Skip to main content

Nijsberjocht sykje

Nijsargyf

maa

07

7 maart 2017 - It Mercator Research Centre skreau in rapport oer minderheidstalen en ûnderwiis foar it Europeesk Parlemint.

Mear lêze

feb

02

2 febrewaris 2017 - Op 4 april wurdt it fyftjinde Grut Frysk Diktee holden. Minsken kinne har yn maart kwalifisearje mei in proefdiktee.

Mear lêze

feb

01

1 febrewaris 2017 - Nei in skoft fan siik-wêzen is yn 'e âldens fan 63 jier ús meiwurkster Gelbrich Haringsma-Bandsma ferstoarn.

Mear lêze

jan

25

25 jannewaris 2017 – Hjoed ferdigenet Rombert J. Stapel syn proefskrift oer de 15-iuwske Uterter kronyk fan ’e Dútske Oarder.

Mear lêze

jan

24

24 jannewaris 2017 - De stêd Leer yn it Dútske Ostfriesland is tafoege oan it histoarysk-geografysk ynformaasjesysteem HisGIS.

Mear lêze

jan

18

18 jannewaris 2017 – Hanno Brand is beneamd ta bysûnder heechlearaar Fryske hannelsnetwurken yn it pre-yndustrieel Europa oan de RUG.

Mear lêze

jan

09

9 jannewaris 2017 - It leksikografyske e-tydskrift Trefwoord is sûnt koarten te finen op 'e website fan it Instituut voor de Nederlandse Taal.

Mear lêze

dec

23

23 desimber 2016 – Op fersyk fan de KNAW en de Provinsje Fryslân hat in evaluaasjekommisje him oer it funksjonearjen fan de Ried fan Tafersjoch bûgd.

Mear lêze

dec

10

10 desimber 2016 – De Fryske Akademy hat in meidieling nei oanlieding fan it opstappen fan twa leden fan de Ried fan Tafersjoch.

Mear lêze

dec

08

8 desimber 2016 – De nijste publikaasje fan kennissintrum Mercator presintearret trije talen fan 'e lânseigen befolking yn West-Sibearië.

Mear lêze

dec

05

5 desimber 2016 - Wa’t troch iernjoggentjinde-iuwsk Leien strune wol, kin de 'sleutelstad' no fine op HisGIS.

Mear lêze

nov

24

24 novimber 2016 - It weromkennen fan wurden troch twatalige bern hinget ôf fan ynhoefier’t de twa talen inoar oerlaapje.

Mear lêze

nov

18

18 novimber 2016 – It Biltsk is net in dialekt, mar in mingtaal, skriuwe trije auteurs yn International Journal of the Sociology of Language.

Mear lêze

nov

07

7 novimber 2016 - De Akademy sil yn 'e mande mei it kennissintrum KEI NOF ûndersyk dwaan nei de metaalsektor yn Noardeast-Fryslân.

Mear lêze

nov

02

2 novimber 2016 – De Akademy moat him ûntjaan ta it bêste saakkundichheidssintrum meartaligens fan Europa, fynt ús Maatskiplike Advysried.

Mear lêze

okt

07

7 oktober 2016 – Op 'e earste Dei fan 'e Fryske Letterkunde is de Skripsjepriis 2014-2016 útrikt oan Nienke Jet de Vries.

Mear lêze

okt

04

4 oktober 2016 – Us byld fan Frysk sulver is in 19de-iuwske konstruksje, stelt Peter Schoen, dy't tongersdei oansteande yn Leien promovearret.

Mear lêze

sep

29

29 septimber 2016 - De website Taalweb.frl is hjoed fernijd mei nije staveringshifkers en in digitaal Frysk Hânwurdboek.

Mear lêze

sep

23

23 septimber 2016 – By de restauraasje fan 'e tsjerke fan Terkaple is in net-alledeiske fynst dien, meldet ús grêfskriftekommisje.

Mear lêze

sep

09

9 septimber 2016 - Saskia Bak, Jannewietske de Vries, Cees Buisman en Johannes Boonstra binne hjoed ta Akademylid beneamd.

Mear lêze

sep

07

9 septimber 2016 – Prinses Laurentien hat fan 'e middei de fernijde gebouwen fan 'e Fryske Akademy offisjeel iepene.

Mear lêze

sep

02

2 septimber 2016 – Hjoed hawwe de gruttere Fryske taalynstânsjes it Taalkonvenant ûndertekene yn it ramt fan it KH2018-programma Lân fan Taal.

Mear lêze

aug

24

24 augustus 2016 – It earste ûndersyk út in rige fan fjouwer stúdzjes nei ekonomysk belied yn 'e regio Noardeast-Fryslân is publisearre.

Mear lêze

aug

24

24 augustus 2016 - Renommearre (keunst)histoarisy rekonstruearje de bouskiednis fan de Fryske Akademy yn in rynsk yllustrearre boek.

Mear lêze

aug

12

12 augustus 2016 – Har Keninklike Heechheid Prinses Laurentien iepenet freed 9 septimber ús fernijde en restaurearre gebouwekompleks.

Mear lêze