Skip to main content

Fryske Akademy en University College Ljouwert (UCL)

Tegearre mei 14 oare kennisynstellings wurket de Fryske Akademy mei oan ’e oprjochting fan it University College Ljouwert (UCL) fan ’e Ryksuniversiteit Grins. Dit UCL hat yn jannewaris 2016 de eardere University Campus Fryslân (UCF) opfolge en de Graduate School oernommen.

Op 24 juny 2016 hat de Fryske Akademy it Heger-Underwiisakkoart Fryslân (HOAF) mei ûndertekene foar de gearwurking mei it UCL by de fierdere ûntwikkeling fan it University College. De Fryske Akademy kin in rol spylje yn it bachelorûnderwiis fan it UCL en tagelyk belutsen wurde by de masteroplieding meartaligens en de oprjochting fan in ynternasjonaal ekspertisesintrum op it mêd fan meartaligens. It promovendyprogramma biedt allyksa kânsen foar mear ûndersyk oan ’e Fryske Akademy.

 

Promoasjetrajekten

In bysûndere ûnderwiistaak fan de Akademy is it hûsfesten en begelieden fan promovendy. Op dit stuit binne der 2 promovendy stasjonearre op 'e Akademy.

Wy sette ús aktyf yn op it winnen fan jonge promovendy fia NWO, de UCL en Europeeske jildstreamen en stribje dernei om alle jierren op syn minst twa promovendy of postdoks oan te lûken.

 

Bysûndere learstuollen

De Fryske Akademy fersoarget mei bysûndere learstuollen yn Leiden en Amsterdam universitêr ûndersyk en ûnderwiis op it mêd fan ‘e frisistyk en de regionale skiednis.

 

Ryksuniversiteit Grins

De Fryske Akademy biedt ien bysûnder heechlearaarskip yn Grins:

  • In bysûnder heechlearaar Fryslân yn de hannelsnetwurken fan pre-yndustrieel Europa (1000-1800): prof.dr. Hanno Brand (sûnt 2017).

 

Universiteit Leien

De Fryske Akademy hâldt op dit stuit gjin bysûnder heechlearaarskip oan de Leidske universiteit yn ’e loft:

  • It bysûnder heechlearaarskip foar de Fryske taal- en letterkunde, yn it bysûnder foar it Aldfrysk is mei de pensjonearring fan prof.dr. Rolf Bremmer Jr yn 2017 net fuortset.
  • Yn july 2021 kaam, mei de pensjonearring fan prof. dr. Hans Mol, in ein oan it bysûnder heechlearaarskip foar de midsiuwske skiednis fan ’e Fryske lannen.

 

Universiteit fan Amsterdam

De Akademy hat in konvenant mei de Universiteit fan Amsterdam (UvA) sletten om dêr binnen de learstuol Germaanske talen it Frysk in plakje te jaan.

  • De bysûndere learstuol Fryske taalkunde bliuwt bestean mar wurdt net beset. Yn stee draacht de Fryske Akademy by oan de learstuol Germaanske taalkunde, yn it bysûnder fan de Dútske, Skandinavyske en Fryske talen, dy't beset wurdt troch prof.dr. Arjen Versloot.
  • Fierdersoan wurde oan de UvA troch de Akademy kolleezjes Aldfrysk en modern Frysk fersoarge.

 

Skripsjepriis fan 'e Fryske Akademy

De Fryske Akademy hat in twajierlikse priis foar it bêste skripsjeûndersyk op it mêd fan ’e Fryske taal en kultuer. De Skripsjepriis waard ynsteld by it fyftichjierrich bestean fan ’e Fryske Akademy yn 1988, mei as doel om studinten dy’t wittenskiplik ûnderwiis folgje in oantrún te jaan har ûndersyk op Fryske tema’s te rjochtsjen. De priis is in som fan 1000 (tûzen) euro.

De earstfolgjende Skripsjepriis wurdt útrikt op Akademydei 2022. 

 

Gastkolleezjes

Meiwurkers fan 'e Akademy jouwe fan en ta gastkolleezjes oan universiteiten en hegeskoallen.

  • Hawwe jo belangstelling foar in lêzing of in gastkolleezje fan ien fan ús wittenskippers? Jo kinne hjir op 'e syk nei ien fan ús meiwurkers. Of nim foar ynljochtings kontakt op mei de kommunikaasje-ôfdieling.

 

Foto slider: Jean-Pierre Jans