Skip to main content

Nijsberjochten

maa

18

18 maart 2019 - De Wurkgroep Maritime Skiednis presintearren justermiddei de digitale útjefte fan it 18de-iuwske Skipsboek Hempenius.

Mear lêze

maa

07

7 maart 2019 - Yn Tsjechië wurdt 15.000 euro frijmakke foar it skriuwen fan in boek oer de skiednis fan 'e Fryske literatuer.

Mear lêze

maa

05

5 maart 2019 - In yn opdracht fan 'e Taalunie makke rapport jout in oersjoch fan 'e Frysk-Nederlânske taalkontaktfariëteiten.

Mear lêze

maa

04

4 maart 2019 - Sûnt juster is de Leeuwarden Time Machine online, in ynnovative útwreiding fan it portaal HisGIS.

Mear lêze

jan

28

28 jannewaris 2019 - Al in skoft wurket Marjoleine Sloos oan in replikaasje fan it ûndersyk dat Tony Feitsma yn de jierren 1980 dien hat.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf