Skip to main content

Delfstra, Th.J. (Theo)

projektmeiwurker en meiwurker bibleteek

Projekten

HisGIS Gelderland 1832 (projektmeiwurker)
HisGIS Fryslân 1887 (projektmeiwurker)
HisGIS Den Haag 1832 (projektmeiwurker)

 

Biografy

Theo Delfstra (Feanwâlden, 1990) studearre ôf as learaar skiednis oan de NHL yn Ljouwert. Syn ynteresse giet ûnder oaren út nei it skiednisûnderwiis, lokale skiednis en genealogysk ûndersyk.

Sûnt maaie 2016 wurket er mei oan de digitalisearring fan kadastraal erfguod yn it ramt fan it HisGIS-projekt. Dêrneist is er meiwurker fan 'e Akademybibleteek. Hy folget ek de masteroplieding Landschapsgeschiedenis oan de Ryksuniversiteit Grins.