Skip to main content

Jiergong 71 (2009) | nûmer 3/4

Het geheim van Tolsum. Een herinterpretatie van een Romeins schrijfplankje

 

    Ynhâld

Luc de Vries

M.C. Galestin, E. Kramer & H.A. Laagland

K.A. Worp

A.K. Bowman & R.S.O. Tomlin

    The 'Frisian ox sale': a writing-tablet from Tolsum 211-236

W.J. Zwalve

Marjan C. Galestin

Goffe Jensma

Jacob van Sluis

Bijlage 1. Historisch overzicht 329-330

Bijlage 2. Overzicht van de drie tekstedities met vertalingen 331-335

Bijlage 3. Notariële akte van de afgraving terp Groot Tolsum, 1909 337-346

Auteurs 347-348

Register van persoonsnamen 349-351