Skip to main content

Fakatuere Allround HR-adviseur

By de Fryske Akademy is in moaie fakatuere foar in Allround HR-adviseur.

De Fryske Akademy hat op dit stuit 44 meiwurkers yn tsjinst, dy’t gearwurkje mei ús staazjerinners, frijwilligers en gastûndersikers. Mei in team fan 7 meiwurkers (finânsjes, kommunikaasje, sekretariaat en fasilitêr) jout de HR-adviseur stipe oan de wittenskiplike ûndersikers. De HR-adviseur draagt dêroan by troch noed te stean foar alle fasetten fan personielsmanagement en optimale wurkomstannichheden.

Mear witte oer dizze ynteressante funksje?
Klik hjir foar de folsleine fakatueretekst.