Skip to main content

Literêre Rigen

De Fryske Akademy is oprjochte yn 1938 en hat sûnt mear as tûzen publikaasjes útjûn. Dêrûnder ek in tal Fryske literêre rigen: Magnus Rige, Iduna Rige, Holder Rige en Minsken en Boeken. De útjeften wurde fersoarge troch de Redaksje Literêre Rigen

 

Magnus Rige

Midfryske teksten (fan foar 1800).

 

1 - net útkommen

2 - Sipma, P., Gysbert Japicx Friessche Tjerne. Teksten út de Fryske Skriftekennisse ûnder redaksje fen P. Sipma. A.J. Osinga, Boalsert 1932. Akademy-nû. A 117. 35 siden. (gjin Akademy útjefte)

3 - Brouwer, J.H. en W.G. Hellinga, Ansck in Houck. Teksten út de Fryske skriftekennisse ûnder redaksje fan P. Sipma en G. Gosses. Magnus-rige nû. 3. A.J. Osinga Boalsert 1935. Akademy-nû. A 107. 43 siden. (gjin Akademy útjefte)

4 - Brouwer, J.H., Woutir in Tialle. Mei ynlieding en oanteikeningen fen J.H. Brouwer. Teksten út de Fryske skriftekennisse útjown fan de Fryske Akademy ûnder redaksje fen P. Sipma en G. Gosses. A.J. Osinga, Boalsert 1939. Akademy-nû. A108. 70 siden.

5 - Brandsma, W.L., J.H. Brouwer en P. Jongsma, Mayke Jakkelis. Mei ynlieding en oantekeningen fan W.L. Brandsma. A.J. Osinga, Boalsert 1951. Akademy-nû. A 109. 63 siden.

6 - Simonides, D. en Chr. Stapelkamp, De Fryske gedichten fan Eelke Meinerts út de jierren 1779-1783 neffens it Ingwierrumer hânskrift. A.J. Osinga, Boalsert 1952. Akademy-nû. 67. 133 siden.

7 - Brandsma, W.L., J.H. Brouwer en P. Jongstra, It libben fen Aagje IJsbrants of dy Frieske Boerinne. A.J. Osinga, Boalsert 1954. Magnus-rige nû. 7. Akademy-nû. 98. 84 siden.

8 - Brouwer, J.H., De Fryske fersen fan Durk Lenige en oare Makkumers. A.J. Osinga, Boalsert 1959. Akademy-nû. 161. 146 siden.

9 - Baardt, Petri, Friesche boere-practica. Utjowerij A.J. Osinga bv. Boalsert, 1960.

10 - Brandsma, W.L., J.H. Brouwer en P. Jongsma. De burkerij of it boere bedrief. Neffens de printinge fan 1774. A.J. Osinga, Boalsert 1963. Akademy-nû. 229. 62 siden.

11 - Smit, J., Dit is ien seldzem Almenak. It 'Nieuw Leeuwarder Almanach' ut it jier 1778. Ljouwert 1973.

  

Iduna Rige

Njoggentjinde-iuwske teksten.

 

1 - Op ’e drompel fan ’e romantyk. Blomlêzing út ’e Fryske Skriftekennisse oer de jierren 1822-1836. Mei ynlieding en taljochting fan dr. Y. Poortinga. 1962, 2e pr. Friese Pers Boekerij bv. 1981.

2 - Stienstra, J., De kaertlizzer fan H.G. v.d. Veen. 1965.

3 - Westerhof, Kl., Wylde hierren en oar proaza fan P.J. Troelstra, Laverman 1966.

4 - Kalma , ds. J.J. en dr. Y. Poortinga, Fluit en doedelsek, Unbikend Frysk wurk fan J.H. Halbertsma. Laverman, 1971.

5 - Meulen, T.G. v.d. (Mei ynlieding en oantekeningen troch F. Dam en dr. Y. Poortinga), In brulloft yn ’e wâlden en oare wiere forhalen. 1974.

6 - Knol, Jacobus,  It samle dichtwurk fan J.C.P. Salverda, 1977.

7 - Knol, Jacobus, Wiersizzerij fan âlde Foekje fan Heech. Spjeldeboekje oanbean oan de Fryske fammen, De Terp / Afûk . 1978.

8 - Tamminga, Douwe, Samle dichtwurk fan Rein Baukes Windsma. Fryske Akademy 1981. Akademy-nû. 583. ISBN: 90 6171 583 0. 396 siden.

9 - Meerburg Gezelle, Babs, Innich Frysksinnich. 2001.

10 - Jensma, Goffe, Het Oera Linda-boek, facsimile, transcriptie, vertaling. Hilversum, 2006.  Akademy-nû. 988. Uitgeverij Verloren 2006.

11 - Waling Dykstra, Folksskriuwer. Proaza, besoarge en ynlaat troch Abe de Vries, FA-nûmer: 1121. Koudum, Utjouwerij De Ryp,2020. https://utjouwerij-deryp.nl/ekstra-ynformaasje-oer-waling-dykstra-folksskriuwer/

12 - Jouwert Jouwertsma, ‘Lang haw ‘k net nei skoalle west’. Proaza en poëzij, besoarge en ynlaat troch Rients Aise Faber. FA-nûmer: 1127. Loenen a/d Vecht, Hispel, 2021.

13 - Abe de Vries, P.Y.J. Boersma (ed), E Bruinsma (ed), G.T. Jensma (ed), Meindert Reitsma (ed), J. Spoelstra (ed), De Winskhoed fan Fortunatus / De Wenshoed van Fortunatus. 2023. Koudum: Utjouwerij DeRyp. Akademy-nû. 1140. 

  

Holder Rige

Tweintichste-iuwske teksten.

 

1 - Tamminga, D.A., Samle fersen Fedde Schurer. 1974.

2 - Tamminga, D.A., Samle fersen Obe Postma. 1978.

3 - Sybesma, R.P., Boerke Thae, mei in stilistyske stúdzje fan J.H. Brouwer. Fryske Akademy, Ljouwert 1978. Akademy-nû. 553. ISBN: 90 6171 553 9. 152 siden.

4 - T.E. Holtrop en J. Knol, De wylde boerinne en oar wurk. Mei in ynlieding en bibliografy fan de besoarger J. Knol. A.J. Osinga B.V., Boalsert 1979. Akademy-nû. 555F. ISBN: 90 6066 341 1. 200 siden.

5 - Steenmeijer-Wielenga, T.J., F. Dam, J.J. Kalma en K. Dykstra, Samle fersen Pieter Jelles Troelstra. 1981.

6 - Poortinga, Dr. Y., Nyckle J. Haisma, Samle fersen. Utjûn mei in neiwurd troch Dr. Poortinga. 2de printinge. A.J. Osinga BV, Boalsert 1981. Akademy-nûmer 603. ISBN: 90 6273 012 4. 78 siden.

7 - Tamminga, D.A. en T.B. Hoekema, Samle fersen Douwe Hermans Kiestra. 1982.

8 - Hûs op wyn en brânwacht. Karlêzing út it wurk fan E.B. Folkertsma (besoarge troch Leo H. Bouma). 1983.

9 - Tamminga, D.A., Gysbert Japicx gedichten. 1989.

10 - Breuker, Ph.H. e.o., Hûndert fersen. 1990.

11 - Jellema, Rod, The Sound that remains. 1990.

12 - Wadman, Anne, It kritysk kerwei. 1990.

13 - Steenmeijer-Wielinga, drs. T., Sjoerd Spanninga. De samle fersen fan Sjoerd Spanninga. Fryske Akademy, Ljouwert 1992. Akademy-nûmer 743. ISBN: 90 6171 743 4. 428 siden.

14 – Wadman, Anne, Oer oarmans en eigen, essayistysk en kritysk ferskaat (mei bibliografy 1972-1994). Fryske Akademy, Ljouwert 1994. Akademy-nûmer 789. ISBN: 90 6171 789 2. 186 siden.

15 - Krol, J. (besoarger), De samle fersen fan Douwe Kalma. Besoarge en mei in ynlieding fan Jelle Krol. Fryske Akademy nr. 820. Fryske Akademy, Ljouwert. 775 siden.

16 – Nauta, Lolle, Stasjonearre yn Fryslân: essays, besprekken, polemiken. Ljouwert. Fryske Akademy. 1999.

17 - Steenmeijer-Wielenga, T. (e.o.), Obe Postma, Samle fersen , tredde wizige printinge. Fryske Akademy, Ljouwert 2005. Akademy-nûmer 979 ISBN: 90 330 0534. 648 siden.

18 - Samle fersen fan D.A. Tamminga troch Tineke Steenmeijer-Wielenga en Jelle Krol besoarge. Friese Pers Boekerij bv, Leeuwarden 2011, ynbûn mei stofomslach en cd mei de net bondele fersen, 744 siden (boek) en 471 siden (cd).

 

 

Minsken en Boeken

Biografyske en bibliografyske skriften.

 

1 - Galama, E., De bibleteek fan Japik Gysberts Holckama. 1963.

2 - Kalma, J.J., Dit wienen ek Friezen I. 1964.

3 - Wumkes, A.D., Simke Kloosterman, Betinkingswurd útsprutsen op 25 nov. 1963 to Bûtenpost. 1964.

4 - Kalma, J.J., Dit wienen ek Friezen II. 1964.

5 - Zee, T. v.d., Eat oer it libben fan prof.dr. Tj. de Boer. 1965.

6 - Kalma, J.J., Dit wienen ek Friezen III. 1966.

7 - In fiemmannich: Bydragen ta de sechtichste jierdei fan Ds. J.J. Kalma. 1967.

8 - Kalma, J.J., Halbertsma-bibliografy. 1969.

9 - Brouwer, J.H., Erling Stengard. 1968.

10 - Smit, J., J.J. Kalma en J. Visser, Nôt oan skeaven. 1969.

11 - Smit, J., J.J. Kalma en J. Visser, Omgong troch it lân. 1970.

12 - Kalma, J.J. en S. Sybrandy, Waling Dykstra-bibliografy.

13 - Dam, F., J.J. Kalma en Y. Poortinga (red.), Waling Dykstra 1821-1914. Mar ik sil stride. 1971.

14 - Kalma, J.J., Dit wienen ek Friezen IV. 1971.15 - Hof, J.J., Registers op fjirtich jier taelstriid. I-IV.

16 - Kalma, J.J., Dit wienen ek Friezen V. 1974.

17 - Meulen, Tsj. G. v.d., F. Dam e.o., Wâldman en wrâldboarger. 1974.

18 - Schurer, Fedde, Op en út. 1975.

19 - Riemersma, Tr., It koarte forhael yn ’e Fryske literatuer fan de tweintichste ieu. 1977.

20 - Dykstra, K., Lyts hânboek fan de Fryske literatuer. Ljouwert, 1977.

21 - Verwoerd, Henrica, E. Bibliografy van Anne Hallema. 1979.

22 - Breuker, Ph.H., H.D. Meijering en A.M.J. Riemersma (red.), Oardiel en krityk, kar út it wurk fan Prof. dr. Godard Gasses (1877-1955). Rige bio- en bibliografyske skriften nr. 22. Fryske Akademy, Ljouwert 1986. Akademy-nûmer 656. ISBN: 90 6171 656 X.

23 – Breuker, Ph. en M. Zeeman, Freonen om Ds. J.J. Kalma hinne, Ljouwert, 1982.

24 - Dykstra, K. en B. Oldenhof, Lyts hânboek fan de Fryske literatuer. Ljouwert, 1997.

25 – Sybrandy, Sybren, Libben en wurk fan Aegidius Radaeus. 2005.

26 – Veenstra, Tsjerk, Zonder liefde leefde nooit een lied, bloemlezing uit het Friese en Nederlandse dichtwerk van Johannes Bernard Schepers. Afûk/Hispel, Ljouwert/Wiuwert. 2015.

27 – Dykstra, Waling, Duvelskeunster. Gedichten. Besoarge en ynlaat troch Abe de Vries. Utjouwerij De Ryp, Blauhûs. 2019. Akademy-nûmer 1117. ISBN/EAN 978-90-829468-2-6.

28 – ‘Do draachst de leafde oan’. Literatuer fan Fryslân troch in rôze bril / Jij draagt de liefde aan, Literatuur van Friesland door een roze bril, redaksje/redactie: Jelle Krol, Jantsje Post, Doeke Sijens, Janneke Spoelstra en Tsjerk Veenstra. Ljouwert, Afûk, 2021. FA-nûmer 1126.