Skip to main content

Meiwurkers

meiwurker finansjele administraasje

Mear lêze

meiwurker digitalisaasje

Mear lêze

projektmanager en lid managementteam

Mear lêze

ûndersyksmeiwurker en ynformaasjespesjalist

Mear lêze

promovendus

Mear lêze

projektlieder HisGIS en ûndersiker midsiuwske skiednis

Mear lêze

projektlieder Aldfrysk

Mear lêze

koördinator finansjele administraasje

Mear lêze

postdoktoraal ûndersiker

Mear lêze

P&O-meiwurker

Mear lêze

promovendus

Mear lêze

gastûndersiker

Mear lêze