Skip to main content

Wurkje by de Fryske Akademy

Wurkje by de Fryske Akademy betsjut wurkje yn in bysûndere, histoaryske omjouwing yn 'e mande mei ynspirearjende kollega's en partnerorganisaasjes. 

Optheden hawwe wy ien fakatuere:

  • Undersyksmeiwurker Mercator (0,6 fte): (Frysk) (Nederlânsk), deadline: 16 desimber 2019.