Skip to main content

Nijsberjochten

mai

09

Der hawwe dit jier 257 minsken meidien oan de kwalifikaasje foar It Grut Frysk Diktee. De 15 bêsten dêrfan meie meidwaan oan de finale.

Mear lêze

apr

21

Dr. Cesko Voeten fan de Fryske Akademy hat in prestizjeuze Rubicon-subsydzje krigen fan de Nederlânske Organisaasje foar Wittenskiplik Undersyk (NWO ). Mei Rubicon jout NWO nijpromovearre Nederlânske wittenskippers de kâns om ûndersyksûnderfining op te dwaan yn it bûtenlân. Voeten giet troch dizze subsydzje twa jier nei de University of Pennsylvania yn de Feriene Steaten, om yn gearwurking mei taalkundigen en biologen ûndersyk te dwaan nei de oarsaken fan taalferoaring.

Mear lêze

apr

14

Renze Stiemsma kin it bêste Frysk skriuwe fan alle basisskoallebern yn Fryslân. Mei 8 flaters waard er de winner fan it Lyts Frysk Diktee.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf