Skip to main content

Lânboukundich Wurkferbân

It Lânboukundich Wurkferbân organisearret geregeldwei gearkomsten, meastentiids yn it Frysk Lânboumuseum yn Ljouwert (Goutum), en ekskurzjes oer agronomyske saken fan hjoed-de-dei en fan eartiids.

Yn 'e twadde helte fan 'e 20ste iuw is der yn 'e lânbou in protte feroare. It tal minsken dat yn 'e lânbou syn brea fertsjinnet, is tebekrûn. Doch nimt de lânbou hjoed-de-dei noch hieltyd in wichtich plak yn op it mêd fan 'e wurkgelegenheid yn Fryslân. De lânbou wurdt ek jimmer mear belutsen by saken as romtlike oardering, miljeu, natoer, lânskip en toerisme. By saken lykas biotechnology en genetyske modifikaasje komt de etyk op 't aljemint. Al dy ûnderwerpen komme oan 'e oarder yn 'e gearkomsten fan it Lânboukundich Wurkferbân.

 

Oprjochtingsjier

1941

 

Bestjoer en kontakt

    Foarsitter: Lieuwe Tamminga (e-mail)
    Skriuwer: Henk Dijkstra (e-mail)
    Leden: Boyen de Boer (e-mail)

 

Nijsbrief

Op 'e hichte bliuwe fan 'e aktiviteiten fan it Lânboukundich Wurkferbân kin troch in mail te stjoeren nei Henk Dijkstra (e-mail). Dan ûntfange jo geregeldwei in nijsbrief oer de earstfolgjende lêzing dy't it wurkferbân organisearret.

Jierferslaggen

 

Cees Buisman joech 20 januari 2017 in rûnlieding troch wetterynstitút Wetsus.

Gearkomsten

Alle jierren binne der trije gearkomsten yn it winterskoft op in freedtemiddei yn it Fries Landbouwmuseum yn Ljouwert (Goutum)

 

Winterskoft 2021 - 2022

Freed 18 febrewaris 2022: Nationaal Strategisch Plan (NSP), de vertaalslag van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) naar ons land en de link naar de landbouwparagraaf in het nieuwe regeerakkoord. Lêzing troch Petra Berkhout. Sjoch hjir foar de video fan de presintaasje (YouTube).

Freed 12 novimber 2021: Weromsjen mar mei moed de takomst yn 'e mjitte', lêzing troch Dam Jaarsma, earder lânboufoarljochter. Lokaasje: Fries Landbouwmuseum, Ljouwert (Goutum). Sjoch hjir foar in ferslach (yn PDF)

 

Eardere gearkomsten

Freed 17 jannewaris 2020: Hoe sjogge jonge boeren har takomst? Lêzing fan Eke Folkerts fan de Friese Agrarische Jongeren. Lokaasje: Frysk Lânboumuseum, Ljouwert (Goutum). Sjoch hjir foar in ferslach (yn pdf).

Freed 16 maart 2018: Rûnlieding Dairy Campus, oanfang: 14.00 oere.  

Freed 19 jannewaris 2018: Fryslân as kennishub yn in wrâld fol ierappels. Lokaasje: Histoarysk Sintrum Ljouwert. Sjoch hjir foar utnûgingsbrief en ferslach (yn pdf).

Freed 24 novimber 2017: Natuerynklusive lânbou, kânsen foar Fryslân, debat mei Jan Huitema en Cor Kwakernaak. Lokaasje: De Koperen Tún, Ljouwert. Sjoch hjir foar utnûgingsbrief en ferslach (yn pdf).

Freed 10 maart 2017: lêzing fan Cees Meijles, projektlieder Friese Grondstoffenagenda oer sirkulêre lânbou.

Freed 20 jannewaris 2017: presintaasje mei rûnlieding yn it Ljouwerter universitêr ynstitút Wetsus troch wittenskiplik direkteur prof.dr.ir. Cees Buisman. Lês hjir it ferslach (PDF) fan de gearkomste by Wetsus.

Freed 4 novimber 2016: Een gemeenschappelijk landbouw- en voedselbeleid? Lêzing troch ir. Monique Remmers, ôfdielingshaad Gemeenschappelijk Landbouwbeleid fan it Ministearje fan Ekonomyske Saken.

Freed 29 april 2016: Weidevogelbeheer op een modern landbouwbedrijf. Lêzing troch feehâlder Reyer den Hartog op syn melkfeebedriuw yn Kollum mei oanslútend in ekskurzje. Lês hjir in ferslach fan Dirk van der Meulen

Freed 26 febrewaris 2016: Boeren na de klimaatakkoorden van Parijs. Lêzing fan prof. Pier Vellinga, pensjonearre heechlearaar klimaatûntwikkeling. Lês hjir in ferslach fan 'e Leeuwarder Courant (27 febrewaris 2016).

Freed 20 maart 2015: Biologisch, wat kunnen we ermee? Lêzing fan Jan Arend Schulp, emeritus-dosint gastronomy fan 'e Stenden Hogeschool yn Ljouwert. Lês hjir in ferslach fan 'e lêzing.

Freed 7 novimber 2014: Trends in de samenleving. Lêzing fan D. Tamminga fan Garyp. Lês hjir in ferslach fan 'e lêzing.