Skip to main content
Piet Gerbrandy op de Letterkundedei, 7 oktober 2016. Foto: Hindrik Sijens

Eardere eveneminten

 

Hjirûnder in tal fan ús eveneminten dy't argivearre binne.

  • Akademy Seminars (lêzingen op it ynstitút) binne hjir te finen.

 

2017

16 juny: Ut sendta riucht: ôfskiedssympoasium Rolf Bremmer

19 maaie: Guozzesympoasium (sympoasium Biologysk Wurkferbân en de Nederlandse Ornithologische Unie)

1 april: Lededei 2017

21 jannewaris: 1666: De Ingelske Fuery op Flylân en Skylge (jiersympoasium Wurkgroep Maritime Skiednis)

 

2016

16 desimber: Sieperda-sympoasium 2016: Grave nei de woartels fan de Fryske kennisekonomy (sympoasium Fries Genootschap)

11 novimber: The Effects of Migration on the Position of Minority Languages (sympoasium Mercator Research Centre)

7 oktober: 1e Dei fan 'e Fryske Letterkunde

8-9 septimber: Iepening fan de nije Fryske Akademy (KNAW-iepeningskongres en Akademydei 2016)

18-20 maaie: 'r-atics5 (fifth international workshop on rhotics)