Skip to main content

Buning-Oosten, drs. J.E. (Johanneke)

projektmeiwurker en webredakteur

Spesjalismen

wittenskipskommunikaasje; biology

 

Projekten

Mercator Research Centre (projektmeiwurker)

 

Biografy

Johanneke Buning (Leiderdorp 1981) ûnderhaldt as webredakteur de website fan it kennissintrum Mercator en is gearstaller fan 'e nijsbrief Mercator Network Newsletter. As projektmeiwurker ûntwikkelet se in online platfoarm dêr't de kennis fan Mercator op dield wurde kin.