jo nûge foar ferskate aktiviteiten: lêzingen, sympoasia en fansels de jierlikse Akademydei yn septimber.

Sa krije stipers krije twa kear it jier it stipersblêd Ut de Smidte thús stjoerd. As stiper hawwe jo de mooglikheid fergees diel te nimmen oan de aktiviteiten fan wurkgroepen en stúdzjerûnten fan de Fryske Akademy. Stipers kinne gauris fergees of mei koarting dielnimme oan kongressen en sympoasia. 

De Fryske Akademy hat in ANBI-status. Dêrtroch kinne jo as stiper jeften fan ’e ynkomste- of fennoatskipsbelesting ôflûke (neffens de besteande wetlike regelingen).

Lês mear oer it stiperskip

 

Subsidiïnten