Skip to main content
Wolkom!

Wurkje by de Fryske Akademy

Wurkje by de Fryske Akademy betsjut wurkje yn in bysûndere, histoaryske omjouwing yn 'e mande mei ynspirearjende kollega's en partnerorganisaasjes. 

  

Op dit stuit is de Fryske Akademy op syk nei:

  • in Direkteur-Bestjoerder dy't de wittenskiplike rol fan it ynstitút fersterkje kin op it mêd fan de Fryske taal, kultuer, en skiednis, minderheidstalen en meartaligens.

De folsleine fakatueretekst fine jo hjir (pdf).
Wy freegje jo foar 15 septimber 2020 te regearjen fia wurkje@fryske-akademy.nl.